simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܕܝܢ ܐܘ ܦܠܢ ܕܒܪܟ ܡܫܝܚܐ ܡܫܡܫܢܐXX XXX XXX X ܕܡܠܘܗܝ̈ ܐܢܬ . ܠܐ ܕܝܢ ܡܬܬܣܝܡܐ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܐ ܐܠܐ ܫ̇ܡܥ ܡܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ .
SynWestSyr ܡܪܝܐ ܨܒܝܬ ܠܡܫܬܒܚܘܐܦ ܗܫܐ . ܘܐܫܘܝܬ ܕܢܗܘܘܢ ܪܝܫܢܐ̈ ܐܢܬ ܘܟܗܢܐ̈ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܨܒܬܬ ܘܗܕܪܬ . ܒܛܘܦܣܐ ܕܫܡܝܐ ܕܝܠܟ .
SynWestSyr ܕܝܢ ܦܠܢ ܆ ܫܡܫ ܘܫܡ̣ܥ ܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܠܐܘܐܢܓܠܝܘܢ . ܦܠܚ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܝܘܡܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܟܕ ܫ̇ܡܥ ܟܠܗ ܥܡܐ ܗܟܢܐ .
SynWestSyr ܡܪܢ ܫܒܘܩ ܠܗ ܟܠܡܕܡ X ܕܚ̣ܛܐ ܘܐܫܘܝܗܝ ܠܦܣܐ ܘܡܢܬܐ ܐܢܬ . ܕܐܢ ܬܫܒܩܘܢ ܣܟܠܘܬܐ̈ ܘܚܛܗܐ̈ ܕܐܢܫ ܫܒܝܩܝܢ ܠܗ .
SynWestSyr ܠܐ ܡܝܘܬܐ . ܕܐܨܛܠܒܬ ܚܠܦܝܢ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ . ܒܪܡܫܐ ܐܢܬ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܆ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܚܝܠܬܢܐ . 10ܩܕܝܫ
SynWestSyr ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܒܣܡܐ̈ ܡܬܐܡܪܢ̈ . ܟܕ ܠܝܬ ܒܣܡܐ̈ ܐܢܬ ܠܨܠܘܬܟ̈ ܕܠܐ ܒܣܡܐ̈ . ܡܛܠ ܕܡܬܩܒܠܢ̈ . ܘܐܢܕܝܢ ܐܡ̇ܪ
SynWestSyr ܡܛܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܐܬܚܛܦ ܗܝܟܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܐܪܐܛܝܩܘ̈ ܐܢܬ ܘܩܘܪܒܢܐ . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܡܛܠܬܗ . ܗܟܘܬ ܘܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
SynWestSyr . ܡܛܠ ܢܛܘܪܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ . ܝܥܩܘܒ . ܠܐ ܐܫܠܡ̣ܬ ܠܢ ܐܢܬ ܗܕܐ . ܡܚܝܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܩܢܘܢܐ̈ . X X17ܝܘܚܢܢ . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
SynWestSyr ܡܛܠ ܩܠܝܪܝܩܘ̈ ܗܢܘܢ ܕܡܙܒܢܝܢ ܩܨܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܬܩܪܒܐ ܐܢܬ ܚܠܦܝܗܘܢ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܘܨܠܘܬܐ̈ . X X16ܝܘܚܢܢ . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
SynWestSyr ܡܛܠܬܗ . ܗܟܘܬ ܘܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܡܛܠ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܐܬܚܛܦ ܐܢܬ ܐܦܝܣܩܘܦܐ X1ܥܒ̣ܕܘ ܒܗ ܬܫܡܫܬܐ ܘܩܘܪܒܢܐ . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
SynWestSyr ܠܥܒܕX ܕܠܐ ܕܝܠܟ . ܘܐܢ ܩܐ̇ܡ ܠܡܪܗ ܩܐ̇ܡ . ܘܐܢ ܢܦ̇ܠ ܠܡܪܗ ܐܢܬ ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܚܣܪܝܢ . ܐܠܐ ܫܪܝܪ ܗ̇ܘ ܕܐܡܪ . ܕܡ̇ܢ ܐܢܬ ܕܕܐܢ
SynWestSyr ܕܨܒ̇ܥ ܐܢܐ ܠܚܡܐ ܒܡܝܐ̈ ܟܕ ܝܬܝܒ ܐܢܐ ܘܝ̇ܗܒ ܐܢܐ ܠܗ· ܐܢܬ ܡܢܘ ܗ̇ܘ ܕܡܫܠܡ ܠܗ . ܘܗܦ̣ܟ ܠܚܫ ܠܗ ܐܦ ܗ̣ܘ . ܕܗ̇ܘ ܕܚ̇ܙܐ
SynWestSyr ܗܘܢܗܝܢ ܩܕܡ10 ܗܘ̇ܝܗܝܢ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܘܬܟ ܟܠܗܝܢ ܩܕܡ ܐܢܬ ܪܡܐ ܘܡܫܒܚܐ ܘܕܚܝܠܐ ܘܪܒܐ ܘܕܠܟܠ ܚ̇ܙܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܝܕܥ
SynWestSyr ܕܕܐܢ ܐܢܬ ܠܥܒܕX ܕܠܐ ܕܝܠܟ . ܘܐܢ ܩܐ̇ܡ ܠܡܪܗ ܩܐ̇ܡ . ܘܐܢ ܐܢܬ . ܘܬܪܝܗܘܢ̈ ܚܣܪܝܢ . ܐܠܐ ܫܪܝܪ ܗ̇ܘ ܕܐܡܪ . ܕܡ̇ܢ
SynWestSyr ܕܡܨܐ ܐܢܐ ܕܐܫܒܘܩ ܠܟ ܗܠܝܢ ܕܐܘܕܝܬ ܠܝ . ܘܢܐܡܪ ܕܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ⁷ܡܪܢ ܠܗܘܢ ܕܟܪܝܗܝܢ ܗܘܘ ܘܣܢܝܩܝܢ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ . ܕܡܗܝܡܢ
SynWestSyr ܐܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܡܙܡܕ̇ XXX ܫܘܐܠܐ ܕܬܪܝܢ̈ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܢܬ XX ܠܡܐܡܕ̇ ܐܦ ܓܝܪ ܘܡܙܡܪ ܟܗܢܝܬܐ̈ ܕܘܝܪ . . ܕܡܚܕܬ
SynWestSyr ܠܡܦܓܥ . X¹ܐܢ ܡܪܝܐ ܢܨܒܐ ܘܢܐܚܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܪܟܐ ܐܟܡܐ ܐܢܬ ܕܥܠ ܒܛܝܠܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܢܝ ܐܬܦܫܩܘ : ܒܗܢܘܢ ܕܥܬܝܕ
SynWestSyr ܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܘܕܝܘ ܒܗ . ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡ̇ܛܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܚܘܫܒܢܐ ܐܢܬ ܏ܚ . ܘܠܢܩܒܬܐ ܐܪܒܥ̈ . ²0ܘܗܟܢܐ ܫ̇ܪܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ . ܘܝܗ̇ܒ
SynWestSyr ܝܘܚܢܢ ܘܐܢܕܪܐܐ ܘܦܛܪܐ . ܘܗܫܐ ܝ̇ܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܝXX . XX ܩܕܡ ܕܐܚ̇ܫ . ܝ̇ܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ
SynWestSyr ܠܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘܡܦܢܐ ܐܢܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܛܥ̇ܝܢ : ܗ̇ܘ ܕܐܚܝܬ ܐܢܬ X ܒܪܩܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܫܬܐܣܬ ܠܫܡܝܐ ܘܪܩܥܬ ܐܪܥܐ . ܘܡܢܗܪ