simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܐ ܬܐܙܠ ܕܪܫܝܡܐ ܐܢܬ ܐܦ ܩܪܝܒܐ ܡܢ ܒܝܬܝܐ̈ ܗܘܝ ܒܥܕܢܐ ܐܢܬ ܕܬܫܢܐ ܠܟ ܡܐ ܕܫܡܥ ܐܢܬ ܕܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܩܝܠ ܪܘܫܡܐ ܢܐܙܠ 190
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܙܠ ܐܣܥܘܪ ܥܕ ܡܬܩܕܫ ܘܒܥܕܢܐ ܕܦܬܚܝܢ ܬܪܥܐ̈ ܐܥܘܠ ܐܣܒ ܐܢܬ ܕܡܢ ܤܛܢܐ ܘܢܓܕ ܡܦܩ ܘܡܣܪܩ ܠܟ ܡܢ ܝܘܬܪܢܐ̈ 275 ܐܦ ܐܡܪ
JacSer:memPartakHolyMyst ܘܥܨܘܒ ܡܚܘܬܝ̈ ܡܠܟܐ ܦܪܘܩܝ 335 ܒܥܠܕܪܝ ܚܨܝܦ ܐܢܬ ܐܚܐ ܡܢ ܕܐܬܦܪܩܬ ܐܚܕܪ ܒܝܫܐ ܫܕܐ ܒܝ ܓܐܪܘܗܝ̈ ܐܚܕܪ ܐܦ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܘ ܢܘܟܪܝܐ ܕܬܫܢܐ ܠܟ ܡܐ ܕܫܡܥ ܐܢܬ ܕܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܩܝܠ ܐܢܬ ܢܬܒܣܡ ܒܗ̇ ܠܐ ܬܦܘܩ ܠܟ ܡܐ ܕܡܬܩܕܫ ܒܝܬ ܚܘܣܝܐ ܕܒܪ ܒܝܬܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܫܠܝܛ ܗܘ ܠܟ ܬܩܪܐ ܐܒܘܢ 205 ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܥܡܝܕ ܥܠ ܗܝ ܡܦܩܝܢ ܐܢܬ ܠܐ ܬܦܘܩ ܠܟ ܠܓܘ ܡܢ ܬܪܥܐ ܩܘܐ ܘܩܪܝ ܐܒܐ ܐܒܘܢ ܘܥܠ ܕܒܪܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܗܘ ܠܐ ܕܡܟܝܢ ܒܗ ܒܢܝ̈ ܐܝܡܡܐ 125 ܐܬܬܥܝܪ ܐܢܬ ܘܚܝܐ̈ ܗܐ ܚܫܘܟ ܐܢܬ ܒܥܠܡܐ ܥܝܪ ܐܢܬ ܘܒܝܬ ܐܠܗܐ ܗܐ ܕܡܝܟ
JacSer:memPartakHolyMyst ܕܐܠܗܘܬܐ ܪܘܫܡܗ ܕܡܠܟܐ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܗܝ ܒܪܬ ܢܗܝܪܐ̈ ܐܢܬ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܥܡܝܕ ܛܪܕ ܟܗܢܐ ܡܐ ܕܡܩܕܫ ܠܘ ܠܟ ܡܦܩ ܕܥܡܝܕܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܒܥܒܝܕܬܟ̈ 120 ܘܗܪܟܐ ܬܡܝܗ ܩܪܝܪ ܘܫܠܐ ܡܢ ܒܥܘܬܐ ܒܥܠܡܐ ܐܢܬ ܬܫܡܫܬܐ ܠܐ ܚܫܝܒܐ ܠܟ ܐܝܟ ܫܪܘܬܐ ܠܡܢ ܟܫܝܪ ܐܢܬ ܡܐ ܕܦܠܚ
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܡܪܝܢ ܢܐܙܠ ܪܘܫܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܥܒܕܟ ܐܚܐ ܠܝܚܝܕܝܐ ܘܒܪܐ ܐܢܬ ܪܫܝܡ ܦܪܨܘܦܟ 656 200 ܘܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܪܫܝܡ ܐܝܟ ܕܪܫܝܡ
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܦ ܩܪܝܒܐ ܡܢ ܒܝܬܝܐ̈ ܗܘܝ ܒܥܕܢܐ ܕܗܠܝܢ ܐܪܙܐ̈ ܠܐ ܬܬܝܒܠ ܐܢܬ ܕܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܩܝܠ ܪܘܫܡܐ ܢܐܙܠ 190 ܐܢܬ ܠܐ ܬܐܙܠ ܕܪܫܝܡܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܕܐܝܢܐ ܕܠܐ ܫܩܝܠ ܪܘܫܡܐ ܢܐܙܠ 190 ܐܢܬ ܠܐ ܬܐܙܠ ܕܪܫܝܡܐ ܐܢܬ ܒܝܬ ܚܘܣܝܐ ܕܒܪ ܒܝܬܐ ܐܢܬ ܠܘ ܢܘܟܪܝܐ ܕܬܫܢܐ ܠܟ ܡܐ ܕܫܡܥ
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܦ ܒܪܢܫܟ ܗܘ ܓܘܝܐ ܗܪܟܐ ܢܗܘܐ ܠܓܘ ܡܢ ܬܪܥܗ̇ ܕܡܟܠܠܬܐ ܐܢܬ ܥܡܟ 90 ܠܐ ܢܦܘܫ ܠܗ ܒܫܘܩܐ ܗܘܢܟ ܨܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܐܢ ܗܪܟܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܘ ܗܪܟܐ ܐܢܬ ܐܠܐ ܬܡܢ 651 95 ܠܒܪ ܒܝܬ ܫܘܩܐ̈ ܘܒܚܘܫܒܢܐ̈ ܐܢܬ ܕܡܟܠܠܬܐ ܠܡܢ ܪܥܝܢܟ ܢܦܝܩ ܦܗܐ ܥܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܘܟܕ ܗܪܟܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܐܠܐ ܬܡܢ 651 95 ܠܒܪ ܒܝܬ ܫܘܩܐ̈ ܘܒܚܘܫܒܢܐ̈ ܘܒܝܘܬܪܢܐ̈ ܐܢܬ ܠܡܢ ܪܥܝܢܟ ܢܦܝܩ ܦܗܐ ܥܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܘܟܕ ܗܪܟܐ ܐܢܬ ܠܘ ܗܪܟܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܐ ܬܦܘܩ ܠܟ ܠܓܘ ܡܢ ܬܪܥܐ ܩܘܐ ܘܩܪܝ ܐܒܐ ܐܒܘܢ ܘܥܠ ܕܒܪܐ ܐܢܬ ܪܘܫܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܥܒܕܟ ܐܚܐ ܠܝܚܝܕܝܐ ܘܒܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܒܒܝܬܐ
JacSer:memPartakHolyMyst ܒܥܠܡܐ ܥܝܪ ܐܢܬ ܘܒܝܬ ܐܠܗܐ ܗܐ ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܐܬܪܐ ܕܥܝܪܐ̈ ܗܘ ܐܢܬ ܡܘܬܐ ܢܗܝܪܐ ܐܢܬ ܘܒܐܬܪܐ ܕܡܠܐ ܢܘܗܪܐ ܘܚܝܐ̈ ܗܐ ܚܫܘܟ
JacSer:memPartakHolyMyst ܗܘ ܝܠܕܐ ܕܬܪܝܢ ܪܘܚܢܝܐ ܘܫܦܝܪ ܗܘ ܠܟ ܬܩܪܐ ܐܒܘܢ ܩܘܐ ܐܢܬ ܠܐ ܥܡܝܕܐ ܠܓܘ ܥܘܠ ܠܟ ܐܢܬ ܕܦܫܝܩ ܗܘ ܠܟ ܬܩܪܐ ܐܒܘܢ ܝܠܝܕ
JacSer:memPartakHolyMyst ܡܐ ܕܦܠܚ ܐܢܬ ܒܥܒܝܕܬܟ̈ 120 ܘܗܪܟܐ ܬܡܝܗ ܩܪܝܪ ܘܫܠܐ ܡܢ ܐܢܬ ܠܟ ܒܛܠܢܐ ܠܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܠܐ ܚܫܝܒܐ ܠܟ ܐܝܟ ܫܪܘܬܐ ܠܡܢ ܟܫܝܪ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܡܢ ܢܦܩ ܐܢܬ ܥܡ ܠܐ ܪܫܝܡܐ̈ ܐܝܟ ܚܣܝܪܐ 195 ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܒܪܝܐ̈ ܒܪܘܫܡܐ ܪܫܝܡܬ ܒܛܒܥܐ ܛܒܝܥܬ ܒܐܚܐ̈ ܟܬܝܒ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܐ ܬܚܒܘܨ ܥܠ ܪܚܡܘܬܗ ܕܬܘܟܐ̈ ܡܠܝܐ ܝܨܘܦܬܢܐ ܩܛܠܬܟ ܐܢܬ ܝܘܩܪܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܘܬܪ ܠܟ ܡܚܢܘܩܝܬܐ ܝܗܒ ܟܣܦܐ ܠܕܪܚܡ ܠܗ