simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memJesus'Tempt ܘܐܝܟܢ ܠܐ ܕܚܠ ܒܝܫܐ ܡܢܟ ܢܩܪܒ ܥܡܟ ܐܢ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܡܢܘ ܐܢܬ ܘܡܠܐ ܡܢܗ ܬܗܪܐ ܘܦܗܝܐ ܘܐܝܟܢ ܐܡܪܟ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܐܠܗܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܫܦܝܪ ܫܪܒܐ ܕܡܬܪܓܡ ܐܢܬ ܐܘ ܤܛܢܐ 625 305 ܐܢܬ ܫܘܪ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܕܓܠ ܟܠ ܡܐ ܕܟܬܝܒ ܒܢܒܝܘܬܐ ܠܐ ܬܬܦܠܓ ܦܠ ܐܢ
JacSer:memJesus'Tempt ܠܐ ܬܢܣܐ ܕܠܢܣܝܢܟ ܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ ܫܪܪܐ ܫܦܝܪ ܡܢ ܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ ܐܢܬ ܡܪܟ ܘܠܐܠܗܟ ܠܐ ܡܢܣܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܢܦܠ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܐܢܬ
JacSer:memJesus'Tempt ܡܢ ܡܘܗܒܬܟ ܐܢ ܝܗܘܒܐ ܐܢܬ ܐܬܠܝܛܐ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܕܐ ܚܘܝ ܚܝܠܗ ܐܢܬ ܐܢ ܙܝܘܢܐ ܐܢܬ ܥܒܕ ܠܟ ܠܚܡܐ ܘܚܘܐ ܚܝܠܟ ܐܢ ܣܦܩ ܐܢܬ ܐܬܚܝܠ
JacSer:memJesus'Tempt 245 ܠܡܢܐ ܟܦܢ ܐܢܬ ܣܒܥ ܢܦܫܟ ܐܢ ܙܝܘܢܐ ܐܢܬ ܥܒܕ ܠܟ ܠܚܡܐ ܐܢܬ ܕܐܬܠܝܛ ܩܘܫܬܐ ܐܡܪ ܠܡ ܠܟܐܦܐ̈ ܕܢܗܘܝܢ̈ ܠܚܡܐ ܐܢ ܒܪܘܝܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܝܟ ܚܠܫܐ ܥܒܕܬ ܐܓܘܢܐ 45 ܟܣܝܬ ܚܝܠܟ ܒܡܚܝܠܘܬܟ ܟܕ ܡܩܪܒ ܐܢܬ ܒܪ ܐܠܗܐ ܘܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܐܚܕܢܝ ܬܡܗܐ ܒܡܟܝܟܘܬܟ ܕܟܕ ܓܢܒܪܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܢܬ ܠܐ ܬܢܣܐ ܕܠܢܣܝܢܟ ܠܐ ܫܡܥ ܐܢܐ ܫܪܪܐ ܫܦܝܪ ܡܢ ܟܠ ܐܢܬ ܠܡܪܝܐ ܡܪܟ ܘܠܐܠܗܟ ܠܐ ܡܢܣܐ ܐܢܐ ܘܠܐ ܢܦܠ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
JacSer:memJesus'Tempt 349 285 ܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܙܝܢܐ ܐܦܩ ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܕܒܗ ܢܐܪܘܥ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܡܐ ܘܡܝܐ̈ ܚܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܟܣܝܐ ܘܓܠܝܐ ܘܝܚܝܕܝܐ 337 40 ܘܐܟܠܩܪܨܐ ܒܦܓܪܢܘܬܟ ܐܢܬ ܒܝܫܐ ܡܢܟ ܢܩܪܒ ܥܡܟ ܐܢ ܝܕܥ ܗܘܐ ܕܡܢܘ ܐܝܬܝܟ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܡܢ ܐܛܥܡ ܒܗ̇ ܒܕܓܠܘܬܟ ܫܪܝܪܘܬܐ ܕܐܦܠܐ ܕܘܝܕ ܦܫܩܗ ܐܢܬ ܕܡܬܪܓܡ ܐܢܬ ܐܘ ܤܛܢܐ 625 305 ܘܣܓܝ ܩܐܡ ܗܘ ܦܘܫܩܐ ܕܡܡܠܠ
JacSer:memJesus'Tempt ܗܐ ܠܐ ܣܦܝܩ ܐܢܬ ܠܐ ܠܩܪܝܢܐ ܘܠܐ ܠܟܬܒܐ ܐܠܐ ܠܦܚܐ̈ ܐܢܬ ܗܘܐ ܠܟ ܫܠܝܐ ܡܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܬܩܪܐ ܘܬܐܠܦ ܗܘ ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܦܫܩ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܠܐ ܬܗܪ ܗܐ ܟܬܝܒ ܗܘ ܓܝܪ ܕܠܡܠܐܟܘܗܝ̈ ܢܦܩܕ ܥܠܝܟ ܐܢܬ ܐܪܡܐ ܢܦܫܟ ܡܢ ܗܐ ܡܟܐ ܐܢܗܘ ܕܐܢܬܘ 295 ܒܗܕܐ ܚܘܐ ܕܡܫܝܚܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܐܘ ܤܛܢܐ 625 305 ܘܣܓܝ ܩܐܡ ܗܘ ܦܘܫܩܐ ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܛܥܡ ܐܢܬ ܠܐ ܬܬܦܠܓ ܦܠ ܐܢ ܐܢܬ ܗܘ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܫܦܝܪ ܫܪܒܐ ܕܡܬܪܓܡ
JacSer:memJesus'Tempt ܟܬܝܒ ܗܟܢܐ ܕܕܒܪܗ ܠܝܫܘܥ ܐܟܠܩܪܨܐ ܘܐܩܝܡܗ ܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܢܬ ܨܘܬ ܪܘܚܢܐܝܬ ܐܢ ܨܐܬ ܐܢܬ ܠܐ ܠܒܪ ܢܗܘܐ ܦܢܐ ܚܝܪܟ ܡܐ ܕܫܡܥ
JacSer:memJesus'Tempt ܟܕ ܢܟܠ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܫܬܡܥܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܢܟܠܐ ܐܢܬ ܬܢܝܬ ܠܒܪܐ ܐܝܟ ܡܠܦܢܐ ܕܫܪܝܪܬܐ̈ ܠܡܘܢ ܡܠܦ ܐܢܬ ܘܡܢܣܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܠܗ ܚܒܝܒܐܝܬ ܕܘܡܪܐ ܗܘܐ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܡܢ ܡܙܡܘܪܐ ܬܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܬܐ ܩܒܠ ܡܢ ܤܛܢܐ ܡܠܦܢܘܬܐ 354 390 ܕܒܪ ܐܪܙܟ ܗܘ ܘܫܡܥ
JacSer:memJesus'Tempt ܥܒܕ ܠܟ ܠܚܡܐ ܘܚܘܐ ܚܝܠܟ ܐܢ ܣܦܩ ܐܢܬ ܐܬܚܝܠ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ ܐܢ ܒܪܘܝܐ ܐܢܬ 245 ܠܡܢܐ ܟܦܢ ܐܢܬ ܣܒܥ ܢܦܫܟ ܐܢ ܙܝܘܢܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܡܬܟܬܫ ܗܘܝܬ ܒܦܪܨܘܦ ܥܒܕܟ ܗܘ ܚܝܒܐ ܕܙܟܐ ܒܕܝܠܟ 430 ܐܢܬ ܚܒܪܐ ܠܥܝܪܐ̈ ܕܥܕܢ ܕܐܬܦܢܝ ܠܗ̇ ܬܗܪܐ ܗܘ ܕܪܟ ܕܟܕ ܙܟܝܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܕܐܢ ܡܪܚܩ ܐܢܬ ܡܣܬܦܩܐ ܠܗ̇ ܡܢ ܥܢܝܢܟ ܐܦ ܡܚܙܝܬܐ ܟܡܐ ܐܢܬ ܡܠܝܐ ܛܥܝܢܐ ܠܕܚܐܪ ܒܗ̇ ܠܥܠܡ ܚܘܪ ܒܗ̇ ܘܗܟܢ ܩܘܐ ܟܕ ܚܐܪ
JacSer:memJesus'Tempt ܒܡܠܬܐ ܕܡܪܝܐ ܐܝܬ ܚܝܘܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܚܝܐ̈ ܡܢ ܝܬܝܪܘ ܐܢܬ ܡܢ ܟܐܦܐ̈ ܣܝܡܝܢ ܚܝܐ̈ ܕܒܒܪܐ ܡܠܬܐ ܩܐܡ ܦܓܪܐ ܕܗܐ ܚܙܐ