simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacNin:memColl ܗܘ ܟܗܢܐ ⁶ܘܐܢܬܘ ܡܬܟܗܢܢܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܕܒܚܐ ܘܐܢܬܘ ܡܫܒܠܢܐ ܐܢܬ ܕܚܠܦ ܥܠܡܐ ܐܬܩ̇ܪܒ ܀ 11ܐܢܬܘ ܡܩ̇ܪܒ ܘܐܢܬܘ ܡܚ̇ܣܐ .
IsaacNin:memColl ܗܘ ܕܒܚܐ ܘܐܢܬܘ ܡܫܒܠܢܐ . ܐܢ ܛܣܐX ܠܐ ܡܠܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܚܘܝ ܐܢܬ ܡܩ̇ܪܒ ܘܐܢܬܘ ܡܚ̇ܣܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܟܗܢܐ ⁶ܘܐܢܬܘ ܡܬܟܗܢܢܐ .
IsaacNin:memColl ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܫܠܝܚܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܕܘܒܪܐ ܠܐ ܫܘܝܢ ܐܢܬ ܀ ¹ Xܟܢܝܢܢ-- . XXXXX X--XXܢ . X dd X . 1 16ܚ̇ܙܐ
IsaacNin:memColl ܕܐܝܟܢ ܡܫܬܘܐ ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܦܘܡܐ ܕܡܡ̇ܠܠ ܒܟܠ ܥܕܢ ܥܡ ܐܢܬ ܇ ܡܛܠ ܗܢܐ ²¹ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܠܡ ܠܐܠܗܐ ܡܡ̇ܠܠܝܢX ܀ 16ܚ̇ܙܐ
IsaacNin:memColl ܕܠܐ ܡܨܛ̇ܡܥܪ ܟܗܢܐ ܠܡܒܥܐ ܥܠ ܚܛܗܐ̈ ܕܥܢܕܘ ܘܚܘܣܝܐ ܡܢ ܐܢܬ ܘܒܢܦܫܐ ܡܫܬܚܠܦܢܝܬܐ ܚܛܘ ܘܐܣܟܠܘ ܩܕܡܝܟX ܀ 22ܚ̇ܙܐ
IsaacNin:memColl ܐܝܟܢ ܡܩܪܚ ܗܪܟܐ ܠܫܡ ܗܝܡܢܘܬܐ . ܠܐ ܐܡܪ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܠܐ ܐܢܬ ܇ ܐܝܠܝܢ ܪܒܗܝXܩܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܥܢܕܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ . mܚ̇ܙܐ
IsaacNin:memColl ܬ̇ܫܦܥ ܥܠܝܢ ܪܚܡܝܟ̈ ܇ ܬܦܢܟܐ ܫܪܝܪܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܀ 12ܕܠܟ ܗܘ ܐܢܬ ܗܢܐ ܟܠܗ ܥܘܬܪܐ ܡܫ̇ܦܥܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܣܢܝܩܐ̈ ܇ ܝ X42ܟܡܐ
IsaacNin:memColl ܠܝ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܠܐ ܥܕܠܝ . ܐܝܢܐ ܙܕܝܩܐ ܕܡ̇ܨܐ ܟ̇ܦܪ ܐܢܬ ܟܕ ܠܐ ܡ̇ܨܐ ܐܢܐ ܡܕܡ ܇ ܫ̇ܩܠܬ ܡܢܝ ܡܘܬܐ ܕܬܐܪܬܐ ܇ ¹ܘܝ̇ܗܒ
IsaacNin:memColl ܕܝܢ ܒܩܠܝܠ ܥܒ̇ܕܐ· ܙܕܝܩܘܬܐ ܝ̇ܗܒ ܐܢܬ ܠܝ . 14ܘܐܝܬ ܐܢܬ ܦ̇ܠܚ ܐܢܐ . ܕܠܐ ܥܕܠܝ ܡ̇ܢ ܘܕܠܐ ܚܛܗ ܠܐ ܡ̇ܨܝܐ ܕܐܗܘܐ ܇
IsaacNin:memColl ܗܒܠܝ ⁵⁹ܒܟܝܐ ܟܣܝܐ ܘܪܡܥܐẌ ܕܠܓܘ ܡܢ ܥܝܢܐ̈ ܕܦܘܪܫܢܐ ܐܢܬ ܫܪ ܓܟ ܒܪܥܝܢܝ ܥܡܘܛܐ . ܡܫܝܚܐ ܕܐܥܒܪ ܒܟܝܗ̇ ܕܒܪܝܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܗܘ ܡܫ̇ܟܢ ܡܘܗܒܬܗ̇ ܠܡܠܝܠܐ̈ ܇ ܕܢܗܡܣܘܢ ܙܘܥܝܗܘܢ̈ ܐܢܬ ܘܒܝܕܥܬܐ ܪܒܬܐ ܡܬܩ̇ܒܠܐ . X40 ܘܐܦ ܗܝ ܓܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܒܪܝܬ ܠܣܡܝܐ ܥܝܢܐ̈⁵⁰ ܚܕܬܬܐẌ . ⁵¹ܣܟܘܪ ܐܕܢܝ̈ ܕܠܒܪ ܐܢܬ ܡܢ ܥܝܢܐ̈ ܡܬܦ̇ܬܚܢẌ ܀ ܏⁴ 34ܒܪܝ ܒܝ ܥܝܢܐ̈ ܚܕܬ̇ܬܐ ܇
IsaacNin:memColl ܡܩ̇ܒܠ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܇ ܒܠܥܕ ܥܒܕ . . . ܐ ܇ ܡܙ̇ܕܩ ܐܢܬ ܠܗܢܐ ܝܗܒܝܢ . 15ܐܠܐ ܟܕ ܡܣܟܝܢ ܩ̇ܐܡ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܇
IsaacNin:memColl ܕܒܥܒ̇ܕܐ ܡܫܬܒܗܪ ܐܢܬ ܇ ܐܝܟܘ ܫܘܒܗܪܐ ܇ ܐܬܒ̇ܛܠ ܠܗ . ܐܢܬ ܕܬܬܚܫܒ ܗ̇ܝ ܕܬܐܪܬܐ ܚܠܦ ܥܒ̇ܕܐ . ܟܕ ܥܒ̇ܕܐ ܠܝܬܘܗܝ ܇
IsaacNin:memColl ܕܝܢ ܩ̇ܘܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܠܘܬ ܒܪ ܟܝܢܟ ܇ ܝ X21ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܬ ܒܨ̇ܬܐ ܕܙܢܝ̇ܐ ܇ ܐܝܟ ܐܠܗܐ . ܙܢܝ̇ܐ ܡ̇ܢ ⁶⁶ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܇
IsaacNin:memColl ²³ܒ̇ܪ̣ܟܝ ܢܦܫܝ ܠ̇Xܝܐ ܇ ܘܟܠܗܘܢ ܓܪܡܝ̈ ܠܫܡܗ ܩܕܝܫܐX . ܐܢܬ . ܘܩ̇ܕ̣ܫ ²²ܢܦܫܟ ܘܟܠܗܘܢ ܗܕܡܝ̇ܟ ܒܒܘܪܟܬܗ̈ ܟܕ ܐ̇ܡܪ
IsaacNin:memColl ܡܐ ܕܛ̇ܥܢ ܐܢܬ ܠܢ ܥܒܘܕܢ . ܚܫܐ ܕܝܠܢ ܐܝܬܘܗܝ ܠܢ ܡܚܙܝܬܐ ܇ ܐܢܬ ܥܘܠܢ . ܘܐܝܟ ܬܪܥܝܬܢ ܐܢܫܝܬܐ ܇ ܡܣ̇ܒܪܝܢܢ ܕܐܦ ܐܢܬ ܐܠܝܨ
IsaacNin:memColl ܐܬܕ̇ܡܐ ܇ ܘܡܪ̇ܐ ܒܥܩܒܐ ܕܝܠܗ ܘܠܥܠܬܐ ܕܡܦܩܬܗ ܣܒ ܐܢܬ ܡܘܬܐ ܕܚܬܝܬܘ ܀ 15ܕܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܐܦ
IsaacNin:memColl ܒܚܘܒܟ ܀ 6ܘܦܝܣܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܠܝܬ ܠܡܫܟܚܘ ܡܢ ܕܘ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܟܣܐ ܡܢ ܟܠ ܇ ܒܝܕ ܐܪܙܐ̈ ܕܠܗܘܢ ܓ̇ܠܐ
IsaacNin:memColl ܘܗ̇ܦܟ ܐܢܬ ܠܒܣܬܪܟ ܇ ܠܡܦܫ ܒܡܛܘܫܬܐ ܕܚܝ̇ܐ ܇ ܐܝܬܝܟ ܐܝܟ ܐܢܬ ܡܢ ܡܠܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ . ܘܐܢ ܓܝܪ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ̈ ܗܠܝܢ ܕ̇ܚܠ