simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoAdiab:Epist ܀ ܠܬܫܥܝܬܐ ܕܝܢ ܕܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܢܟܦܐ̈ ܕܐܒܘܢ ܡܒܪܟܐ ܐܢܬ ܠܡܐܪܬ ܐܪܥܐ ܂ ܘܣܒܪܐ ܕܥܠ ܟܠ ܒܪܢܫ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܐܗܦܟ ܘܚܝܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܘ ܐܢ ܐܦܠܐ ܗܢܐ̣ ܂ ܐܠܐ ܫܝܢܐ X ܕܡܕܝܢܬܟܘܢ ܘܫܠܡܘܬܐ ܐܢܬ ܩܢܐ ܐܢܐ ܂ ܡܚܬܚܬ ܗܘܐ ܠܝ ܩܢܝܢܗܝܢ ܂ ܝܝ ܂ X ܐܝܟ ܕܝ̇ܕܥ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡܠܦ̣ ܐܡܪ ܃ ܕܦܠܘܚ ܠܡ ܒܥܒ̇ܕܐ ܕܐܝܕܝܟ̈ ܐܢܬ ܦܬܘܪܐ ܐܡ̣ܪ ܂ ܕܠܡܒܟܐ ܘ̇ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܠܟ ܐܚܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܐܟ̇ܠ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܠܐ · ܗܠܝܢ ܠܡ ܕܒܡܠܬܐ ܐܡܝܪܢ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܂ ܂ ܝ ܂ ܐܢܬ ܩܠܐ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ ܘܐܡ̣ܪ ܃ ܕܗܟܢܐ ܠܡ ܗܘ̣ܝܬ ܥ̇ܒܕ ܃ ܘܚ̇ܝܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܠܐ ܘܡ̣ܢ ܦܚܡܐ ܕܗܠܝܢ ܕܠܐ ܚ̇ܫܚܝܢ ܠܗ ܠܥܒ̇ܕܐ ܂ ܗܢ̇ܘ ܐܢܬ ܕܚ̇ܫܚ ܐܢܬ ܂ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡ̣ܢ ܦܚܡܗ ܕܥܒ̇ܕܐ ܠܐ ܚ̇ܫܚ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܠܗܐ ܚܘܢܝܢܝ ܠܚܛܝܐ ܂ ܘܡܐ ܕܐܬܪܥܝ ܠܒܟ ܒܬܢܚܬ̈ ܐ ܐܢܬ ܩܠܗ ܕܡܟܣܐ ܩܢܝ ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܘܕܠܐ ܦܣܩ ܂ ܟܕ ܐܡ̇ܪ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܠܗܐ ܢܬܠ ܠܟ ܚܟܡܬܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܂ ܘܢܚܝܠܟ ܠܡ̣ܛܪ ܚܕܝܘܬܐ ܐܢܬ ܂ ܕܡ̇ܨܝܐ̣ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܬܗܘܐ ܐܢ ܐܨ̇ܒܐ ܂ ܟܒܪ ܠܐ ܡܬܦܠܓ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܢ ܠܐ ܬܬܟܫܠ ܟܕ ܬܫܡܥ ܃ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܫ̇ܪܝܢܢ ܠܐܝܠܝܢ ܐܢܬ ܥܘܬܪܐ ܃ ܘܐܦ ܡܢܗ̇ ܕܡܘܗܒܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܃ ܝܬܝܪ ܫܦܝܪ ܥ̇ܒܕ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܟܢ ܂ ܐܠܐ ܐܦܢ ܐܚܪܢܐ ܚܠܦ ܗܢܐ ܐܢܬ ܂ ܐܘ ܕܠܡܐ ܠܬܘܗܝܐ ܕܦܘܪܢܣܐ ܃ ܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܩ̇ܪܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܘܠܦܘܩܕܢܐ̈ ܛܥܝܬ ܆ ܘܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܐܒܘܢ ܠܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܡܬܟܠܐ ܗܘ̇ܝܬ ܠܡܐܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܦ ·X X · X0 ܠܟܬܒܐ ܗܘ̇ ܕܡܬܩܪܐ ܕܗܘܦܟ ܚܘܫܒܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܕܪܒܐ ܡܢܗ̇ X Xܡܫܠܡܝܢ ܂ ܐܬܕܟܪ ܗܟܝܠ ܬܘܒ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܦܠܐ ܠܡܗܡܝܘ ܡ̣ܢ ܥܒܕܐ̈ ܕܪܫܢܘܬܐ ܂ ܡܠܬܗ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܐܦܠܐ ܐܢ ܝ · ܣܓܝ ܬܨܒܐ ܂ ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܠܡܫܢܝܘ ܡ̣ܢ ܬܡ̇ܢ ܫܠܝܛ
IšoAdiab:Epist ܂ ܐܦܢ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܠܘܬܟܘܢ ܃ ܕܝܠܟܘܢ ܒܠܚܘܕ ܬ̇ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬ ܕܠܘܬ ܟܠ ܆ ܐܝܟ ܡܬܠܚܡܢܘܬܐ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܦܘܠܘܣ ܂ ܐܦܢ
IšoAdiab:Epist ܂ ܒܦܪܣ ܟܠܗ̇ ܕܝܠܟܘܢ ܂ ܘܐܢ ܚܕ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬܝܟ ܒܫܡܐ ܐܢܬ ܂ ܗܘ̇ 0ܝ ܕܐܝܩܪܗ ܘܥܒ̇ܕܗ ܃ ܒܝܘܪܬܢܐ ܕܡ̣ܢ ܩܘܪܒܐ ܐܚܝܕ
IšoAdiab:Epist ܂ ܕܐܢܐ ܠܡ ܟܬܒܐ ܠܘܩܒܠ ܗܪܛܝܩܐ̈ ܥܒ̇ܕܬ ܃ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪܘܫܡܗ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܦܚܐ ܕܣܛܢܐ ܕܐܣܬ ܂ ܩܒܠ ܠܟ ܂ ܐܢܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܕܐܡ̇ܪ
IšoAdiab:Epist ܂ ܕܛܟ ܐܬܡܨܐ ܕܫܪܟܢܐ ܕܝܘܡܝ̈ ܒܚܝܐ̈ ܕܫ̇ܦܪܝܢ ܠܨܒܝܢܗ ܐܢܬ ܂ X XX ܂ ܐܠܗܐ ܃ ܒܙܒܢܐ ܕܕܒܚܬܐ ܕܚܠܦ ܟܠ ܩܕܡܘܗܝ ܡܩ̇ܪܒ
IšoAdiab:Epist ܂ ܕܠܦܪܨܘܦܐ ܒܫܡܐ ܕܩܢܘܡܐ ܂ ܘܠܩܢܘܡܐ ܒܫܡܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܒܘܝܢܐ ܕܡܠܝܠܐ̈ ܂ · ܂ · ܐܝܟܢ ܟܝ ܐܢܬ ܗ̇ܡܣ
IšoAdiab:Epist ܂ ܕܡܟܬܫܐ ܣܛܢܝܐ ܃ ܗܘ̇ ܕܠܒܘܚܪܢܐ ܕܓܘܐ ܒܙܘܥܐ̈ ܠܐ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܪܘܚܩܐ ܬܬܒܥ ܃ ܕܥ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ X ܘܐܘܕܥ ܠܡ̇ܢ ܕܨ̇ܒܐ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܐܢ ܠܗܢܐ ܡܛܠ ܠܒܝܟܘܬܐ ܕܒܚܩܠܐ ܃ ܕܬܝܬܐ ܗܫܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܝ ܐܢܬ ܠܡܝܬܝܘ ܥܡܟ ܠܐܚܘܢ ܡܣܟܢܐ ܒܪ ܡܣܟܢܬܐ ܂ ܫܦܝܪ ܥ̇ܒܕ
IšoAdiab:Epist ܂ ܘܐܦ ܚܢܢ ܟܠܢ ܟܕ ܡܬܒܣܡܝܢܢ ܒܫܦܝܥܘܬ ܥܘܕܪܢܘܗܝ̈ ܐܢܬ ܡܨܠܚ ܪܘܪܒܐܝܬ ܒܐܝܩܪܐ ܕܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܡܨܠܐ