simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Hom6thCent ܠܐܠܗܐ ܒܗܘܢ ܡܢܝܚ ܐܢܬ . X ܗܟܢܐ
Hom6thCent ܣܘܢܩܢܐ̈ ܕܣܢܝܩܐ̈ ܡܡܠܐ ܐܢܬ . ܗ̣ܘ ܥܠ
Hom6thCent ܀ 43ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ . ܗ̣ܘ ܥܫܩ
Hom6thCent ܐܝܬܝ̣ܟ ܚܝ̇ܒܐ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ . ܗܕܐ X
Hom6thCent ܠܟ ܫܘܡܬܐ ܡܣ̣ܒܪ ܐܢܬ . ܗܕܐ ܕܝܢ
Hom6thCent ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ . ܠܐܠܗܐ ܒܗܘܢ
Hom6thCent ܠܒ̇ܟܬ . ܡܕܝܢ ܐܢܬ X ܒܝܕ ܥܒ̇ܕܐ
Hom6thCent ܕܠܐ ܝܕܥܗ̇ ܢܒܝܐ ܐܢܬ ܀ 24ܡܕܝܢ ܠܘ
Hom6thCent ܪܒ ܡܕܡ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܀ 31ܐ̇ܡܪ ܠܗ
Hom6thCent ܠܬܪܝܢ̈ ܒܚܘܝܒܐ ܣܐܡ ܐܢܬ ܀ 38ܡܛܠ ܕܝܢ
Hom6thCent ܟܕ ܚܡܫܡܐܐ ܚܝ̇ܒ ܐܢܬ ܆ ܐܦܠܐ ܕܚܡܫܝܢ
Hom6thCent ܠܝ ܩܢܛܪܘܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܐ̇ܡܪ ܗܘܝܬ ܠܝ
Hom6thCent . ܕܠܗܕܐ ܐܦ ܐܢܬ ܐܦ ܙܡܝܢܝܟ̈ ܝܕܥܬ
Hom6thCent ܪܠܟ ܫܐܠ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܟܠܬ ܘܫܬܝܬ
Hom6thCent . ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ ܕܐܬܚܫܒܬ ܘܗ̣ܘ ܕܚܙܐ
Hom6thCent ܐܦ ܙܢܝܬܐ . ܐܢܬ ܕܙܡܢܬ ܙܡܢܬ ܣܟܠܐܝܬ
Hom6thCent ܕܝܠܗ ܀ XX ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܢ ܬܩܪܐ
Hom6thCent ܘܡ̇ܢ ³ܗܘܝܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܡ̇ܢX ܐܝܬܝܗ̇
Hom6thCent ܣ̇ܓܝ ܐܚܒܬ̇ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܥܠ ܕܐܣܒܪܬ
Hom6thCent ܚܘܒܐ . ܚܝܒ ܐܢܬ ܕܡܛܝܒܐܝܬ ܬܫܬܡܥ ܘܬܬܠ