simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Hom6thCent . X ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܕܥܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܬܩܪܐ . XXXX126 X ܦܪܝܫܐ ܐܢܬ . ܟܕ ܓܝܪ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ . ܠܐܠܗܐ ܒܗܘܢ ܡܢܝܚ
Hom6thCent . ܗ̣ܘ ܥܠ ܢܦܫܗ ܫܩ̇ܠ ܡܘܠܝܐ ܕܣܘܢܩܢܗܘܢ . ܟܦܢܬ ܠܡ ܐܢܬ ܒܗܘܢ ܟܕ ܠܐ ܥܪܛܠܝ . ܟܕ ܓܝܕ ܣܘܢܩܢܐ̈ ܕܣܢܝܩܐ̈ ܡܡܠܐ
Hom6thCent . ܗ̣ܘ ܥܫܩ ܢܦܫܗ ܒܣܘܢܩܢܝܟ̈ . ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܘܐܢܬ ܠܐ ܡܡܠܝܬ ܐܢܬ ܘܐܫܩܝܬܘܢܢܝ . ܥܪܛܠܝܐ ܗܘܝܬ ܘܟܣܝܬܘܢܢܝ ܀ 43ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
Hom6thCent . ܗܕܐ X ܕܝܢ ܟܕ ܒܡܢܝܢܐ ܕܚܡܫܝܢ ܡܬܚܫܒܢ ܣܟܠܘܬܗ̈ ܆ ܡܛܘܠ ܐܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܚܝ̇ܒ ܐܢܬ ܆ ܐܦܠܐ ܕܚܡܫܝܢ ܐܝܬܝ̣ܟ ܚܝ̇ܒܐ ܣ̇ܒܪ
Hom6thCent . ܗܕܐ ܕܝܢ ܟܕ ܨܐܘܬܐ ܕܚܛܝܬܗ̇ ܒܦܓܪܗ̇ ܗܝ . ܘܣܘܪܚܢܝܗ̇̈ ܐܢܬ ܕܪܡܘܬܐ ܘܫܘܒܗܪܐ ܆ ܐܦ ܠܐ ܕܐܝܬ ܠܟ ܫܘܡܬܐ ܡܣ̣ܒܪ
Hom6thCent . ܠܐܠܗܐ ܒܗܘܢ ܡܢܝܚ ܐܢܬ . X ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܕܥܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܢܬ ܕܒܗܘܢ ܝܬ̇ܒ ܝܫܘܥ ܥܠ ܦܬܘܪܟ . ܟܕ ܓܝܪ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܩ̇ܪܐ
Hom6thCent X ܒܝܕ ܥܒ̇ܕܐ ܩܪܝܬܢܝ ܕܐܬܩܪܒ ܠܘܬܟ XX X 18 ܘܕܚܙܝܬ ܐܢܬ ܐܬܓܫܫܬ . ܘܐܠܘ ܠܐ ܐܬܓܫܫܬ ܐܢܐ ܪܓܠܝܟ̈ ܠܐ ܠܒ̇ܟܬ . ܡܕܝܢ
Hom6thCent ܀ 24ܡܕܝܢ ܠܘ ܡ̇ܢ ³ܕܝܕܥ ܠܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܗܝ ܢܒܝܐ ܗܘ ܐܢܬ ܘܐܢܬ ܡܕܝܢ ܕܩܪܝܬܗ ܒܫܡܐ . ܘܥܕܠܬ ܐܦ ܠܗ ܕܠܐ ܝܕܥܗ̇ ܢܒܝܐ
Hom6thCent ܀ 31ܐ̇ܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܆ ܬܪܝܢ̈ ܚܝܒܝܢ̈ ܐܝܬ ܗܘܘ ܠܚܕ ܡܪܐ ܐܢܬ ܒܗ ܚܘܫܒܐ XXXX130 ܟܕܒܐ . ܐܡ̣ܪ ܠܡ ܪܒ ܡܕܡ ܕܨܒ̇ܐ
Hom6thCent ܀ 38ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܪܫܝܬܢܝ ܒܢܦܫܟ ܕܩܒܠܬܗ̇ ܠܚ̇ܛܝܬܐ . ܗܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܚܛܝܬܗ̇ . ܘܠܝ ܡܛܠ ܕܩܒܠܬܗ̇ ܠܬܪܝܢ̈ ܒܚܘܝܒܐ ܣܐܡ
Hom6thCent ܆ ܐܦܠܐ ܕܚܡܫܝܢ ܐܝܬܝ̣ܟ ܚܝ̇ܒܐ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ . ܗܕܐ X ܕܝܢ ܟܕ ܐܢܬ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܚܫܝܒܢ̈ ܠܗ̇ ܀ X0ܐܢܬ ܟܕ ܚܡܫܡܐܐ ܚܝ̇ܒ
Hom6thCent ܐ̇ܡܪ ܗܘܝܬ ܠܝ . ܘܟܕ ܐܢܐ ܐܚܛܘܦ ܗܘܝܬ ܗܕܐ ܕܐܥܘܠ ܠܒܝܬܟ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܦܣ ܗܘܝܬ ܒ . ܕܡ̇ܢ ܐܝܬܝ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܠܝ ܩܢܛܪܘܢܐ ܐܦ
Hom6thCent ܐܦ ܙܡܝܢܝܟ̈ ܝܕܥܬ ܠܗ̇ . ܓܠܐ ܠܟ ܕܝܢ ܘܚܘܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܢܫ ܡܢ ܐܢܬ ܓܝܪ ܠܚܛܝܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܗܝ ܆ ܠܘ ܣܓܝ ܪܒܐ ܗܘܬ . ܕܠܗܕܐ ܐܦ
Hom6thCent ܓܝܪ ܐܟܠܬ ܘܫܬܝܬ . ܘܡܬܟܣܝܬ ܒܐܚܪܢܐ . ܡܛܠ ܕܫܘܬܦܟ ܗ̣ܘ ܐܢܬ . ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘ ܒܥ̣ܐ ܘܐܚܪܝܬܐ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܐܝܟ ܪܠܟ ܫܐܠ .
Hom6thCent ܕܐܬܚܫܒܬ ܘܗ̣ܘ ܕܚܙܐ ܀ 21ܐܠܘ ܢܒܝܐ ܗܘܐ ܠܡ ܝܕܥ ܗܘܐ ܐܢܬ ܘܚܘܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܢܫ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܠܐ ܡܦܣ ܒܗ̇ . ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ
Hom6thCent ܕܙܡܢܬ ܙܡܢܬ ܣܟܠܐܝܬ . ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܩܪܬ ܩܪܒܐ ܚܟܝܡܐܝܬ . ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܠܚܡ ܠܥܒ̇ܕܘܗܝ̈ . ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܫܐܠܬ ܡܢܗ ܐܦ ܙܢܝܬܐ .
Hom6thCent ܕܝܢ ܐܢ ܬܩܪܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܡܛܠܬܗ ܠܣܢܝܩܐ̈ ܟܕ ܠܘ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܢܬ ܗܘܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܡܙܡܢܢܗ ܠܐ ܚܫܒܗ̇ ܠܩܪܝܬܐ ܕܝܠܗ ܀ XX
Hom6thCent ܕܝܢ ܕܡ̇ܢX ܐܝܬܝܗ̇ ܝܕܥܬ . ܕܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗܘܝܐ ܠܐ ܐܫܬܘܕܥܬ ܀ ܐܢܬ ܝܕܥ ܡ̇ܢ ܗܝ ܘܡܐ ܛܒܗ̇ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ³ܗܝ ܘܡ̇ܢ ³ܗܘܝܐ .
Hom6thCent ܕܝܢ ܥܠ ܕܐܣܒܪܬ ܕܠܐ ܐܝܬܝܟ ܚܝܒܐ ܘܠܐ ܣܢܝܩܬ ܥܠ ܫܘܒܩܢܐ ܆ ܐܢܬ ܕܗܝܡܢܬ̇ ܕܚܘܒܬܐ ܕܚܡܫܡܐܐ ܡܫܬܒܩܐ ܠܗ̇ ܆ ܣ̇ܓܝ ܐܚܒܬ̇ .
Hom6thCent ܕܡܛܝܒܐܝܬ ܬܫܬܡܥ ܘܬܬܠ ܡܘܗܒܬܐ . ܚܘܒܬܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܡܪܐ ܐܢܬ ܣܘܢܩܢܐ̈ ܡܬܡܠܝܢ ܠܗ . ܘܐܢ ܡܢ ܚܘܒܬܐ ܘܐܢ ܡܢ ܚܘܒܐ . ܚܝܒ