simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Hom6thCent . ܗܕܐ ܕܝܢ ܟܕ ܨܐܘܬܐ ܕܚܛܝܬܗ̇ ܒܦܓܪܗ̇ ܗܝ . ܘܣܘܪܚܢܝܗ̇̈ ܐܢܬ ܕܪܡܘܬܐ ܘܫܘܒܗܪܐ ܆ ܐܦ ܠܐ ܕܐܝܬ ܠܟ ܫܘܡܬܐ ܡܣ̣ܒܪ
Hom6thCent ܠܐ ܢܚܬܬ ܠܡܩܒܠܘܬܗ . ܨܒܝܢܟ ܓܝܪ ܡܬܬܘܣܦ ܥܠ ܕܒܚܐ ܘܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܢ ܐܢܬ ܡܕܟܝܬ ܠܗ̇ . ܘܐܝܢܘ ܩܘܒܢܐ ܕܫ̇ܘܐ ܕܢܣܩ ܠܘܬܟ ܐܢ
Hom6thCent ܐ̇ܡܪ ܗܘܝܬ ܠܝ . ܘܟܕ ܐܢܐ ܐܚܛܘܦ ܗܘܝܬ ܗܕܐ ܕܐܥܘܠ ܠܒܝܬܟ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܦܣ ܗܘܝܬ ܒ . ܕܡ̇ܢ ܐܝܬܝ ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܠܝ ܩܢܛܪܘܢܐ ܐܦ
Hom6thCent ܕܙܡܢܬ ܙܡܢܬ ܣܟܠܐܝܬ . ܘܗ̇ܝ ܕܠܐ ܩܪܬ ܩܪܒܐ ܚܟܝܡܐܝܬ . ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܠܚܡ ܠܥܒ̇ܕܘܗܝ̈ . ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܫܐܠܬ ܡܢܗ ܐܦ ܙܢܝܬܐ .
Hom6thCent ܚܙܝܬܗ̇ XXXX X ܚܫܘܟܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܚܙܗ̇ ܐܢܬ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܚܙܗ̇ ܡܕܡ ܕܠܐ X ܐܝܬܝܗ̇ .
Hom6thCent ܢܦܩܬ ܒܬܪ ܚܛܝܐ . ܐܝܟܢܐ̈ ܠܐ ܬܩܒܠ ܠܝ ܕܐܢܐ ܐܬܝܬ ܠܘܬܟ . ܐܢܬ ܪܗܛܬ ܠܘܬܟ . ܬܣܦܩ ܗܕܐ ܠܫܘܒܩܢܝ ܕܠܘ ܣܓܝ ܐܥܟܠܬܟ . ܐܢ
Hom6thCent ܕܝܢ ܕܡ̇ܢX ܐܝܬܝܗ̇ ܝܕܥܬ . ܕܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗܘܝܐ ܠܐ ܐܫܬܘܕܥܬ ܀ ܐܢܬ ܝܕܥ ܡ̇ܢ ܗܝ ܘܡܐ ܛܒܗ̇ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡ̇ܢ ³ܗܝ ܘܡ̇ܢ ³ܗܘܝܐ .
Hom6thCent ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ . ܗ̣ܝ ܡܦܚܡܐ ܗܘܬ ܥܒ̇ܕܐ̈ ܕܡܢܗ ܡܫܠܛܐܝܬ ܐܢܬ ܥܡ ܚܕܕܐ̈ ܡܦܚܡܐ ܗܘܬ . ܠܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܟ ܘܥ̇ܒܕ
Hom6thCent ܚܛܝܐ . ܟܕ ܒܗܕܐ ܚܝܪܬ ܣܒܪܐ ܕܢܦܫ̇ܟ ܠܐ ܬܦܣܘܩ . ܘܡܢ ܒܥܬܐ ܐܢܬ ܟܕ ܡܫܡܠܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܟܠ ܡܕܡ ܦܫܝܩ ܠܗ ܀ 27ܡܕܝܢ ܐܦ
Hom6thCent ܡܕܟܝܬ ܠܗ̇ . ܘܐܝܢܘ ܩܘܒܢܐ ܕܫ̇ܘܐ ܕܢܣܩ ܠܘܬܟ ܐܢ ܐܢܬ ܠܐ ܐܢܬ ܫܦܝܪ ܕܬܩܒܠܢܝ . ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܚܛܝܬܐ ܕܬܗܘܐ ܠܟ ܕܒܚܐ ܐܢ
Hom6thCent ܡܢܗ̇ ܐܝܟ ܐ̇ܝܕܐ ܕܪܒܐ ܡܢܟ ܡܫܬܐܠ ܗܘܝܬ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܐܢܬ ܐ̇ܡܪ ܗܘܝܬ ܠܝ . ܘܟܕ ܐܢܐ ܐܚܛܘܦ ܗܘܝܬ ܗܕܐ ܕܐܥܘܠ ܠܒܝܬܟ .
Hom6thCent ܩܪܝ ܕܬܫܬܒܝܝ ܡܢ 2ܡܪܟ . ܟܕ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕ ܗ̇ܘܐ ܚܙܝܐ ܐܢܬ ܕܓܡܝܪܢ ܒܥܝ ܡܢ ܐܠܗܟ . ܘܐܢ ܗ̇ܘ ܩ̣ܪܐ ܡܛܠ ܕܢܫܬܒܗܪ .
Hom6thCent ܕܡܛܝܒܐܝܬ ܬܫܬܡܥ ܘܬܬܠ ܡܘܗܒܬܐ . ܚܘܒܬܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܡܪܐ ܐܢܬ ܣܘܢܩܢܐ̈ ܡܬܡܠܝܢ ܠܗ . ܘܐܢ ܡܢ ܚܘܒܬܐ ܘܐܢ ܡܢ ܚܘܒܐ . ܚܝܒ
Hom6thCent . ܗ̣ܘ ܥܫܩ ܢܦܫܗ ܒܣܘܢܩܢܝܟ̈ . ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܘܐܢܬ ܠܐ ܡܡܠܝܬ ܐܢܬ ܘܐܫܩܝܬܘܢܢܝ . ܥܪܛܠܝܐ ܗܘܝܬ ܘܟܣܝܬܘܢܢܝ ܀ 43ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
Hom6thCent . X ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܝܕܥܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܬܩܪܐ . XXXX126 X ܦܪܝܫܐ ܐܢܬ . ܟܕ ܓܝܪ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܩ̇ܪܐ ܐܢܬ . ܠܐܠܗܐ ܒܗܘܢ ܡܢܝܚ
Hom6thCent ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܐܝܠܕܬܟ ܘܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܆ ܕܐܢܐ ܐܗܘܐ ܠܗ ܠܐܒܐ ܐܢܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܕܠܐܝܢܐ ܡܢ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܡܬܘܡ ܐܡܪܐܠܗܐ ܕܒܪܝ
Hom6thCent ܚܙܝܬܗ̇ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܚܙܗ̇ ܡܕܡ ܕܠܐ X ܐܢܬ ܕܐܢܬ ܝܕܥܬ ܠܗ̇ ܚܛܝܬܐ ܆ ܗ̣ܘ ܝܕܥܗ̇ ܡܢ ܫܠܝ ܙܕܝܩܬܐ .
Hom6thCent ܕܝܢ ܥܠ ܕܐܣܒܪܬ ܕܠܐ ܐܝܬܝܟ ܚܝܒܐ ܘܠܐ ܣܢܝܩܬ ܥܠ ܫܘܒܩܢܐ ܆ ܐܢܬ ܕܗܝܡܢܬ̇ ܕܚܘܒܬܐ ܕܚܡܫܡܐܐ ܡܫܬܒܩܐ ܠܗ̇ ܆ ܣ̇ܓܝ ܐܚܒܬ̇ .
Hom6thCent ܡܛܠ ܕܐܣܒܪܬ ܥܠܝ ܫܚܝܡܐ ܘܕܦܫܝܩܐܝܬ ܥܡ ܟܠܐܢܫ ܐܢܬ . ܘܒܡܣܐܬܐ ܕܟܢܘܬܐ ܚܘܒܬܐ ܕܬܪܝܟܘܢ̈ ܣܐ̇ܡ ܐܢܐ .
Hom6thCent ܬܐܡܪ ܠܗ ܕܠܐ ܡܫܟܚܬ . ܘܬܕܪܘܫ ܥܡܗ ܕܚܛܝܬܐ 2ܪܒܐ ܗܝ ܡܢ ܐܢܬ . ܐܢ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܫܬܘܕܐ ܕܥܛܐ ܚܛܗܝܟ̈ ܐܦܢ ܟܡܐ ܢܣܓܘܢ