simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:memHom ܕܚܕܝܪܝܢ ܠܗ 485ܕܐܢ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܚܘܐ
Eph:memHom ܒܪܒܘ̈ ܣܦܪܝܢ̈ ddܕܥ ܐܢܬ ܐܦܢ ܝܘܕ ܬܛܥܐ
Eph:memHom ܠܟ ܐܢܫܘܬܐ X49ܕܡܡܠܠ ܐܢܬ ܥܡ ܙܢܝܬܐ ܟܠܢܫ
Eph:memHom ܒܠܒܟ ¹⁸ XX5ܥܒܝܕ ܐܢܬ ܡܝܬܐ ܘܠܐ ܒ̇ܟܝܬ
Eph:memHom ܕܟܬܝܒ ܒܢܒܝܐ XXX ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܚ̇ܛܝܐ
Eph:memHom ܫܝܥܐܝܬ ܕܟܕ ²ܡ̇ܚܒ ܐܢܬ ܐܬܒ̇ܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ
Eph:memHom ܕܠܟܠ ܕܚܠܝܢ̈ ²⁴ܥܐܠ ܐܢܬ ]ܘܠܟܠ ܬܒܥܢ̈ ²⁵ܡܐܫܐܢܬ
Eph:memHom ܒܨܠܘܬܐ⁷ ܠܩܪܝܬܐ ²⁸ܕܥܐܠ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܬܡ̇ܠܐX ²ܥܕܬܗ̇
Eph:memHom ܪܒܘܬ ܘܗܟܢ ³³ܡܢܚ ܐܢܬ ܐܘܐܦܪܝܡ ³⁴ܕܠܐ ܬܥܒܕ
Eph:memHom ܒܐܘܫܥܢܐ̈ ܡܘܢ ¹³ܕܡܝܟ ܐܢܬ ܐ ܩܘܡ ܝܘܡܢ
Eph:memHom XX 1ܒܚܛܝܬܐ ¹⁷ܥܒܝܕ ܐܢܬ ܡܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܒܝܢܬ
Eph:memHom ܕܒܐܘܪܚܐ ܠܣܘܥܪܢܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܐܘ ܡܢ ܩ̣ܪܐ
Eph:memHom ܘܐܢܬ ܒܚܛܝܬܐ ܐܒܝܕ ܐܢܬ X85ܐܝܢܐ ܕܙ̇ܒܢ ܠܗ
Eph:memHom ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܠܝܨ ܐܢܬ ܕܬܥܘܠ ܬܚܙܐ ܚܙܬܐ
Eph:memHom ܐܘ ܕܠܡܐ ܐܣܪ ܐܢܬ ܢܝܪܐ ܥܠ ܩܕܠ
Eph:memHom ܗܠܝܢ ܬܕܥ ܐܦ ܐܢܬ ܡܢܐ ܝܪܬܘ ܠܝܛܐ̈
Eph:memHom ¹0ܬܥ̣ܒܪ ܬܛܥ̣ܡ ܐܦ ܐܢܬ ܡܢ ܚܘܒܐ̈ ܒܢܝ̈
Eph:memHom 4X5ܗܦܟܐܝܬ ܕܝܢ ܐܪܡܝܬ ܐܢܬ ܐܬܘܬܐ ܠܘܩܠ ܪܒܟ
Eph:memHom ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܕܒܝܫܢ̈ ܡܢܗܝܢ ܒ̇ܥܝܬ
Eph:memHom ܩ̣ܪܐ ܠܩ̣ܪܐ ܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܠܟ ܩܘܦܢܕܝܪܐ̈ ܕܬܐܙܠ