simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madVirg ܐܢܬ ܠܢ -- -- X ܐܣܝܐ ܕܙܩܘܦܘܗܝ̈ X0ܒܨܨܐ̈ ܗܘ ܩܒܥܘܟ ܐܢܬ ܟܡܐ ]ܛܠܡ ܕܟܕ -- -- -- ¹[ܠܐ ܝܗܒ -- -- ܛܘܒܝܢ -- --
Eph:madVirg ܘܐܙܠܬ ܡ̇ܪܐ ܠܡܥܩܪ ܗܘܐ ܠܗ ܡ̇ܪܟ ܦ̇ܠܚ ܦܐܪܐ̈ X . X ܐܢܬ ܕܪܘܓܙܐ Xܝ ܘܐܫܡܥܘܢܝ ܠܝ ܕܝܠܝ ܩܠܐ̈ ܕܫܘܒܚܐ ܫ 15ܫܩܠܬ
Eph:madVirg ܒܪ ܐܒܐ ܡܝܬܐ ܐܣܝܪܐ X ܕܫܪܟ ܒܪܗ ܕܐܒܐ ܚܝܐ ܛܒܐ ܕܐܬܐܣܪ ܐܢܬ ܠܩܛܘܠܘܗܝ̈ ܡܝܐ̈ ܝܗܒ ܕܡܢ ܕܡܗ ܢܬܚܠܠܘܢ ܢܐܚܘܢ 1ܐܦ
Eph:madVirg ܛܒܐ ܕܐܒܘܟ ܪܚܡܬܢܐ ² ܒܐܝܕܟ ³ܗܘ ܩܠܝܕܐ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܐܢܬ ܘܦܗܘ ܒܟ ܕܒܨܝܢ ܥܘܢܝܬܐ : ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܪܝ ܘܠܐܒܘܟ 2ܓܙܒܪܐ
Eph:madVirg ܕܥܠܝܟ ܢܚ ܣܒܪܐ ܦܣܝܩܐ ܫܘܥܐ ܐܢܬ ܕܥܠܘܗܝ ܐܬܒܢܝ ܒܢܝܢܐ ܐܢܬ ܕܝܕܥ ܡܢ ܐܢܬ ܐܘ ܡܫܝܚܐ ܘܩ̣ܢܟ ܘܐܬܩܢܝ ܠܟ XX 8ܬܘܟܠܢܐ
Eph:madVirg ܦܬܚ ܘܡ̇ܥܠ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܟܠ ܐܢܫ ܐܢܬ ܦ̇ܬܚ ܘܡ̇ܦܩ ܚܘܣܝܐ ܐܢܬ ܪܚܡܬܢܐ ² ܒܐܝܕܟ ³ܗܘ ܩܠܝܕܐ ܕܒܝܬ ܓܙܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ XX
Eph:madVirg ܗܘ ¹ܢܚܬܬ ²ܘܥܒܕܬ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܪܒܐ ܕܓܠܝܬ ܪܓܬܗܘܢ ܐܢܬ ܟܐܢܐ̈ ܠܡܐܬܝܬܟ ܫܟܒܘ ܟܠܗܘܢ ܘܕܡܟܘ ܟܕ ܨܗܝܢ ܠܓܠܝܢܟ XX
Eph:madVirg ܕܝܢ ܐܝܕܟ ܣܡ̣ܬ ܥܠ ܪܫܗ ܫܡ̣ܫܬ ]ܛܢܢܐ ³[ܕܢܡܘܣܐ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܪܘܚܩܐ ³ܐܬܪܓܪܓܘ ]ܠܗ³[ ܪܓܘܗܝ ܘܠܐ ܚܙܘ ܠܒܪܐ ܡܫܝܚܐ XX
Eph:madVirg ܡ̇ܣܩ ܕܒܚܬܐ ܘܢܘܩܝܐ ܡܪܣ̇ܣ ܠܐ ܬܣ̣ܠܐ ܕܒܚܬܢ ܡܛܠ ܐܢܬ ܚܠܦܘܗܝ 3ܒܟ ܗܘ ܓܝܪ ܡܫ̇ܬܡܫ ܒܩܕܘܫ ܩܘܕܫܐ̈ ܐܝܬܝܐ Xܝ
Eph:madVirg ܗܘ ܕܫܦܠܬܝܗܝ ܠܒܝܫܐ ܒܐܝܓܘܢܐ ܙܟܬܗ ܡܚܝܠܘܬܐ ]ܟܒ[ܫܬܗ ܐܢܬ ]ܕ܏ܐܬ܏ܪܝ܏ܡ] -- -- -- -- -- -- ܏²[ܦܠܛܘ ܡܢܗXX ²[
Eph:madVirg ܒܟ ܐܬܒ̣ܩܝܬ ܘܨ̇ܪܬܟ ܐܘ ܨ̇ܝܪܐ̣ ܕܐܦ ܠܐܒܘܗܝ ܨܪ ܒܗ ܬܪܝܢ ܐܢܬ ܘܪܘܫܡܐ̈ ܡܢ ܕܟܝܢܐ ܡ̇ܙܓܬ ܐܢܘܢ ܣܡܡܢܐ̈ ܠܨܘܪܬܟ ²⁵
Eph:madVirg -- -- ܘܗܘܝܬ -- -- -- -- ܟܘܠ ܘܩܘܫܬܐ ]ܡܚܟܡ ¹[ܟܠ ܐܢܬ -- ܗܘܐ -- -- -- -- -- ] -- -- -- -- -- ²0ܡܛܥܡ-- -- -- ¹[
Eph:madVirg ܦ̇ܬܚ ܘܡ̇ܦܩ ܚܘܣܝܐ ܠܟܠܢܫ ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܐܥܠ ܩܘܪܒܢܗ ܐܢܬ ܓܙܐ ܕܪܚܡܘܗܝ̈ XX ܐܢܬ ܦܬܚ ܘܡ̇ܥܠ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܕܟܠ ܐܢܫ
Eph:madVirg ܠܢ -- -- X ܐܣܝܐ ܕܙܩܘܦܘܗܝ̈ X0ܒܨܨܐ̈ ܗܘ ܩܒܥܘܟ ܘܥܒܕܬ ܐܢܬ ܟܡܐ ]ܛܠܡ ܕܟܕ -- -- -- ¹[ܠܐ ܝܗܒ -- -- ܛܘܒܝܢ -- -- ܐܢܬ
Eph:madVirg ܬܗܘܐ ܗܝܟܠ ܡܠܟܘܬܗ Xܝ X ܇ X . XX1ܢX -- ³ܪܝܠܗ ܕܛܘܒܢX ܐܢܬ ܒܢܘܣܐ ]ܕܚܕܬ³[ ܦܓܪܐ Xܐܢ ܬܫ̣ܪܐ ܒܢܘܣܟ ܠܐܠܗܐ ܐܦ
Eph:madVirg ܓܠܝܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟ ܓܢܝܙܐ ܗܝ ܪܒܘܬܟ ܓܡܝܪܐ ܗܝX ܡܘܗܒܬܟ ܕ ܐܢܬ ܡܚܠܠ ܟܠ¹[ XXܢ 3ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܒܣܝܡܐ ⁴ܐܢܬ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܚ̇ܢܢܐ
Eph:madVirg ܬܒܪܬܝܗܝ ܠܢܝܪܐ ܘܗܢܘܢ ܡܪܝܕܐ̈ ܠܢܝܪܐ ܪܗܛܘ ܗܘܘ 5ܐܢܬ ܐܢܬ ]ܘܟܕ X[ܐܢܬ ]ܐܟܪܙܬ ³[ܪܗܛܘ ܗܝܡܢܘ ܒܟ 4ܐܢܬ ܕܟܒܝܫܐ
Eph:madVirg 6ܠܟ ܡܪܝ ܦܫܝܩ ܗܘ ܕܬܥܒܕ ܪܐܙܐ ܐܦ ܠܟܬܒܐ ܨܠܡܐ . ܘܕܦܐ ܐܢܬ ܠܐ ܥܒܪܘ XX ܥܡܐ ܗܘ ܛܥܐ ܒܢܒܝܐ̈ ܕܡܬܩܪܝܢ ܘܣܒܪܘ ܕܠܘܐܢܬ
Eph:madVirg ܘܕܡܢ ܒܢܝܢܘܐ ܗܝܡܢܘܗܝ ܕܠܐ ܫܘܐܠܐ 22ܒܐܠܦܐ ܣܬܪܘܗܝ ܟܠ ܐܢܬ ܣܪܩܗ ܠܝܥܢܐ ܠܝܡܐ . X . XX ⁴ X 2ܒܐܠܦܐ ܫ̇ܐܠܘܗܝ ܕܡܢ
Eph:madVirg ܐܢ ܟܝܬ ܒܗܬܬܗ̇ ¹³ܓܠܐ ܠܗ̇ ¹⁴ܡܪܢ Xܝ ܪܚܡܐ̈ ]ܕܬܒܥܐ ܐܢܬ 7ܥܢܬ ܬܘܒ ܘܐܡܪܐ ¹²ܛܥܡܢܐܝܬ ܡܪܝ ܚ̇ܙܝܐ ܐܢܐ ܠܡ ܕܢܒܝܐ