simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:madVirg -- -- ܘܗܘܝܬ -- -- -- -- ܟܘܠ ܘܩܘܫܬܐ ]ܡܚܟܡ ¹[ܟܠ ܐܢܬ -- ܗܘܐ -- -- -- -- -- ] -- -- -- -- -- ²0ܡܛܥܡ-- -- -- ¹[
Eph:madVirg 6ܠܟ ܡܪܝ ܦܫܝܩ ܗܘ ܕܬܥܒܕ ܪܐܙܐ ܐܦ ܠܟܬܒܐ ܨܠܡܐ . ܘܕܦܐ ܐܢܬ ܠܐ ܥܒܪܘ XX ܥܡܐ ܗܘ ܛܥܐ ܒܢܒܝܐ̈ ܕܡܬܩܪܝܢ ܘܣܒܪܘ ܕܠܘܐܢܬ
Eph:madVirg ܐܘ ܡܫܝܚܐ ܘܩ̣ܢܟ ܘܐܬܩܢܝ ܠܟ XX 8ܬܘܟܠܢܐ ܐܢܬ ܕܥܠܝܟ ܢܚ ܐܢܬ ܥܘܗܕܢܐ ܕܪܕܦܗ̇ ܠܛܘܥܝܝ ܡܢ ܒܪܝܬܐ ܛܘܒܘܗܝ ܠܡܢ ܕܝܕܥ ܡܢ
Eph:madVirg ܐܢ ܟܝܬ ܒܗܬܬܗ̇ ¹³ܓܠܐ ܠܗ̇ ¹⁴ܡܪܢ Xܝ ܪܚܡܐ̈ ]ܕܬܒܥܐ ܐܢܬ 7ܥܢܬ ܬܘܒ ܘܐܡܪܐ ¹²ܛܥܡܢܐܝܬ ܡܪܝ ܚ̇ܙܝܐ ܐܢܐ ܠܡ ܕܢܒܝܐ
Eph:madVirg ܐܢܬ ܠܢ -- -- X ܐܣܝܐ ܕܙܩܘܦܘܗܝ̈ X0ܒܨܨܐ̈ ܗܘ ܩܒܥܘܟ ܐܢܬ ܟܡܐ ]ܛܠܡ ܕܟܕ -- -- -- ¹[ܠܐ ܝܗܒ -- -- ܛܘܒܝܢ -- --
Eph:madVirg ܒܝܠܘܕܟ ܐܢ ܡܬܒܨܐ ܥܘܒܗ̣ ܐܦ ܡܬܕܪܟ ܝܠܕܗ 7ܝܠܕܟ ܡܦܗܐ ܠܢ ܐܢܬ ܕܢܚܟ ܕܢܬܬܚܕ ܠܐ ܡܬ̣ܒܗܠ ܢܒܥܟ ܕܢܟܝܠܗ ܠܡܒܘܥܟ ܟܣܝܬ
Eph:madVirg ܒܟ ܐܬܒ̣ܩܝܬ ܘܨ̇ܪܬܟ ܐܘ ܨ̇ܝܪܐ̣ ܕܐܦ ܠܐܒܘܗܝ ܨܪ ܒܗ ܬܪܝܢ ܐܢܬ ܘܪܘܫܡܐ̈ ܡܢ ܕܟܝܢܐ ܡ̇ܙܓܬ ܐܢܘܢ ܣܡܡܢܐ̈ ܠܨܘܪܬܟ ²⁵
Eph:madVirg ܒܪ ܐܒܐ ܡܝܬܐ ܐܣܝܪܐ X ܕܫܪܟ ܒܪܗ ܕܐܒܐ ܚܝܐ ܛܒܐ ܕܐܬܐܣܪ ܐܢܬ ܠܩܛܘܠܘܗܝ̈ ܡܝܐ̈ ܝܗܒ ܕܡܢ ܕܡܗ ܢܬܚܠܠܘܢ ܢܐܚܘܢ 1ܐܦ
Eph:madVirg ܓܠܝܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟ ܓܢܝܙܐ ܗܝ ܪܒܘܬܟ ܓܡܝܪܐ ܗܝX ܡܘܗܒܬܟ ܕ ܐܢܬ ܡܚܠܠ ܟܠ¹[ XXܢ 3ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܒܣܝܡܐ ⁴ܐܢܬ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܚ̇ܢܢܐ
Eph:madVirg ܓܡܪܬܗ̇ ܗܘܝܬ ܒܡܐܬܝܟ ܪܘܫܡܐ̈ ܐܬܒܠܥܘ X ³ܒܥܘܙܐ ܐܢܬ ܠܟ ܠܚܘܕ ]ܣܦܩܬ ¹[ܕܬܨܘܪ ܡܪܫܡ ܗܘ ܪܫܡܘܗ̇ ܗܘܘ ܠܨܘܪܬܟ
Eph:madVirg ܕܓܙܝܪܐ̈ ܘܗܢܘܢ ܚܘܝܘ ܫܡܝܥܘܬ ܥܘܪܠܐ̈ 7ܟܕ ܛܒ ܝܐܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܚܘܝܬ X0 ܘܥܡܡܐ̈ ]ܚܘܝܘ ¹[ܗ̇ܝ ܕܐܚܝܗܘܢ̈ 6ܛܥܡܬܐ ܚܘܝܬ
Eph:madVirg ܕܘܨ ܡ̇ܠܚܐ ܕܕܠ̇ܝܘ ܠܝܩܝܟ̈ ܐܠܦܐ ܕܛ܏ܒܥܬ ܥ ] 19ܥܢܗ̇ ܐܢܬ ܚܕܝ X ܕܡܢ ܟܘܠ ܢܒܝܝܢ̈ ܢ̣ܨܚܘ ܣܡܡܢܝܟ̈ ܥ 18ܥܕ ܡܬܬܥܝܩ
Eph:madVirg ܕܛܘܗܡܟ̣ ܒܟ ܗܝ ܘܟܕ ܛܒ ܡܣ̣ܠܝܢ ܓܒܝܬܗܘܢ ܒܗܘܢ ܗܝ 8ܓܒܝܬ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܓܙܝܪܐ̈ ܘܗܢܘܢ ܚܘܝܘ ܫܡܝܥܘܬ ܥܘܪܠܐ̈ 7ܟܕ ܛܒ ܝܐܐ
Eph:madVirg ܕܝܢ ܐܝܕܟ ܣܡ̣ܬ ܥܠ ܪܫܗ ܫܡ̣ܫܬ ]ܛܢܢܐ ³[ܕܢܡܘܣܐ ܠܒܝܫ ܐܢܬ ܪܘܚܩܐ ³ܐܬܪܓܪܓܘ ]ܠܗ³[ ܪܓܘܗܝ ܘܠܐ ܚܙܘ ܠܒܪܐ ܡܫܝܚܐ XX
Eph:madVirg ܕܟܝ̣ܬ ܢܦܫܐ ܕܐܣܟܠܬ ܣ̣ܚܬ ܒܕܡܟ ܚܘܪܬX ܘܐܦܪܓܬ 7 ²⁰ܥܡ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ ܙܩܪ ܠܗ̇ ܘܐܠܒܫܗ̇ ܘܕܟܗܢܐ̈ ]ܕܟܝܘ ⁴[ܒܨܦܪܐ
Eph:madVirg ܕܥܠܘܗܝ ܐܬܒܢܝ ܒܢܝܢܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܡܣ̇ܬܐ ܕܒܗ̇ ܐܬܟܢܫ ܐܢܬ ܘܐܬܩܢܝ ܠܟ XX 8ܬܘܟܠܢܐ ܐܢܬ ܕܥܠܝܟ ܢܚ ܣܒܪܐ ܦܣܝܩܐ ܫܘܥܐ
Eph:madVirg ܕܥܠܝܟ ܢܚ ܣܒܪܐ ܦܣܝܩܐ ܫܘܥܐ ܐܢܬ ܕܥܠܘܗܝ ܐܬܒܢܝ ܒܢܝܢܐ ܐܢܬ ܕܝܕܥ ܡܢ ܐܢܬ ܐܘ ܡܫܝܚܐ ܘܩ̣ܢܟ ܘܐܬܩܢܝ ܠܟ XX 8ܬܘܟܠܢܐ
Eph:madVirg ܗܘ ¹ܢܚܬܬ ²ܘܥܒܕܬ ܕܘܟܪܢܗܘܢ ܪܒܐ ܕܓܠܝܬ ܪܓܬܗܘܢ ܐܢܬ ܟܐܢܐ̈ ܠܡܐܬܝܬܟ ܫܟܒܘ ܟܠܗܘܢ ܘܕܡܟܘ ܟܕ ܨܗܝܢ ܠܓܠܝܢܟ XX
Eph:madVirg ܗܘ ܕܫܦܠܬܝܗܝ ܠܒܝܫܐ ܒܐܝܓܘܢܐ ܙܟܬܗ ܡܚܝܠܘܬܐ ]ܟܒ[ܫܬܗ ܐܢܬ ]ܕ܏ܐܬ܏ܪܝ܏ܡ] -- -- -- -- -- -- ܏²[ܦܠܛܘ ܡܢܗXX ²[
Eph:madVirg ܗܘ ܟܪܘܙܐ ܠܒܪܘܝܟ ܒܩܢܘܡܗ ܒܩܐ ܗܘܐ ܛܘܪܐ ܕܟܕ ܛܒ ܙܥܘܪ ܐܢܬ ܥܝܢܟ ܘܐܕܢܟ ܕܢܓܫܟ ¹⁵ܐ̇ܝܕܐ ܐ̣ܝܕܐ ܗܕܡܝܟ̈ ܪܟ̇ܒܬ