simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:Adden ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܘܒܥܡܐ ܕܪܓܡܗ ܠܥܟܪ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܗܘ ܦܓܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܓܝܪܐ̈ ܘܒܦܝܢܚܣ ܕܩܛܠ ܐܢܘܢ 2X5ܘܒܥܟܪ
Eph:Adden ܕܠܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܘܒܡܫܘܚܬܐ ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ ܠܪܝܫܢܐ̈ ܐܝܟ ܐܢܬ ܟܕ ܐܢܬ ܡܪܝ ܦܪܘܫܐܝܬ ܐܝܟ ܚܝܠܢ ܗܘ ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ 81ܝܗܒ
Eph:Adden ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܚܝܒܐ̈ ܘܐܢܬ ܗܘ ܒܟܠܗܘܢ ܙܟܝܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܦܓܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܣܓܘܕܐ̈ ܘܐܢܬ ܗܘ ܒܟܠܗܘܢ ܟܦܘܪܐ̈ XXX
Eph:Adden ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܫܠܝܚܐ̈ ܘܒܟܠ ܕܪܓܡܘ ܠܫܠܝܚܐ̈ ܐܢܬ ܗܘ ܦܓܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܢܒܝܐ̈ ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܩܛܠܘ ܠܢܒ̇ܝܐ XXX
Eph:Adden ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܢܒܝܐ̈ ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܩܛܠܘ ܠܢܒ̇ܝܐ XXX ܐܢܬ ܐܢܬ X29ܠܟ ܦܓܪܐ ܐܚܛܝ ܒܝܫܐ ܘܐܢܬ ܗܘ ܕܗܦܟܬ ܐܒܗܬܬܝܗܝ
Eph:Adden ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܓܝܣܐ̈ ܒܗ̇ܘ ܕܐܘܕܝ ܘܒܗ̇ܘ ܕܟܦ̣ܪ X X5ܦܪܫ ܐܢܬ ܛܘܒܐ ܕܛܘܒܐ̈ X X5ܘܝܗܘܕܐ ܒܟ ܗܘ ܩܒܠ ܚܒ̣ܠܐ ܘܟܠܗ̇ ܓܗܢܐ
Eph:Adden ܕܚܠ ܘܫܠܝ ܡܢ ܩܪܝܒܟ ܕܠܐ ܬܣܡܐ ܢܦܫܟ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܒܪ ܝܘܠܦܢܐ ܐܢܬ ܠܥܘܝܪܘܬܢ ܢܘܗܪܟ ܕܝܠܟ ܛܦܛܦ ܠܗ XX9ܘܒܐܝܢܐ ܕܕܓܢ ܓܚ̇ܟ
Eph:Adden XX ܣܝܦܐ ܕܡܘܬܐ ܢ̇ܦܩ ܠܗ ܘܣܦܝܣܪܐ ²ܕܕܝܢܐ ܕܚܝܠܐ ܠܐܝܢܐ ܐܢܬ ܩܨܐ ܒܬܪܥܐ ܩܐܡ ܗܘ ܡܬܘܗ ܠܟ ܟܕܒܐ ܕܡܒܐܫ ܐܢܬ ܟܕ ܓܚ̇ܟ
Eph:Adden ܬܒ̇ܥ ܐܢܬ ܕܢܣܦܩ ܠܟ ܗܘ ܒܪܢܫܐ 53ܠܐ ܓܝܪ ܛܥܝܬ ܪܒܘܬܟ ܐܢܬ 49ܐܦ ܐܢ ܪܒ ܡܢ ܒܪܝܬܐ̈ ܙܥܘܪ ܗܘ ܡܪܝ ܡܢ ܦܘܪܥܢܟ ܐܦ ܠܐ ܓܝܪ
Eph:Adden ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܓܝܪܐ̈ ܘܒܦܝܢܚܣ ܕܩܛܠ ܐܢܘܢ 2X5ܘܒܥܟܪ ܐܢܬ ܐܢܬ XX1ܐܢܬ ܗܘܝܬ ܦܓܪܐ ܒܗ̇ܘ ܥܕܢ ܒܟܘܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܦܠܘ
Eph:Adden ܠܐ ܬܒܥܝܘܗܝ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬ ܪܢܝܐ ܕܩܘܫܬܐ ܙܠ ܒܥܝܘܗܝ ܐܢܬ ܘܓ̇ܚܟ ܠܟ ܛܪܟܢ ܘܣ̇ܘܚ ܠܟ ܠܪܚܡ ܣܪܝܩܬܐ̈ ܐܡܬܝ ܕܒ̇ܥܐ
Eph:Adden ܟܕ ܓܚ̇ܟ ܐܢܬ XX ܣܝܦܐ ܕܡܘܬܐ ܢ̇ܦܩ ܠܗ ܘܣܦܝܣܪܐ ²ܕܕܝܢܐ ܐܢܬ ܕܙܒܢܐ̈ ܐܝ̣ܟ ܩܨܐ ܒܬܪܥܐ ܩܐܡ ܗܘ ܡܬܘܗ ܠܟ ܟܕܒܐ ܕܡܒܐܫ
Eph:Adden ܘܟܠ ܢܫܒܘܩ ܘܠܟ ܢܪܚܡ ܘܢܫܦܪ ܠܟ ܐܝܟ ܨܒܝܢܟ I ܬܘܒ ²ܡܐܡܪܐ ܐܢܬ X09ܥܨܝ ܠܢ ܡܪܝ ܕܢܬܪܓܪܢ ܠܚܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܕܥ̇ܒܕ
Eph:Adden ܠܐ ܗܘܐ ܕܬܘܣܦ ܥܠ ܓܙܟ XXX ܥܠܬܐ ܒܥܝܬ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܕܒܗ̇ ܬܬܠ ܐܢܬ ܐܝܟ ܬܒܘܥܐ̈ ܕܬܒܥܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܝܠܐ ܐܦ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܬܒ̇ܥ
Eph:Adden ܦܓܪܐ ܕܡܝܟ ܘܒܝܫܐ ܐܚܝܢܟ ܠܐ ܕܡ̇ܟ ܠܐ ܢܐ̇ܡ ܐܦܠܐ ܕܡ̇ܟ ܐܢܬ ܗ̇ܢܘ ܓܝܪ ܟܘܫܪܗ ܪܒܐ ܕܠܓܢܣܐ ܕܐܢܫܐ ܢܫܪܥ X ܗ̇ܘܐ
Eph:Adden ܗܘܝ ܬܠܡܝܕܐ ܠܙܟܝܐ̈ ܕܢܠܦܘܢܟ ܕܐܝܟܢ ܬܙܟܐ XX ܐܢ ܬܗܘܐ ܐܢܬ ܕܐܬܠܝܛܐ̈ ܡܘܕܝܢܐ̈ ܒܓܠܝܐ ܗܘܘ ܗܘܘ ܡܘܕܝܢܐ ܒܟܣܝܐ ܗܘܝ
Eph:Adden ܒܥܠܠܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܬܣܓܐ ܦܘܪܥܢܝܢ̈ X 11ܚܘܒܐ ܗܘ ܪܒܐ ܕܠܐ ܐܢܬ XXX ܥܠܬܐ ܒܥܝܬ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܕܒܗ̇ ܬܬܠ ܠܢ ܣܓܝܐܐ ܘܕܒ̇ܥܐ
Eph:Adden ܡܢ ܐܒܪܐ ܘܡܢ̣ܘ ܢܣܝܒܪ ܥܘܣܩܟ XX Xܐ ܕܐܘܥܝ ܠܗ ܐܢܫ ܓܦܐ̈ ܐܢܬ X9ܡܢܐ ܢܥܒܕ ܠܟ ܦܓܪܐ ܕܝܩܝܪܬ ܗܘ ܡܢ ܚܠܐ ܘܢ̇ܛܠ
Eph:Adden ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܫܛܝܐ̈ ܘܐܢܬ ܗܘ ܒܗܘܢ ܐܦ ܒܕܟܝܐ̈ X41ܠܟ ܦܓܪܐ ܐܢܬ XXX ܐܢܬ ܗܘ ܦܓܪܐ ܒܚܝܒܐ̈ ܘܐܢܬ ܗܘ ܒܟܠܗܘܢ ܙܟܝܐ̈
Eph:Adden ܕܢܦܢܐ ܠܟ XX ܐܠܘ ܗܟܢ ܬܒ̇ܥ ܗܘܝܬ ܚܒܘ ܥܠܝܐ̈ ܘܬܚܬܝܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܟܝܠܐ ܙܥܘܪܐ ܬܒܥ ܐܢܬ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܫܩܠܢܢ ܚܐܪ