simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܚܦܝ̣ܛܘܬܐ ܆ ܒܛܠܝܘܬܐ ܘܒܣܝܒܘܬܐ ܀ | XXXXX4ܫܠܡܬ ܐܢܬ ܆ ܡܢ̇ܘX ⁸ܕܐܣܠܝ ܒܛܠܝܘܬܐ . X⁰ XXXXX |ܘܩܢܝܘܗܝ X
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܬܪ ܡܣܒܐ ܆ ܕܬܗܘܐ ܙܗܝ̣ܪ ܡܢ ܫܘܪܥܬܐ ܀ ܣܕ ܀ ܐܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܕܚܛܗܐ̈ ܆ ܡܣܒܐ ܕܐܪܙܐ̈ ܩܕܝ̣ܫܐ̈ . | X35ܘܚܝܒ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܗ ܚܕ ܒܡܐܐ ܆ ܠܢܘܓܪܐ |ܘܣܘܦܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ ܀ ܢܒ ܀ ⁸⁴ ܡܢܘ ܡܠܦ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܕܐܡ̣ܪ ܚܟܝ̣ܡܐ ܆ ܕܫܕܝ ܠܚܡܟ ܥܠ ܡܝܐ̈ . X X59ܘܡܫܟܚ
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܢ ܫܠܝ ܒܚܕܐ ܆ ܪܚܡܐ ܓܡܝ̣ܪܐ ܠܐܠܗܐ ܀ ܡܐ ܕܣ̇ܒܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕ ܡܐ ܪܫܦܝ̣ܪܬܐ ܆ ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ ܘܡܝܬܪܘܬܐ . X | X5ܗ̇ܘܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ¹X⁰ܥܠ ܛܝܒܘܬܐ ܀ ܒܕܐܢܗܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܐܝ̣ܬ ܛܝܒܘܬܐ ܆ ܐܢܬ ܕܝ̇ܢܐ ܒ ܀ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ . ܠܐ ܬ̇ܡܪܚ ܥܠ ܟܐܢܘܬܐ ܆ Xܒܕܬܟܝ̣ܠ
EliaAnb:BookExer&Cent ܗ̣̇ܕܐ ܘܥܕܪ ܒܪܡܙܟ ⁴ܠܟܬܘܒܐX ܘܠܩܪܘܝܐX XXXXX ܐܢܬ ܒܗ ܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܘܡܣܝܟܝܢ ܠܓܘ ܡܢܗ ܐܪܙܘܗܝ̈ ܀ Xܡܪܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܟ ܐܢ ܡܨܝܐ ܆ ܒܨܘܡܐ ܬܟܝ̣ܒܐ ܘܥܦܝ̣ܦܐ ܀ XXX ܫܪܝ ܨܘܡܐ ܐܢܬ |ܟܚ ܀ 0 ܡܐ ܕܢܦܫܟ ܡܬܪܓܪܓܐ ܆ ܣܝܒܪܬܐ̈ ܡܟܬܡܬܐ̈ . |ܐܠܘܨ
EliaAnb:BookExer&Cent ܓܝܪ ܬܓܪܐ ܆ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܟܬܝ̣ܒ ܒܣܒܪܬܐ . 5ܦܪܓܡܛܝ̣ܩܘܣX | ܐܢܬ ܗܘܢܟ ܒܝܬ ܓܙܐ ܆ ܠܚܟܡܬܗ ܕܡ̇ܬܩܢ ܟܠܐ ܀ XXXXXXX |ܗ̇ܘܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܕܢܬܠ ¹¹⁰ܥܘܕܪܢܐ ܀ ܟܚ ܀ ܐܝ̣ܙܓܕܐ ܕܪܥܡܐ ܒܪܩܐ ܆ ܐܢܬ ¹¹ܒܝ̣ܫܬܐ̈ . X X37ܘܥܠ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܐܠܗܐ ܆ |ܣܢܝ̣ܩ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܠܚܘܕܝܟ ܫܪܘܬܐ . ܘܠܐ ܢܐܟܘܠ ܠܚܡܟ ܣܟܠܐ ܆ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܕܠܐ ܐܢܬ ܆ ܗ̇ܘܐ ܒܗ̇ ܡܪܐ ܚ̇ܘܒܐ ܀ ܝܐ ܀ ܠܐ ܬܐܟܘܠ ܐܢܗܘ̈ ܕܡܨܝܐ ܆
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܐܒܕܢܗ |ܕܐܒܕܢܐ ܀ X15 ܚܙܝ ܠܐ ܬܕܓܠ ܐܘ ܬ̇ܛܥܐ ܆ ܒܕܢ̇ܣܒ ܐܢܬ ܆ ܠܣܢܐܐ ܕܢܦܠ ܡܢ ܩܘܫܬܐ . X16 ܕܗ̇ܘ ܐܢ ܢܬܕܚܐ ܠܐܒܕܢܐ ܆
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܩܪܝܬܐ ܆ ܕܚܠܘܠܐ ܘܕܡܫܬܘܬܐ . ܗܘܝ ܙܗܝ̣ܪܐ ܕܠܡܐ ܬܗܘܐ ܆ ܐܢܬ ܩܪܝܐ ܘܣܡܝ̣ܟܐ ܆ ܬܗܘܐ ܛܪܝ̣ܕ ܡܢ ܡܫܬܘܬܐ ܀ X ܟܙ ܀ ܐܢ ܐ̇ܙܠ
EliaAnb:BookExer&Cent ܢܦܫܟ ܐܣܐ ܀ ܐܢܗܘ̈ ܕܬܚܙܐ ܪܫܝ̣ܥܐ ܆ ܕܡ̇ܨܠܚ ܫܘܒܚܗ ܒܗܢ ܐܢܬ ܢܨܪܘܦ ܒܟܠܝ ܫܥܐ . ܕܠܐ ܬܫܡܥ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝ̣ܒܐ ܆ ܕܐܢ ܐܣܝܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܐܠܗܐ ܆ ܠܘܬ ܥܘܕܪܢܗ ܩܕܡܝܐ ܀ ܘܠܐ ܬܣܝ̣ܡ ܠܐܠܗܐ ܒܚܪܬܐ ܆ ܐܢܬ ܠܟ ܡܪܝܐ ܩܕܡܝܐ ܆ ܠܘܬ ܚܘܫܒܐ ܘܨܝܕ ܡܠܬܐ . |ܕܬܗܘܐ ܐܦ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒXܬܟܝܬ X 111 X 25 1ܠܐܝܬܘܬܗ ܐܝܬܘܬܗ ܝ111 X 12 . 3 ܡXXܐ ܐܢܬ 8 2 ܒܝXܐ ܡܘܬܐ X 111 X 21 1ܢܬܦܝܢ ܛܒܐ X111 X 10 . 1 ܒXܬܟܝ
EliaAnb:BookExer&Cent ܒܟܢܘܫܬܐ ܀ ܐܠܦ ܡܠܐ̈ ܠܬܠܡܝ̣ܕܐ̈ ܆ ܘܐܢܬ ܫܡܠܐ ܒܝܕ ܐܢܬ ⁸²ܡܠܠ ܥܠ ܩܘܫܬܐ . ܕܠܐ ⁸³ܬ̇ܚܓܪ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܆ ܡܐ ܕܕܐ̇ܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܟ ܒܟܣܝܐ ܘܓܠܝܐ ܆ ܘܟܢ ܬܗܘܐ ܕܐ̇ܢ ܥܡܐ . ܘܒܚܘܪ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܐܢܬ ܘܡܐ ܕܗܘܐ̈ ܥܡܘܕ ܢܘܗܪܐ ܆ ܗܘܐ̈ ܠܗ ܡܘܫܐ ܬܪܝܢܐ ܀ ܥܙ ܀ ܕܘܢ
EliaAnb:BookExer&Cent ܠܗ ܠܢܣܝܘܢܐ . ܕܠܓܢܒܪܐ ܘܠܠܒܝ̣ܒܐ ܆ ܡܚܘܐ ܫܦܠܐ ܘܚܠܫܐ ܀ ܐܢܬ ܘܓܠܝܘܬܗ ܬܚܘܝܟ ܦܛܥܐ ܀ ܝܒ ܀ ܠܐ ܬܐܡܪ ܒܙܒܢ ܫܝܢܐ ܆ ܕܙ̇ܟܐ
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܢ ܚܟܝ̣ܡܐ ܀ X X X24ܠܐ ܬܫܬܘܕܐ ܠܩܪܝ̣ܒܐ ܆ ܫܘܘܕܝܐ ܠܥܠ ܐܢܬ ܆ ܠܒܘܝܐܐ ܕܡܢ ܗܕܝܘܛܐ . ܩܢܝ ܣܒܪܐ ܡܢ ܚܘܡܣܢܐ ܆ ܕܝ̇ܠܦ
EliaAnb:BookExer&Cent ܡܢ ܒܝ̣ܫܬܐ ܆ ܘܡܠܐ ܐܢܬ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ . ܠܐ ܬܡܠܠ ܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܐܢܬ ܐܝܟ ܐܓܝ̣ܪܐ ܆ ܠܐܓܪܐ ܥܬܝ̣ܕܐ ܒܥܒܘܪܐ ܀ 82 ܣܕ ܀ ܐܢ ܠܐ ܕܟܐ