simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMari ܕܐܣܝܬ ܟܘܪܗܢܐ̈ ܘܟܐܒܐ̈ ܥܛܠܐ ܘܕܟܝܬ ܓܪܒܐ̈ ܘܦܬܚܬ ܐܢܬ ¹⁴⁰ܘܗܟܢ ܐܡܪ ܗܘܐ ܒܨܠܘܬܗ . ܐܝܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ .
ActsMari ܕܚܠܬܐ . ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܪܢܝܬ ܥܠܝܟ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܟ . ܗܝܕܝܢ ܥܢܐ ܐܢܬ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܣܟ . ܘܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܡܪ ܠܝ ܡܢ ܐܝܕܐ
ActsMari ܕܐܡܪ ܠܟ : ܫܕܪ ܩܪܝ ܠܟܠܗܘܢ ܚܝܠܘܬXܝ̈ . ܘܐܬܐ ܐܢܐ ܐܢܬ ܥܒܪ . . ܐܡܪ ܠܗ ܐܕܝ ܠܡܠܟܐ . ܥܕܢܐ ܗܫܐ ܥܒܪ : ܐܠܐ ܐܢ ܒܥܐ
ActsMari ܕܐܣܥܘܪ ܠܘܬܟ ܚܠܦ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ̈ ܕܨܐܕܝ ܫܟܢܬ . ܗܘ ܕܝܢ ܐܢܬ ܗܘܘ ܒܗ . ¹⁵²ܗܝܕܝܢ ܥܢܬ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܠܫܠܝܚܐ ܡܢܐ ܒܥܐ
ActsMari . ܡܛܠ ܕܒܝܕ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܝܕܟ ܫܕܪܬ ܠܝ ܚܘܠܡܢܐ ܠܐܝܕܝ̈ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܚܘܠܡܢܐ ܩܒܠ : ܐܡܪ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ : ܡܪܝ ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܐܠܗܐ
ActsMari ܘܒܪ ܐܠܗܐ : ܕܐܬܝܬ ܠܚܘܠܡܢܗ ܕܒܪܝܬܐ . ܟܘܪܗܢܐ ܥܣܩܐ ܐܝܬ ܐܢܬ ܛܢܦܬܐ̈ ܡܦܩ ܐܢܬ . ܘܕܝܘܐ̈ ܛܪܕ ܐܢܬ . ܘܪܢܝܬ ܥܠܝܟ ܕܐܠܗܐ
ActsMari ܘܢܚܬܬ ܕܬܚܙܐ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ . ܥܢܐ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܠܕܘܣܬܝ . ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܚܕܬܐ ܡܠܦ ܐܢܬ ܒܥܠܡܐ . ܘܐܢܐ ܣܒܪܬ ܥܠܝܟ ܕܐܠܗܐ
ActsMari ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܒܠܚܘܕܝܟ : ܕܨܒܐ ܐܢܬ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܡܪܝ ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܝܕܥܘܟ : ܗܒ ܠܗܘܢ ܡܪܝ ܕܢܕܥܘܢܟ ܕܐܢܬ
ActsMari ܐܡܕ̇ ܘܚܢܢ ܝܗܒܝܢܢ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ . ܗܒܘ ܠܝ ܒܝܬ ܐܢܬ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܒܥܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܟܠ ܐܝܟܐ ܕܒܥܐ
ActsMari . ܘܥܠܬ ܠܒܝܬܐ ܗܢܐ . ܘܗܐ ܢܛܪ ܐܢܐ ܠܗ . ܘܟܕ ܗܢܘܢ ܡܡܠܠܝܢ : ܐܢܬ . ܘܚܙܬܢܝ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܘܐܡܪܬ ܠܝ . ܬܐ ܥܡܝ ܘܣܒ ܡܕܡ ܕܒܥܐ
ActsMari . ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܕܢܦܩ ܛܘܒܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܦܓܥܘ ܒܗ ܬܪܝܢ ܐܢܬ . ܐܠܐ ܦܘܩܘ ܗܫܐ ܐܚܝ̈ : ܘܚܘܘ ܐܢܘܢ ܚܝܠܗ ܕܝܫܘܥ ܗܘ ܕܡܟܪܙ
ActsMari . ܒܪܝܟܘ ܫܘܒܚܗ ܘܪܡ ܐܝܩܪܗ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ̈ . ܣܓܝܕ ܐܢܬ ܕܫܕܪܟ ܨܐܕܝܢ . ܕܬܐܣܐ ܚܒܪܬܢ̈ . ܒܪܝܟܘ ܡܫܝܚܐ ܕܡܟܪܙ
ActsMari ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܢܬܦܢܘܢ ܠܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܟ . ܘܡܚܕܐ ܩܠܐ ܐܢܬ ܡܪܝ ܕܢܕܥܘܢܟ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܒܠܚܘܕܝܟ : ܕܨܒܐ
ActsMari ܕܝܫܘܥ ܕܐܡܪ ܠܝ : ܘܟܬܒ ܠܝ . ܕܒܬܪܝ ¹⁵ܩܝܡܬܝ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܐܢܬ ܥܠܝܟ : ܕܬܡܝܗܬܐ̈ ܥܒܕ ܐܢܬ ܘܚܝܠܐ̈ . ܘܝܕܥܬ ܕܬܠܡܝܕܗ
ActsMari ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ . ܘܚܢܢ ܝܗܒܝܢܢ ܙܡܪܐ̈ ܘܪܝܚܢܐ̈ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܬ ܘܚܡܪܐܐܦ ܪܝܚܢܐ̈ ܘܙܡܪܐ̈ ܗܘ ܡܝܬܐ ܡܢ ܒܝܬܗ . ܗܫܐ ܗܒ
ActsMari ܟܪܣܛܝܢܐ ܘܡܘܕܐ ܐܢܬ ܒܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ . ܥܢܐ ܕܘܣܬܝ ܘܐܡܪ ܠܗ ܐܢܬ ܓܝܪ ܣܟܝܪ ܗܘ . ܐܡܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܠܕܘܣܬܝ . ܗܘܐ
ActsMari ܒܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ . ܥܢܐ ܕܘܣܬܝ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܘܡܢܐ ܗܝ ܐܢܬ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܡܐܪܝ ܠܕܘܣܬܝ . ܗܘܐ ܐܢܬ ܟܪܣܛܝܢܐ ܘܡܘܕܐ
ActsMari . ܘܓܒܪܐ ܗܘ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܡܠܠ . ܡܛܠ ܕܠܡܡܬ ܩܪܝܒ ܗܘܐ . ܐܢܬ ܡܐܪܝ . ܐܣܝܡ ܐܝܕܝ ܥܠܝܟ : ܒܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ . ܘܡܬܚܠܡ
ActsMari . ܘܓܒܪܐ ܗܘ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗ . ܡܛܠ ܕܠܡܘܬܐ ܩܪܝܒ ܗܘܐ . ܐܢܬ ܠܗ ܡܪܝ ܡܐܪܝ . ܐܣܝܡ ܐܝܕܝ ܥܠܝܟ : ܒܫܡ ܐܠܗܐ ܕܝܠܝ ܘܡܬܚܠܡ
ActsMari ܒܗ ܥܦܪܐ ܘܡܝܐ̈ : ܒܛܠܬ ܠܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܡܨܝܢܢ ܗܘ ܗܕܐ . ܐܢܬ ܣܒܪܐ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܩܐܡ ܐܢܬ ܘܪܓܡ ܐܢܬ ܠܗ ܒܟܐܦܐ̈ ܘܢܦܟ