simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Judg [AB] . ܐܡܪ ܠܗ : ܡܥܒܪ ܥܒܪܝܢ ܚܢܢ ܡܢ ܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ : ܥܕܡܐ ܐܢܬ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܓܒܪܐ ܣܒܐ : ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ ܐܢܬ : ܘܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܐ
P:Luke [AB] . ܥܢܐ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܕܬܪܚܡ ܠܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܆ ܡܢ ܟܠܗ ܠܒܟ ܂ ܘܡܢ ܐܢܬ . ܗܘ ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܐܡܪ ܠܗ . ܒܢܡܘܣܐ ܐܝܟܢܐ ܟܬܝܒ . ܐܝܟܢܐ ܩܪܐ
JacSer:memLuqJews . 75ܐܢ ܐܬ ܩܒܠ ܐܒܘܗܝ ܡܢܟ ܟܕ ܠܐ ܐܘܚܪ ܆ ܡܬ ܩܒܠ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܫܘܪܝܐ ܆ ܝ XXXX XX X0 ܡܬ ܩܒܠ ܗܘܐ ܒܚܘܒܐ ܡܢܟ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
IšoMerv:ComOT . [32]ܢܕܘܒܥܠ . ܗܢܘ . ܕܕܢ ܥܡ ܒܥܠܐ . ¹ ܐܢܬ ܕܐܣܬܪܐ ܢܗܘܘܢ ܠܟ ܚܠܦ ܩܝܣܐ̈ ܕܡܘܩܕܬ ܡܕܒܚܐ ܕܥ̇ܒܕ
Chrys:ComJohn1 . ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ . ܥܕܟܝܠ ܐܝܟ ܠܐ Xܗܝܡܢܐ ܡܡܠܠ . . ܐܢܬ ܠܥܠܡܐ ܀ 3ܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܢܥܒܕ ܕܐܢܬ ܥܒ̇ܕ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܐܢ ܫܝܛܐ̈ . ܒܨܝܼܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܗܘܢ ܚܿܘܐ ܐܢܬ ܡܚܝܼܠܘܬܟ ܠܝܿܕܥ ܟܠ 10 . ܒܟܠ ܥܒܕܐ̈ ܕܥܡ ܐܚܪܢܐ̈ ܥܿܒܕ
Sahd:memSolitar . ܐܬܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܠܡܛܟܣܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܠܗܐ ܕܐܝܟ ܣܕܪܐ̈ ܐܢܬ ܕܡܛܬ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܒܢܘܗܪܐ ܇ ܕܫܘܬܦܗ̇ ܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ X ܘܐܦ
JulRom . ܗܢܝܢ ܐܚܕܪ ܐܝܬܝܟ ܠܗܕܐ ܟܠܗܿ ܫܢܝܘܬܐ . ܘܐܬܕܡܝܬ ܐܢܬ ܘܢܦܠܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܥܿܒܘܕܟ . ܕܗܠܝܢ ܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܐܚ
JnDalya:Epist . ܘܐܢ ܒܗܕܐ ܡܨܥܝܐ ܠܐ ܢ̣ܣܒܬ ܆ ܠܬܪܝܢܐ X ⁵ܒܫܘ̣ܡܠܝܐ ܐܢܬ ܗ ܆ ܐܦ ܠܕ ܩܕܡܝܟ ܝ ⁵ܐܬ ܢ̇ܗܪܘ ܒܢܘܗܪܗܘܢ ܚ̇ܙܐ X X 50
SevAnt:LuqJul . ܘܒܟܠ ܕܘ ܣܪܝܩܐܝܬ ܡܬܪܝܡ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ : ܘܠܗ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܡ̣̇ܬ ܘܒܚܟܡܬܐ ܒ̇ܪܝܬܐ ܡܢ̇ܦܩ
Sahd:BookPerf . ܘܗܠܝܢ ܕܝܢ̣ ܐܝܠܝܢ . ܡܠܟܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܫܠܝܛܢܐ̈ ܆ ܐܘ ܐܢܬ ܐܘ ܚܝܘܬܐ̈ . ܐܠܐ ܓܠ̣ܝܐ ܗ̣ܝ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐ̇ܡܪ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܘܟܢܐ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ . ܒܟܘܠ X ܝܘܡ ܡ̇ܪܬܐ ܘܘܐ ܠܝ . ܘܐܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܐ ܕܝܠܝ ܇ ³ܕܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܒܪܘܝܟX ܐܠܦܟ ܆ ܛܪ ܘܚ̇ܝܐ
Ath:ExposPs . ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܠܒܘܫܐ ܢܒܠܘܢ . ܘܐ ܡܪܛܘܛܐ ܬܚܠܦ ܐܢܘܢ ܐܢܬ ܥܒܕ ܡܢ ܒܪܫܝܬ . ܗ̣ܢܘܢ ܐܒܕܝܢ . ܐܢܬ XX 31ܕܝܢ |ܩܝܡ
JnDalya:Epist . ܘܡ̣ܢܘ ܕܢ̣ܕܥ ܗܕܐ ܒܫ̣ܬܩܐ ܢܬܓܿܘܣ . ܕܗܿܘ ܕܡܢ ܠܓܘ ܐܢܬ ܥܠ ܬܪܥܐ . ܕܠܗܿܘ ܕܠܙܥܘܪܐ ܜܥܢ ܥܠ ܚܕܝܗ ܒܥܘܒ̣ܟ ܛܥ̣ܝܢ
BarEbr:CandSanc . ܘܬܘܒ . ܘܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ ²⁵ܫ̇ܠܝܛ ܐܢܬ . ܕܥܠ ܟܠ ܬܚܘ̣ܣ ܐ . . ܐܢܬ ܠܗ ²⁴ܥܠ ܟܠ . ܘܬܘܒ . ܟܕ ܓܝܪ ܟܐܢܐ ܐܝܬܝܟ . ܟܠ ܡ ܡܕܒܪ
IsaacAnt:memHom . ܙܥܘܪܝܐܝܬ ܗܘ ܝܗܒ ܐܢܬ : ܘܕܠܐ ܣܟܐ ܢܣܒ ܐܢܬ ܀ ܩܠܝܠ ܢܣܒ ܐܢܬ : ܘܠܗܐ ܦܪܥ ܣܓܝ ܀ ܠܐ ܡܬܦܚܡܐ ܡܘܗܒܬܟ : ܠܗܝ ܡܘܗܒܬܐ ܕܢܣܒ
AnṭTagr:FifBookRhet . ܟX ܝܢܪܐ ܕܗܒ ܡܓܢ ܠ . Xܫܐܠ ܠܗ ܪܒ ܗܘ ܚܝ . Xܗ ܡ ܡܘܗܒܬܗ XX ܐܢܬ ܘܠܐܚXܢܐ̈ ܠܐ X ܕܠܝܢ ܥܢܪܐ ܕ̇ܝXܒ ܡܓܢ ܐܠܐ ܐܢ
BarBahl:SyrLex . ܡܛܝܐ بلوغ . ܡܛܝܬܢܝ ܒܡܢ̇ܬܐ نالني البلاء . ܡܛܝܬܢܝ ܐܢܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܗ ܕܪܚܝܩ ܗܘܐ ܡܢܟ ܡܕܡ . ܘܒܬܪܟܢ ܡܛܝ ܡܫܘܕܥ
Chrys:ComJohn1 . ܡܢܐ ܕܝܢ ܡܐ ܕܢܒܝܐ ܐܡ̇ܪ ܥܠ ܐܒܐ . ܕܡܢ ܥܠܡ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ ܐܢܬ ܠܐ ܚܐܪ ܐܢܬ . ܘܒܗܝ̇ ܕܗܘ̣ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܐ ܡܣܬܟܠ
JnDalya:Epist . ܥ̣ܒܪ ܩܿܠܝܠ ܡܢ ܗܪܟܐ ܕܬܫ̣ܟܚ ܬܓܡ̣ܘܪ ܗܠܝܢ ܕܫܿܦܝܪܢ̈ ܐܢܬ ܠܡܢܐ ܕܓܠܐܝܬ ܐܬܐܠܿܗܬ . ܘܐܝܠܝܢ ܕܗ̣ܘ ܠܐ ܒ̣ܪܐ . ܒܿܪܐ