simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] ܬܪܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܥܠ ܩܒܪܗ̇ ܕܪܚܠ : ܒܬܚܘܡܐ ܕܒܢܝܡܝܢ ܒܨܠܨܚ ܐܢܬ ܝܪܬܘܬܗ ܠܡܕܒܪܢܐ . ܘܡܐ ܕܐܙܠܬ ܝܘܡܢܐ ܡܢ ܠܘܬܝ : ܗܐ ܡܫܟܚ
SevAnt:CathHom . ܠܗ̇ܝ ܕܐܬܚ̣ܙܝ ܘܐܬܓ̣ܠܝ ܆ ܠܐ ܬܫ̣ܪܥ ܬܦܠ ܡܢ ܚܘܫܒܐ ܐܢܬ ܬܥܘܠ ܠܬܪܥܝܬܟ ܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܛܒܐܝܬ ܡܩ̇ܒܠ
SevAnt:CathHom ܆ ܐܝܟܢܐ ܓ̣ܠܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܣܗܕܘܬܐ ܆ ܠܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܐܡ . ܪ ܐܢܬ ܓܒܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܀ X ²ܚ̇ܙܐ
Pall:LausHist ܕܝܢ ܟܕ ܒܡܠܬܐ ܗܘ̣ܝܬ ܢܣ̇ܒ ܘܒܗ̇ ܬܘܒ ܗܘ̣ܝܬ ܡܬܪܚܩ̣ ܐܢܬ ⁵ ܕܦܓܪܐ ܘܡܢ ⁸ܗܢܝܐܘܬܐ ܡܕܡ ܕܪܓܬܐ ܠܕܓܠܘܬܐ ܐܘܠܕܘ .
IsaacNin:SpiritWorks ܥܠ ܣܘܟܝܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܝܢ ܘܠܐ ܕܗܕܐ ܫܟܝܪܐ ܠܡܪܢܐ ܡܪܝ ܥܠ ܐܢܬ . ܠܘ ܕܟܕ ܡܕܡ ܨܒܐ ܐܢܬ ܠܡܕܥ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܘܙܒܢܐ ܝܗܒ
SevAnt:CathHom . ܒܚܕ ܦܘܡܐ ܘܒܚܕ ܠܫܢܐ ܘ . ·XXܝ--⁴¹ X¹X²ܟܕ ܠܘ -- ³⁹ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܠܐܠܗܐ ܒܦܓܪܟܘܢ . 36ܐܡܬܝ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܒܡܠܬܐ ܡܫ̇ܒܚ
Sahd:BookPerf . ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܒܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܒܕܡ̣ܘܬ ܗ̇ܢܘܢ XX ܪܫܢܐ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܠܐ ܠܐ ܚܟܝܡܐ ܬܫܬܟܚ ܇ ܟܕ ܫܘܒܚܐ ܒܫܘܒܚܐ ܡ̇ܚܠܦ
P:John [AB] ܆ ܘܕܝܘܐ ܐܝܬ ܠܟ ܆ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ . ܠܝ ܕܝܘܐ ܠܐ ܐܝܬ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܠܐ ܫܦܝܪ ܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܂ ܕܫܡܪܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ ܡܪܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ : Xܗ̇ܘ ܕܠܐ ܛܥ̇ܢ ܙܩܝܦܗ ܘܐ̇ܬܐ ܒܬܪ⁵ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܆ ⁴ܠܐ ܐܬܢܟ̣ܪܝܬ̣ ܐܠܐ ܢܦܫܟ ܡܛܥܐ
LiberGrad ܕܠܢܒܝܐ̈ ܩܕܡܝܐ̈ ܘܠܫܠܝܚܐ̈ ܡܩܒܠ ܐܢܐ : ܕܫܪܝܪܝܢ ܠܝ ܡܢ ܐܢܬ ܝܘܡܢܐ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܡܬܢܒܝܢ ܘܡܫܬܥܝܢ ܥܠ ܐܠܗܐ . ܘܐܢ ܐܡܪ
AntiTriThWrit ܆ ܡܛܠ ܕܐܣ̣ܒܪܬ ܟܒܪ ܆ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܬܚܘܐ ܕܠܐܝܢܐ ܪܘܫܥܐ ܐܢܬ : ܡܝܕܡ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܘܘܐ ܠܗ ܕܢܥܒܕ ·X XXX X . ܘ . ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ
JnEph:ActsEastSaints ܐܒܘܢ ܆ ܘܚܪ ܒܝ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ . ܕܡܥܘܗܝ̈ ܕܕܝܢ̈ ܘܘܝ̈ . ܐܢܬ ܘܒ̇ܟܐ ܘܘܐ . ܘܐܢܐ ܐܡ̇ܪܬ ܗ̇ܘܝܬ ܠܗ . ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܟ̇ . ܐ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܒܕܝܠܟ ܚܿܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܥܿܦܩ ܗܪܟܐ ܠܗܕܐ ܪܒܬܐ 12 . ܘܐܢ ܐܢܬ ܕܝܠܗ . ܐܢ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ܝܿܠܦ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐ ܗܘܐ ܒܥܘܡܪܗ ܥܿܡܪ
SevAnt:LuqJul ܒܣܪܐ ܕܠܐ ܢܦܫܐ ܬ]ܒܥ[ܐ ¹ܕܬܛܥܐ ܠܗܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܡܛܠ ܕܐ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܨܒ̇ܐ ܐܢܬ . ܕܬܬܪܥܐ ܘܠܐ ܟܕ ܫܚܝܡܐܝܬ ܐܡ̇ܪ
Sahd:BookPerf ܗܘ ܕܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐ̇ܡܪ ܐܢܐ ܠܐ XX ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܒܛ̣ܝܠ ܠܟ ܐܢܬ ܘ̇ܠܝܬܐ ܘܡܛܠ ܚܦܝܛܘܬܐ ܕܥܠ ܛ̇ܒܬܐ ܗܕܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ . ܝܕܥ̇
JosephḤazz:epStgsMonasLife ܠܗ̇ . ܘܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܓܘܚܟܐ ܘܢ ܚܙܝܝܟ̈ . ܐܠܐ ܬܒ̣ ܠܟ ܒܝܬ ܠܟ ܐܢܬ Xܡܝܢܢ ܝ ܒܢܝX ܟX ܐܡXܝܢ ܠܗ ܐ : ܘܡܫ̇ܠܡܘ ܠܐ ܡܫ̣̇ܠܡ
Shub:BookGifts . ܫܪܟܐ ܕܣܘܥܪܢܝܟ̈ ܒܠܐ ܡܨܠܚܢܘܬܐ ܡܟܬܪܝܢ . ܐܢܬ ܘܬܪܬܝܢ ܡܫܬܘܕܐ ܐܢܬ : ܘܒܪܦܝܘܬܟ ܡܗܡܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܓܡ̇ܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܬܪܘܙ ܥܡ ܡܝܫܐܝܠ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܫܒܚ . ܥܡ ܡܗܝܡܢܐ ܫܠܝܛܐ ܐܢܬ . ܥܡ ܚܢܢܝܐ ܡܗܝܡܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܕܘܨ . ܥܡ ܥܙܪܝܐ ܥܬܝܕ
P:Dan [AB] ܐܡܪ ܠܝ . ܚܙܐ ܗܘܝܬ ܒܡܫܟܒܝ : ܐܝܠܢܐ ܡܨܥܬ ܐܪܥܐ : ܪܘܡܗ ܐܢܬ ܡܢܟ : ܒܚܙܘܐ ܕܚܠܡܝ : ܚܙܐ ܐܢܐ ܚܙܘܐ ܕܪܝܫܝ : ܘܦܫܪܗ
P:Jer [AB] ܬܫܬܐ ܟܣܐ . ܡܛܠ ܕܒܝ ܝܡܝܬ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܕܠܬܡܗܐ : ܘܠܚܘܪܒܐ ܐܢܬ ܠܡܫܬܐ ܟܣܐ ܐܫܬܝܘ : ܘܐܢܬ ܣܒܪܬ ܕܬܙܟܐ ܠܐ ܬܙܟܐ : ܐܠܐ ܐܦ