simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist . 18ܐܠܐ ܐܩܦ ܡܐܬܝܐ ܨܐܕܝܢ ܕܠܐ ܬܘܗܝܐ . ܗܘܝ̈ 19ܚܠܝܡ ܐܢܬ ܕܩܝܡܬܗ ܕܦܪܘܩܢ . 17ܠܡܓܪܘ ܒܕܘܟ ܒܡܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܐ ܫܠܝܛ
Tim1:Epist . 3 , 4ܡܫܟܚ ܐܢܐ ²⁴¹ܗܟܝܠ ܠܫܘܡܗܘܗܝ̈ ²⁴²ܕܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܢܬ ܢܥܒܕ ܠܟ ܦܝܣܐ : ܐܢܗܘ̈ ܕܠܘ ܠܓܡܪ ܠܘܩܒܠX ²⁴ܟܬܒܐ ܡܬܚܪܐ
Tim1:Epist . Xܕܝܠܗ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗ̇ܝ ܕܥܒ̣ܕܐ . 6 , 2ܘܐܢܗܘ̈ ܐܢܬ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬXX⁵¹ܠܗ ܥܒ̣ܕܐ : ܟܕ ܠܬܓܐ ܕܙܒܢܐ ܡܫܟܢ
Tim1:Epist . ¹⁶⁴ܒܗ ܕܝܢ ܒܚܝܠܐ ¹⁶⁵ܘܠܪܘܚܐ̈ ܦܓ̇ܕ . 2 , 54 ܐܢܬ ܘܐܟܣܢܐܝܬ . 2 , 53ܘܠܝܡܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̣ܪ ܒܙܒܢ ¹⁶³ܫܠܝ ܙܓܝܪ
Tim1:Epist . ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܒ̇ܗܬ : ³⁹⁷ܪܠܡܪܟ ܟܝܬ ܘܒܪܘܝܟ ܘܡܚܕܬܢܟ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܬܟܚܕ
Tim1:Epist . ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܡܟܟ . ܩX ܘܡܪܐ : XXXܙ ܡܪܐ XX X ܡ . ܫܝܝܐ : ܐܢܬ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ : ⁴⁷¹ܠܫܘܒܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ . 5 , 10ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist . ܐܪܐ ܗ̇ܘ 34ܓܘܢܝܐ̣ ܐܘ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ . ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܪܐ ܐܢܬ ܆ ܡܫܐܠ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܒܦܘܪܫܐ̣ 33ܗܟܢܐ . ܐܝܢܐ ܒܪܢܫܐ ܐܡܪ̇
Tim1:Epist . ܕܒܟܠܗܝܢ ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܕܐܡܪܬ̣ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ . ܘܠܩܘܒܠܗܝܢ ܐܢܬ ܠܐܒܐ ܡܝܩܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܟ ܆ 3 , 1ܐܠܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist . ܗ̇ܘ ܕܚܦܝܘ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܟܕܘ ܙܠܝܩܐ̈ ܕܢܘܗܪܗ ܘܕܫܘܒܚܗ̣ ܐܢܬ ܆ ܚܕ ܘܗܘ̈ ܟܕ ܗܘ̈ ܨܡܚܐ ܕܪܒܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܕܡܪܘܬܐ ܩܢܐ̈
Tim1:Epist . ܗ̇ܝ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܐܢܫ ܡܟܝܟܐ¹⁹ ܘܡܬܢܚܬܢܐ : ܟܕ ܐܝܬ ܠܗ ܐܢܬ ¹ܕܒܗܘܢ ܡܨܒܬ̣ ܐܢܬ : ܥܡ ܝܕܥܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܩܢܐ̈
Tim1:Epist . ܘܟܕ ܐܝܬܝܟ ܒܪܢܫܐ . ܥܒ̇X ܐܢܬ ܢܦܫܟ̣ ܐܠܗܐ . 2 , 35ܡܢܐ ܐܢܬ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܥܒܕ݅ܐ ܫܦܝܪܐ̈ ܪܓܡܝܢܢ ܠܟ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܓܕܦ
Tim1:Epist . ܘܠܘܩܒܠ ܗ̇ܘ ܝܬܝܪܐܝܬܐܘ ܓܝܪ ܠܩܘܒܠܢ ܕܝܠܢ . | ¹X⁵ܩ|X ܐܢܬ ܟܬܒܐ ܡܠܘܢ̣ ܘܡ̣ܢ ܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢܗ ܐܬܟܬܒ ܥ̇ܪܩ
Tim1:Epist . ܥܒ̣ܕܐ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܡܣܬܓܕ ܘܡܬܝܩܪ ܡ̣ܢ ܟܠ : Xܘܡ̣ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕܐ ܗ̣ܘ . ܡܪܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܡܬܡܟܟ . 5 , 11ܡ̇ܢܐ ܐܡ̇ܪ
Tim1:Epist . ܩܕܡ ܟܠ ܐܣܗܕ . ܗ̇ܢܘ ܠܡ ܒܪܝ̣ ܚܒܝܒܐ ܠܗ ܫܡܥ̣ܘ . 5 , ܐܢܬ ܐܢܬ ܇ ܝܠܦ . ܘܗ̇ܘܡܐ ܕܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܐܠܦ . ܘܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܠܦ
Tim1:Epist 0 ܕܫ̇ܦܪܐ ܠܨܒܝܢܗ ܂ ܕܗ̣ܘ ܢܚܝܠܟ ܘܠܢ ܨܒܝܢܗ ܠܡܓܡܪ ܐܡܝܢ ܐܢܬ ܡܫܠܛܐܝܬ ܐܝܟ ܝXܒܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟ ܃ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܝ̇ܕܥ
Tim1:Epist 22ܕܝܢ ܗܢܐ ܟܠܗ ܒܪܚܝܩܘܬܐ ܠܗܠ |O 97b|ܡܢܢ ܪܚ̇ܡ 23ܐܢܬ ܐܢܬ ܒܪܢܫܐ ܕܐܠܗܐ . 21ܕܐܝܟܢܐ ܟܕ ܚܢܢ ܡ̇ܢ ܡܣܘܚܝܢܢ ܠܚܙܬܟ
Tim1:Epist 38ܟܝ . ܬ ܕܐܝ̇ܕܐ . ܐܪܐ ܗ̇ܝ ܓܘܢܝܬܐ ܐܘ ܕܝܠܢܝܬܐ 39ܡܕܡ . ܐܢܬ 4 , 5ܒܗ̇ ܕܝܢ 37ܒܕܡܘܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܐܢ ܬܐܡܪ . |ܩ |O 69ܡܥܩܒ
Tim1:Epist : ܐܝܟܢܐ ܕܥܒ̣ܕܐ ܬܥܒXܝܘܗܝ ܠܡܚܪܪܢܐ ܕܟܠ ܆ ܚܙܝ ܠܝ ܕܠܡܐ ܐܢܬ 4 , 32ܐܢ ܕܝܢ ܒܬܪ |X1X|ܫܘܡܗܐ̈ ܒܨܝܪܐ̈ ܘܙܥܘܪܐ̈ ܪܗ̇ܛ
Tim1:Epist : ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܒܪܘܚܐ ܕܣܝܡܬ̈ ܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ : ⁴⁹¹ܠܘ ܐܢܬ ܟܝܢܗܘܢ : ܗܝܟܠܐ̈ ܕܝܢ ܐܘ ܡܩܕܫܐ̈ ܡܬܩܪܝܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܨܒ̇ܐ
Tim1:Epist : ܕܐܢܗܘ̈ ܕܫܘܡܗܐ ܕܥܒܕܘܬܐ ܥܒ̇ܪ ܡܢܗ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ . ܘܐܦ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܩܢܘܡܐ . 4 , 41ܘܕܠܡܐ ܟܒܪ ܐܡ̇ܪ