simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] ܚܟܡ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܂
P:John [AB] ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ
P:John [AB] ܐܝܢܐ ܕܒܨܝܪ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܢܛܪܬܝܗܝ ܠܚܡܪܐ
P:John [AB] ܘܠܘܝܐ̈ ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ . ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ .
P:John [AB] ܂ ܘܐܡܪ . ܐܢܬ ܗܘ ܫܡܥܘܢ ܒܪܗ
P:John [AB] ܐܡܪܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ .
P:John [AB] ܠܗ ܝܫܘܥ . ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ
P:John [AB] ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܦܢܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ
P:John [AB] ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܒܪܗ
P:John [AB] ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܟܗܘܢ ܕܝܗܘܕܝܐ̈
P:John [AB] ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܬܠܡܝܕܗ ܕܗܘ
P:John [AB] ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܐܢܬ ܟܠܟ ܒܚܛܗܐ̈ ܐܬܝܠܕܬ
P:John [AB] ܡܐ ܠܟ . ܐܢܬ ܬܐ ܒܬܪܝ .
P:John [AB] ܐܝܢ ܡܪܝ . ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܂
P:John [AB] ܐܝܢ ܡܪܝ . ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚܡ
P:John [AB] ܗܠܝܢ ܢܪܓܘܡ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܢܐ ܐܡܪ
P:John [AB] ܠܗ ܦܪܝܫܐ̈ . ܐܢܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܡܣܗܕ
P:John [AB] ܠܗ ܫܡܥܘܢ . ܐܢܬ ܡܪܝ ܆ ܪܓܠܝ̈
P:John [AB] ܒܪܗ ܕܝܘܢܐ ܆ ܐܢܬ ܬܬܩܪܐ ܟܐܦܐ ܀
P:John [AB] ܛܠܐ ܗܘܝܬ ܆ ܐܢܬ ܠܢܦܫܟ ܐܣܪ ܗܘܝܬ