simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Job [AB] . ܐܘ ܝܘܡܬܟ̈ ܐܝܟ ܝܘܡܝ̈ ܐܢܫܐ ܐܢܘܢ . ܐܘ ܫܢܝܟ̈ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܝܟ ܥܝܢܝ̈ ܒܣܪܐ ܐܢܝܢ . ܐܘ ܐܝܟ ܡܚܙܝܐ ܗܘ ܕܐܢܫܐ ܚܙܐ
P:Job [AB] . ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܗܦܟ ܪܘܓܙܗ . ܘܬܚܘܬܘܗܝ ܢܬܡܟܟܘܢ ܡܥܕܪܝ̈ ܐܢܬ . ܗܐ ܐܢ ܬܒܪ : ܡܢܘ ܢܦܩܘܕ ܒܐܝܕܗ . ܘܡܢܘ ܢܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܥܒܕ
P:Job [AB] . ܐܪܝܟܐ ܗܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܡܫܘܚܬܗ̇ . ܘܦܬܝܐ ܗܝ ܡܢ ܝܡܐ . ܐܢ ܐܢܬ . ܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܕܫܝܘܠ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܝܕܥ
P:Job [AB] . ܒܐܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܫܪܐ ܢܘܗܪܐ . ܘܕܘܟܬܗ ܕܚܫܘܟܐ ܐܝܟܐ ܗܝ . ܐܢܬ ܕܛܠܠܝ̈ ܡܘܬܐ . ܚܙܝܬ ܟܠܗ ܦܬܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ . ܚܘܢܝ ܐܢ ܝܕܥ
P:Job [AB] . ܕܟܬܒܬ ܥܠܝ ܡܪܕܘܬܐ . ܘܡܕܟܪ ܐܢܬ ܥܠܝ ܚܘܒܐ̈ ܕܛܠܝܘܬܝ . ܐܢܬ . ܠܛܪܦܐ ܝܒܝܫܐ ܕܢܬܪ : ܕܐܫ ܐܢܬ . ܘܠܓܠܐ ܝܒܝܫܐ ܪܕܦ
P:Job [AB] . ܐܘ ܥܘܡܩܐ ܕܫܝܘܠ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܐܪܝܟܐ ܗܝ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܢܬ . ܐܘ ܥܠ ܣܘܦܗ ܕܚܣܝܢܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܩܡ . ܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ ܝܕܥ
P:Job [AB] . ܘܐܡܝ ܘܚܬܝ ܠܪܡܬܐ . ܐܝܟܘ ܡܟܝܠ ܣܒܪܝ ܘܬܘܟܠܢܝ . ܐܢܬ : ܒܝܬܝ ܗܘ . ܘܒܚܫܘܟܐ ܬܫܘܝܬܝ ܫܘܝܬ . ܠܚܒܠܐ ܩܪܝܬ ܐܒܝ
P:Job [AB] . ܘܠܓܠܐ ܝܒܝܫܐ ܪܕܦ ܐܢܬ . ܕܟܬܒܬ ܥܠܝ ܡܪܕܘܬܐ . ܘܡܕܟܪ ܐܢܬ . ܘܚܫܒܬܢܝ ܠܟ ܐܝܟ ܒܥܠܕܒܒܐ . ܠܛܪܦܐ ܝܒܝܫܐ ܕܢܬܪ : ܕܐܫ
P:Job [AB] . ܘܡܢܘ ܡܬܚ ܥܠܝܗ̇ ܚܘܛܐ . ܥܠ ܡܢܐ ܩܡܘ ܥܒܪܝܗ̇̈ . ܐܘ ܡܢܘ ܐܢܬ . ܚܘܢܝ : ܐܢ ܝܕܥ ܐܢܬ ܒܘܝܢܐ . ܡܢܘ ܐܪܡܝ ܡܫܘܚܬܗ̇ ܐܢ ܝܕܥ
P:Job [AB] . ܥܢܐ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܚܕܪܬ ܒܐܪܥܐ ܘܗܠܟܬ ܒܗ̇ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܤܛܢܐ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܐ
P:Job [AB] . ܥܢܐ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܚܕܪܬ ܒܐܪܥܐ : ܘܗܠܟܬ ܒܗ̇ . ܐܢܬ ܠܡܩܡ ܩܕܡ ܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܤܛܢܐ . ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܬܐ
P:Job [AB] : ܐܬܝܒܝܢܝ ܦܬܓܡܐ . ܐܬܛܝܒ ܘܩܘܡ ܩܕܡܝ . ܘܐܦ ܐܢܐ ܐܟܘܬܟ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ ܐܥܝܪܬܢܝ . ܘܢܫܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܬܢܝ . ܐܢ ܡܫܟܚ
P:Job [AB] : ܒܥܝ ܡܢ ܐܠܗܐ . ܘܠܚܣܝܢܐ ܐܬܟܫܦ . ܐܢ ܙܟܝ ܐܢܬ ܘܬܪܝܨ : ܐܢܬ ܙܕܩܐ . ܐܢ ܒܢܝܟ̈ ܚܛܘ ܠܗ : ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܒܚܛܗܝܗܘܢ̈ . ܘܐܢ
P:Job [AB] : ܠܝܬ ܕܡܟܣ ܠܟ . ܘܐܡܪ ܐܢܬ ܕܟܐܢܐܝܬ ܐܬܕܒܪܬ . ܘܕܟܐ ܗܘܝܬ ܐܢܬ ܡܝܬܐ̈ ܗܘ ܢܫܬܩܘܢ . ܐܢܬ ܡܡܠܠ : ܘܠܝܬ ܕܟܠܐ ܠܟ . ܘܐܢ ܡܡܝܩ
P:Job [AB] : ܡܠܠ . ܐܢܫܐ ܕܠܒܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܝ . ܘܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐ ܢܫܡܥܢܝ . ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ ܥܠ ܕܚܛܝܬ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܬܒܩܝܬ ܘܠܐ ܐܢܐ . ܘܡܕܡ ܕܝܕܥ
P:Job [AB] : ܡܢܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܐܢ ܣܓܐ ܥܘܠܟ : ܡܢܐ ܬܥܒܕ ܠܗ . ܘܐܢ ܗܘܐ ܐܢܬ ܥܡܟ . ܚܘܪ ܒܫܡܝܐ : ܘܐܬܒܩܐ ܒܥܢܢܐ̈ ܕܪܡܢ̈ ܡܢܟ . ܐܢ ܚܛܐ
P:Job [AB] : ܫܡܥ ܗܠܝܢ . ܘܨܘܬ ܠܩܠܐ ܕܡܠܝ̈ . ܡܢ ܕܣܢܐ ܕܝܢܐ : ܠܐ ܙܟܐ . ܐܢܬ . ܣܐܦ ܟܠ ܒܣܪ ܐܟܚܕܐ . ܘܒܪܢܫܐ ܠܥܦܪܐ ܗܦܟ . ܘܐܢ ܡܬܒܝܢ
P:Job [AB] ܐܓܢܬ ܐܝܕܟ ܥܠܘܗܝ : ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܘܥܠ ܒܢܘܗܝ̈ : ܘܥܠ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܤܛܢܐ ܘܐܡܪ ܠܡܪܝܐ : ܣܪܝܩܐܝܬ ܓܝܪ ܕܚܠ ܐܝܘܒ ܠܐܠܗܐ .
P:Job [AB] ܐܘܪܚܬܟ̈ ܡܢ ܕܚܠܬܟ . ܢܟܣܟ ܘܢܥܘܠ ܒܕܝܢܐ ܥܡܟ . ܗܐ ܒܝܫܬܟ ܐܢܬ ܓܒܪܐ : ܕܐܢܬ ܐܫܬܘܝܬ ܥܡܗ ܒܚܟܡܬܐ . ܘܡܢܐ ܝܘܬܪܢ ܕܡܬܡܡ
P:Job [AB] ܐܝܕܐ ܗܝ ܕܘܟܬܗ ܕܫܦܪܐ . ܠܡܐܚܕ ܒܟܢܦܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܐܢܬ ܬܟܬܪ ܒܓܐܝܘܬܐ ܕܓܠܠܝܟ̈ . ܡܢ ܝܘܡܝܟ̈ ܦܩܕܬ ܠܨܦܪܐ . ܝܕܥ