simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Sahd:memSolitar . [18]ܘܡܐ ܕܒܗܠܝܢ ܚܘܫܒܐ̈ ܫܚ̣ܩܗ ܣ̇ܓܝ : ܘܛܟ ܐܦ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܥ̣ܠܬ ܟܫ̣ܠܐ ܠܐܚܪܢܐ̈ ܇ ܘܠܢܦܫܟ ܡ̇ܚܣܪ
Sahd:memSolitar . [29]ܗܕܐ ܕܟܕ ܡ̇ܠܟ ܠܢ ܫܠܝܚܐ ܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ̣ ܐ̇ܡܪ . ܐܢܬ ܙܟܐ ܐܢܬ . ܘܡܢ ܗܪ ܬܡܢ ܓܠܝܘܬ ܐܦܐ̈ ܘܐܓܪܐ ܪܒܐ ܢܣ̇ܒ
Sahd:memSolitar . ܐܝܟܢܐ XܝX ܕܦܓܪܐ ܗ̇ܘܕܒܙܒܢ ܪܘܙܐ ܗܘܬ ܒܗ ܩܕܝܫܘܬܐ ܐܢܬ ܗܘܐ . ܗܫܐ ܒܒܣܪܐ ܘܒܚܡܪܐ X ܝܘܡܐ X ܟܠܗ ܐܣܘܛܐܝܬ ܠܗ ܡܒܣܡ
Sahd:memSolitar . ܐܬܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܠܡܛܟܣܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܠܗܐ ܕܐܝܟ ܣܕܪܐ̈ ܐܢܬ ܕܡܛܬ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܒܢܘܗܪܐ ܇ ܕܫܘܬܦܗ̇ ܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ X ܘܐܦ
Sahd:memSolitar . ܒܙܒܢ ܐܬܦܢ ܘܫܪܪ ܐܚܝܟ̈ . ܘܦܘܠܘܣ ܬܘܒ X ܟܕ X ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܐܢܬ . ܘܐܢܐ ܒܥܝܬ̣ ܥܠܝܟ ܕܠܐ ܬܚܣܪ ܗܝܡܢܘܬܟ . ܫXX XX·¹ܘܐܦ
Sahd:memSolitar . ܕܬܦܠ ܓܝܪ ܡܢ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܕܐܝܬ ܠܟ ܆ ܘܕܬܗܘܐ ܬܚܝܬ ܐܢܬ ܒܗ ܪܓܝܓ ܐܢܬ ܆ ܗܐ ܡܣܗܕ ܐܢܐ ܒܟ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ̣ ܕܡܐܒܕ ܐܒ̇ܕ
Sahd:memSolitar . ܗ̇ܢܘܢ ܡ̇ܢ ܕܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܣܢܘ X ܘܐܪܦܝܘ ܆ ܘܐܦ ܠܚܪܬܐ ܠܥܠ ܐܢܬ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܗܪܟܐ ܗܘܐ ܐܢܬ̣ ܐܟܘܬܗܘܢ . X ܘܐܦ ܠܗܠ ܡܬܦܪܥ
Sahd:memSolitar . ܗ̣ܘܐ ܢܘܚ ܬܡܝܡܐ ܘܙܕܝܩܐ ܒܕܪܗ ܆ ܘܠܐ ܐܟܝܗ ܡܕܡ ܕܪܐ ܐܢܬ ܐܬܪܐ ܘܙܒܢܐ ܆ ܐ̇ܬܒܩܐ ܒܟܬܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܘܡܢܗܘܢ ܝ̇ܠܦ
Sahd:memSolitar . ܘܗܐ ܗܠܝܢ ܩܕܡܝܬܐ̈ ܆ ܐܝܩܐ ܗ̣ܘ ܣܝ̣ܒܪܬ . ܘܐܫܬܘܦ ܕܝܢ ܐܢܬ ܕܟܕ ܫ̣ܪܝܬ X ܒܪܘܚܐ ܚܟܝܡܐܝܬ ܇ ܗܫܐ ܒܒܣܪ ܣܟܠܐܝܬ ܡ̇ܫܠܡ
Sahd:memSolitar . ܘܡܢ ܗܪ ܬܡܢ ܓܠܝܘܬ ܐܦܐ̈ ܘܐܓܪܐ ܪܒܐ ܢܣ̇ܒ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܒܚܝܠ ܡܪܝܐ ܠܩܘܛܥܐ ¹⁵ܘܠܚܐܦܐ ܕܢܣܝܘܢܘܗܝ̈ ܙܟܐ
Sahd:memSolitar . ܘܥܡܗ ܥܡ ܣܒܪܐ ܠܓܘ ܡܢ ܐܦܝ ܬܪܥܐ ܕܫܡܝܐ ܥܐܠ ܐܢܬ . ܟܕ̇ ܐܢܬ ܬܐܚܘܕ ܠܐ ܡܬܛܒܥ ܐܢܬ ܒܗܘܬܐ X ܕܐܒܕܢܐ . ܐܠܐ ܘܠܥܠ ܣܠܩ
Sahd:memSolitar . ܙܕܝܩܐ ܓܝܪ ܡ̣ܟܝܟ ܪܥܝܢܐ ܆ ܠܟܠܢܫ ܕܡܝܬܪ ܡܢܗ ܚ̇ܫܒ . ܐܢܬ ܒܫܪܪܐ ܆ XX ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܙܕܝܩܘܬܟ̣ ܠܥܘܡܩܐ ܕܚܛܝ̣ܬܐ ܢ̇ܦܠ
Sahd:memSolitar . ܚܫܘܟܐ ܚܠܦ ܢܗܝܪܐ̣ ܘܡܘܬܐ ܚܠܦ ܚܝܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܐܪܥܐ ܚܠܦ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܥ̇ܢܕ ܡܢ ܫܘܩܝܗ̇̈ ܬܘܟܐ ܘܢܟܠܐ . ܐܣܬܟܠ ܡܢܐ ܡܚܒ
Sahd:memSolitar . ܝܕܝܥܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܥ̇ܒܕܘܗܝ̈ ܕܒܣܪܐ . ܕܐܝܬܝܗܘX ܐܢܬ · [X40]ܐܢ ܓܝܪ ܒܒܣܪ ܙܪܥ ܐܢܬ . ܡܢ ܒܣܪܐ̣ ܚܒܠܐ ܗܘ X ܚܨܕ
Sahd:memSolitar . ܟܕ̇ ܕܩܕܡ ܥܠ ܚܠܦܝܢ ܝܫܘܥ ܇ ܘܗܘܐ ܟܘܡܪܐ ܠܥܠܡ . ܕܢܚܣܐ ܐܢܬ ܣܠܩ ܐܢܬ . ܘܥܡܗ ܥܡ ܣܒܪܐ ܠܓܘ ܡܢ ܐܦܝ ܬܪܥܐ ܕܫܡܝܐ ܥܐܠ
Sahd:memSolitar . ܡܢ ܒܣܪܐ̣ ܚܒܠܐ ܗܘ X ܚܨܕ ܐܢܬ . ܝܕܝܥܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܕܙܪܥ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ̣ ܗ̇ܘ ܗܘ ܚܨܕ · [X40]ܐܢ ܓܝܪ ܒܒܣܪ ܙܪܥ
Sahd:memSolitar . ܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܓܝܪ ܠܦܘܬ ܨܒܝܢܟ ¹⁵ܫܦܝܪܐ ܡܩܒܠ ܠܟ ܆ ܟܕ ܠܐ ܐܢܬ ܫܪܟܐ ܕܟܠܢܫ . ܘܬܫ̣ܦܪ ܠܐܠܗܐ ܒܥ̇ܒܕܝܟ̈ ܒܟܡܐ ܕܡܫܟܚ
Sahd:memSolitar X X² ܛܒܝܥ ܗܘܝܬ ܘܢܗܪ ܐܝܟ ܟܐ̇ܦܐ ܕܒܪܘܠܐ . [85]ܐܘ ܠܗܢܐ ܐܢܬ ܐܠܗܝܐ̣̈ ܕܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܓܘܝܐ ܕܒܪܬ ܡ̇ܠܟܐ . ܕܒܗ ܐܦ
Sahd:memSolitar X ܘܕܬܗܘܐ ܒܗ ܪܓܝܓ ܐܢܬ ܆ ܗܐ ܡܣܗܕ ܐܢܐ ܒܟ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ̣ ܐܢܬ : ܘܐܢܬ ܬܐ ܒܬܪ ܡܪܟ . XܝXXXX . X ܐܢܕܝܢ ܠܥܠܡܐ ܪܚܡ
Sahd:memSolitar XX ܘܝ̇ܗܒ ܛܘܒܐ . ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܚܒܝܒ ܠܟ ܠܡܗܘܐ . ܥܡ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܐܘ ܢܚܣܪ . [165]ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܕܐ ܓܒܝܐ ܠܟ . ܠܐܝܠܝܢ ܡܩܠܣ