simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem . ܀ 23ܬ̇ܢܝܢ ܚܢܢ ܓܝܪ ܡܠܝܟ̈ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܇ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢܬ ܟܝܢܐ ܗܘ ܆ ܕܪܫܝܢ ܚܢܢ ܕܩܢܘܡܐ ܢܚܬ : XXXX22 ܝܟ ܕܥܒܕܬ
PhiloxMab:TenMem . ܐ̇ܡܪܐܢܬ ܀ 8ܡܕ̇ܓܠ ܐܢܬ ܠܡܠܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܇ ܕܠܘ ܐܝܟ ܐܢܬ . ܐܢ ܠܡ ܠܐ ܡܦ̇ܫܩ ܐܢܬ ܕܐܝܟܢܐ ܢܚܬ ܆ ܐ̇ܘܕܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
PhiloxMab:TenMem . ܐܘ ܐܣܟܡܬܢܐܝܬ ܒ̣ܬ . ܠܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܟܠܗ̇ ܡܠܬܗ ܬܪܝܢ̈ ܐܢܬ ܐܝܬ ܠܘܬܟ ܕܐܘ ܒܫܢܝܘܬܐ ܡܡܠܠ ܢܬ . ܘܡܢܐ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܠܐ ܡܦܣ
PhiloxMab:TenMem . ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܪܟܒ̣ܬ ܥܢܢܐ ܐ . ܣܬܠ̣ܩܬ ܀ 219ܕܝܠܗ . ܡܢ ܐܢܬ ܕܐܢܫܐ ܒܪܟܫܐ̈ ܝXXX 139 X ܗܘܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܪܝ . Xܠܗܐ
PhiloxMab:TenMem . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ XX X ܙ X ܫܢܝܘܬܐ ܡܙܝܥܐ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܕܡܚܣܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܗ̇ܘ ܕܐ̇ܡܪ X ܠܩܘܒܠܗ ܆ ܗܐ ܡܕܝܢ ܡܢ ܫܢܝܘܬܐ ܡܬܙܝܥ
PhiloxMab:TenMem . ܐܠܐ ܐܚܘܕ ܟܠܗ ܣܕܪܐ ܕܡܠܬܐ ܡܢ ܠܥܠ ܘܢܝܗܝ ܘܐܗܦܟ ܥܠܝܗ̇ ܐܢܬ ܘܡܢܬܫ ܐܢܬ ܦܬܓܡܐ̈ . ܡܢ ܗܕܐ ܓܝܪ ܣܟܠܐ XX܏ܠܠܘܡܐ ܡܬܚܙܐ
PhiloxMab:TenMem . ܐܢܚܢܢ XX ܒܗ ܒܗܪܝܢ ܐܢܚܢܢ . ܘܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܚܫܝܒ ܠܢ . ܟܕ ܐܢܬ ܠܟ . ܐܠܐ ܒܗ̇ܘ . ܡ ܕܐܢܬ ܥܠܘܗܝ ܓ̇ܚܟ ܐܢܬ . ܘܒܗ ܡܡܝܩ
PhiloxMab:TenMem . ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܝܬ ܚܠܦܝܢ . ܘܐܝܟܢܐ ܐܘ̇ ܣܟܠܐ ܐܙܕܟܝ ܐܢܬ XX X ܒ̇ܥܝܬ ܕܬܛܠܘܡ ܐܢܫܘܬܐ ܆ ܠܐܠܗܘܬܐ ܬܚܝܬ ܡܘܬܐ ܣ̇ܐܡ
PhiloxMab:TenMem . ܐܦ ܗܕܐ ܐܘܕܥܢܢ . ܐܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܐܦ ܟ . ܐ̇ ܢܦܪܣܝܗ̇ ܐܢܬ . ܚܘܝܢܢ ܡܢ ܠܥܠ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ . ܝXXXX 0 ܢܬ ܗܟܢܐ ܡܗܝܡܢ
PhiloxMab:TenMem . ܐܦ ܠܟ ܓܝܪ ܦܐܝܐ ܗܘܬ ܕܗܕܐ ܬܥܒܕ ܕܬܠܦ ܠܟܠܢܫ ܕܟܡܐ ܐܢܬ ܘܠܫܪܪܐ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ . ܘܡܚܘܐ ܓܘܢܐ ܚܘܪܐ ܒܐܘܟܡܐ . ܐܠܐ ܐܢ
PhiloxMab:TenMem . ܐܦ ܡܢ ܕܣܟܠܐܝܬ ܘܕܠܐ ܡܪܕܘܬܐ ܐܬܚܫܚܬ ܒܡܠܝܟ̈ ܀ 1ܐܢ ܐܢܬ ܡܢܗ ܐܬܚܙܝܬ ܬܟ . ܝܕܝܥ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܡܕܡ ܕܠܐ ܫܪܝܪ ܠܟ ܡܡܠܠ
PhiloxMab:TenMem . ܐܦܢ ܟܡܐ ܬܚܪܡ ܥܠ ܢܦܫܟ ܀ XXXX X 6 X ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܡܪܬ ܕܠܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܆ ܗܘܐ ܬܚܝܬ ܫܘܪܝܐ . X ܟܪܘܙܘܬܗ ܕܡ̇ܢܝ ܡܟܪܙ
PhiloxMab:TenMem . ܐܦܢ ܠܐ ܬܨܒܐ . ܠܓܘܚܟܐ ܫܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܬܡܠܠ ܆ ܘܠܦܘܢܝ ܐܢܬ ܆ ܐܠܐ ܗܘ ܗܘܐ ܡܓܫܡܐ ܘܡܣܝܟܐ ܘܡܬܚܙܝܢܐ ܆ ܡܠܬܗ ܛܘܟܐ ܡܠܦ
PhiloxMab:TenMem . ܐܦܢ ܠܐ ܬܘܕܐ ܀ 21ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܐ ܕܐܡܪܬ ܕܠܐ ܫܩ̣ܠ ܘܠܐ ܥܡ̣ܪ ܐܢܬ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܗܒ̣ܬ ܆ ܡܠܬܐ ܕܐܪܝܘܣ ܘܕܐܘܢܘܡܝܣ ܡܠܦ
PhiloxMab:TenMem . ܒܓܘ ܥܕܬܐ ܝ̇ܠܕܬ̇ ܐܠܗܐ ܡ̇ܘܕܝܬ ܇ ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܠܪ . . ܗܘ ܐܢܬ ܐܢܫܐ ܗܝ ܒܬܘܠܬܐ . ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ XX X X36 ܐܡܪ : ܘܟܕ ܠܐ ܨ̇ܒܐ
PhiloxMab:TenMem . ܒܗ̇ܘ ܕܝܢ ܪܥܝܢܐ ܕܠܟܘܢ ܡܬܚܙܐ ܕܓܘܕܦܐ ܗ . ܝ ܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܣܘܟܠܐ ܐܢ ܬܐܡܪ ܕܝܠܗ ܐܠܗܘܬܐ ܘܐܢܫܘܬܐ . ܐ . ̇ܡܪ
PhiloxMab:TenMem . ܒܟܠܗ ܫܪܫܐ ܕܡܠܬܟ ܆ ܚܘܝܬ XXX 9ܙ X ܕܐ ܗ̣ܝ ܬܘܕܝܬܟ ܀ ܐܢܬ ܝܕܝܥܐ ܕܗ̇ܘ ܕܒܝܠܕܐ XX ܘܒܡܘܬܐ ܐ . ܢܫܐ ܡܗܝܡܢ : ܐܝܟ ܕܐܦ
PhiloxMab:TenMem . ܒܪ ܫܥܬܗ ܠܡ ܕܫܒܩܬ ܡܕܡ ܕܐܚܝܕ ܗܘܝܬ . ܨܒܝܬ ܕܡܠܦܢܐ ܐܢܬ ܬܪܝܨܬܐ ܩܒܠܬ . . ܝܢ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܡܠܠ
PhiloxMab:TenMem . ܕܐܘ ܩܒܠ ܕܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܐܡܪ ܢܐ ܘܐܒܝ ܚܕ ܚܢܢ : ܗ̣ܘ ܐܬܬܠܝ ܐܢܬ ܕܡܝܬ . ܘܐܢ ܝܫܘܥ ܚܫ . ܡܠܬܐ . ܚܕܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ̈ ܓܝܪ ܡܬܬܒܥ
PhiloxMab:TenMem . ܕܐܝܟ . ܠܐ ܐܬܝܠܕܘ ¹⁴ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܆ ܐܦܠܐ ܒܪܐ ܢܚܬ ܡܢ ܐܢܬ . . ܗ̇ܘ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ . ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܇ ܡܛܠ ܕܐ̇ܡܪ