simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] . ܠܐ ܬܪܚܩ ܡܢܝ : ܡܛܠ ܕܐܘܠܨܢܐ ܩܪܒ ܘܠܝܬ ܕܡܥܕܪ . ܐܢܬ ܕܐܡܝ . ܥܠܝܟ ܐܫܬܕܝܬ ܡܢ ܡܪܒܥܐ : ܘܡܢ ܟܪܣܗ̇ ܕܐܡܝ ܐܠܗܝ
P:Ps [AB] . ܡܢ ܗܘ ܢܩܘܡ ܩܕܡܝܟ ܒܗܢܐ ܪܘܓܙܐ . ܡܢ ܫܡܝܐ ܫܡܥܬ ܕܝܢܐ : ܐܢܬ ܡܢ ܟܐܬܟ ܐܠܗܗ ܕܝܥܩܘܒ : ܢܡܘ ܪܟܒܝ̈ ܪܟܫܐ̈ ܘܐܢܬ ܕܚܝܠ
P:Ps [AB] .   ܟܠܗܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܘܠܚܪܬܐ : ܓܒܠܬܢܝ ܘܣܡܬ ܥܠܝ ܐܝܕܟ . ܐܢܬ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܥܩܒܬ . ܐܢ ܐܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܒܠܫܢܝ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܝܕܥ
P:Ps [AB] .     ܕܠܐ ܛܫܝܬ ܙܕܝܩܘܬܟ ܒܓܘ ܠܒܝ : ܐܠܐ ܦܘܪܩܢܟ ܐܢܬ ܒܥܕܬܐ ܪܒܬܐ : ܘܣܦܘܬܝ̈ ܠܐ ܟܠܝܬ : ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܝܕܥ
P:Ps [AB] : ܐܠܗܝ ܘܦܪܘܩܝ ܬܩܝܦܐ .     ܐܦ ܐܢܐ ܒܘܟܪܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝ : ܐܢܬ . ܐܣܝܡ ܐܝܕܗ ܒܝܡܐ : ܘܒܢܗܪܘܬܐ̈ ܝܡܝܢܗ . ܗܘ ܢܩܪܝܢܝ ܐܒܝ
P:Ps [AB] : ܘܐܢ ܐܚܘܬ ܠܫܝܘܠ ܐܦ ܬܡܢ ܐܝܬܝܟ . ܘܐܢ ܐܪܝܡ ܟܢܦܝ̈ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܙܠ ܡܢ ܪܘܚܟ : ܘܐܝܟܐ ܐܛܫܐ ܡܢ ܩܕܡܝܟ . ܐܢ ܐܣܩ ܠܫܡܝܐ ܬܡܢ
P:Ps [AB] : ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ . ܫܐܠ ܡܢܝ ܘܐܬܠ ܠܟ : ܥܡܡܐ̈ ܐܢܬ ܛܘܪܐ ܕܩܘܕܫܝ .   ܕܢܫܬܥܐ ܥܠ ܩܝܡܝ : ܡܪܝܐ ܐܡܪ ܠܝ ܕܒܪܝ
P:Ps [AB] : ܘܕܘܟܪܢܟ ܠܕܪܕܪܝܢ̈ . ܐܢܬ ܩܘܡ ܘܪܚܡ ܥܠ ܨܗܝܘܢ : ܡܛܠ ܐܢܬ ܐܬܪܟܢܘ : ܘܐܢܐ ܝܒܫܬ ܐܝܟ ܥܣܒܐ . ܘܐܢܬ ܡܪܝܐ ܠܥܠܡ ܩܝܡ
P:Ps [AB] : ܘܛܒܬܝ ܡܢ ܠܘܬܟ ܗܝ . ܘܐܦ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܕܒܐܪܥܐ ܘܡܫܒܚܐ̈ : ܐܢܬ ܢܛܪܝܢܝ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܥܠܝܟ ܐܬܬܟܠܬ . ܐܡܪܬ ܠܡܪܝܐ ܕܡܪܝ
P:Ps [AB] : ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܠܒܘܫܐ ܒܠܝܢ : ܘܐܝܟ ܡܪܛܘܛܐ ܡܬܚܠܦܝܢ . ܐܢܬ ܐܪܥܐ ܬܩܢܬ : ܘܥܒܕ ܐܝܕܝܟ̈ ܫܡܝܐ . ܗܢܘܢ ܥܒܪܝܢ ܘܐܢܬ ܩܝܡ
P:Ps [AB] : ܘܟܠܗܝܢ ܐܘܪܚܬܝ̈ ܥܩܒܬ . ܐܢ ܐܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܒܠܫܢܝ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܐܣܬܟܠܬ ܡܚܫܒܬܝ̈ ܡܢ ܪܘܡܐ . ܐܘܪܚܝ ܘܫܒܝܠܝ̈ ܝܕܥ
P:Ps [AB] : ܘܣܓܝܐܐ ܗܝ ܛܝܒܘܬܟ ܠܟܠ ܕܩܪܝܢ ܠܟ . ܨܘܬ ܡܪܝܐ ܨܠܘܬܝ : ܐܢܬ : ܡܛܠ ܕܠܘܬܟ ܡܪܝܐ ܐܪܝܡܬ ܢܦܫܝ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܡܪܝܐ ܛܒ
P:Ps [AB] : ܥܒܕ ܐܢܬ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܝܟ .     ܚܘܢܝ ܡܪܝܐ ܐܢܬ : ܢܐܬܘܢ ܘܢܣܓܕܘܢ ܠܟ ܡܪܝܐ : ܘܢܫܒܚܘܢ ܠܫܡܟ . ܡܛܠ ܕܪܒ
P:Ps [AB] : ܦܪܘܩ ܠܥܒܕܟ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܕܡܣܒܪ ܒܟ . ܪܚܡ ܥܠܝ ܡܪܝܐ : ܡܛܠ ܐܢܬ : ܡܛܠ ܕܡܣܟܢܐ ܐܢܐ ܘܒܝܫܐ .     ܢܛܪ ܠܢܦܫܝ ܡܛܠ ܕܛܒ
P:Ps [AB] : ܨܘܬ ܠܩܠܐ ܕܒܥܘܬܝ . ܡܪܝܐ ܦܪܘܩܝ ܥܫܝܢܐ : ܡܛܠܠܗ ܕܪܝܫܝ ܐܢܬ ܥܠ ܫܒܝܠܝ̈ : ܘܡܨܝܕܬܐ ܫܕܘ ܥܠܝ . ܐܡܪܬ ܠܡܪܝܐ ܕܐܠܗܝ
P:Ps [AB] ܐܘܒܫܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ ܥܫܝܢܐ̈ . ܕܝܠܟ ܗܘ ܐܝܡܡܐ ܘܕܝܠܟ ܗܘ ܐܢܬ ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܥܡܐ ܥܫܝܢܐ . ܐܢܬ ܒܙܥܬ ܡܒܘܥܐ̈ ܒܢܚܠܐ̈ :
P:Ps [AB] ܐܘܕܐ ܠܟ ܐܠܗܝ ܐܢܬ ܐܫܒܚܟ . ܐܘܕܘ ܠܡܪܝܐ ܕܛܒ ܗܘ ܘܠܥܠܡ ܐܢܬ ܥܕܥܐܕܝܢ̈ ܒܫܫܠܬܐ̈ : ܥܕܡܐ ܠܩܪܢܬܗ̈ ܕܡܕܒܚܐ . ܐܠܗܝ
P:Ps [AB] ܐܝܕܟ ܘܡܣܒܥ ܐܢܬ ܨܒܝܢܐ ܕܟܠ ܕܚܝ . ܙܕܝܩ ܗܘ ܡܪܝܐ ܒܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܠܘܬܟ ܬܠܝܢ̈ : ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܙܒܢܗܘܢ . ܦܬܚ
P:Ps [AB] ܐܝܕܟ ܘܣܒܥܝܢ . ܘܡܗܦܟ ܐܢܬ ܐܦܝܟ̈ ܘܡܬܕܠܚܝܢ : ܫܩܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܐܟܘܠܬܐ ܒܙܒܢܗܘܢ . ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܘܡܬܬܪܣܝܢ : ܦܬܚ
P:Ps [AB] ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܝܟ .     ܚܘܢܝ ܡܪܝܐ ܐܘܪܚܟ ܘܐܗܠܟ ܒܩܘܫܬܐ : ܐܢܬ ܡܪܝܐ : ܘܢܫܒܚܘܢ ܠܫܡܟ . ܡܛܠ ܕܪܒ ܐܢܬ : ܥܒܕ ܐܢܬ ܬܕܡܪܬܐ̈