simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDalya:Epist . 1ܗܕܐ ܪܐܙܝ̈ ܪܘܚܐ ܡܡ̇ܠܠܐ ܒܟ ܆ ܘܢܘܗܪܐ ܠܐ ܒ̣ܪܝܐ ܐܢܬ ܬ ܗܘܡܐ ¹⁷ܕܪܟ ¹⁸ܐܢܬ ܆ ܘܫܡܝܐ̈ ܥ̇Xܝܐ ܒܢܘܗܪ ܗ ܒ̇ܚܪ
JnDalya:Epist . X ⁴ܟܕ ܒ̇ܟܐ ܒܕܡܥܘܗܝ̈ ܕܢ̇ܚ ܐܢܬ ܝ . ⁴ܠܟܠ ܟܪ ܕܢܚ̣ܘܪ ܐܢܬ . ܟܕ ܐ̇ܟܠ ܆ ܒܐܘܟܠܗ ܚ̇ܙܐ ܠܟ . ܘܟܕ ܫ̇ܬܐ ܒܫ̣ܩܝܗ ܨ̇ܡܚ X
JnDalya:Epist . ܐX ܐܝ̣ܠܢ ܚܝܐ̈ ܒܦܪܕܝܣܟ ܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܆ X⁰ܕܛ̇ܒܬܐ ⁰ܝ ܐܢܬ ܨ̇ܒܐ XX ܐܢܬ ܕܬ ܠ̣ܒܫ ܆ ܛܒܥܐ̈ ܒܠܒܘ̣ܫ ܢܦܫܟ ܡܘܢ ܚ̇ܙܐ
JnDalya:Epist . ܐ܏ܘ ܕܟ̣ܣܐ ܒܝ Xܝ 1ܘܡܣ̇ܬܪ ܆ ܓ̣ܠܝ ܒܝ ⁸⁷ܪܐܙܟ ܕܡܛܫܝ . ܐܢܬ ܕܟ̣ܣܐ ܠܓܘ ܡܢܟ . ܩ̣ܪܝ ܒܩܠܐ ܫܠܝܐ ܘܫܬܝܩܐ ܟܕ ⁸⁵ܐ̇ܡܪ
JnDalya:Epist . ܐ܏ܘ ܚܫܘܟܐ ܣ̇ܓܝ ܨܡܚܐ̈ : ܘܢܘܗܪܐ ܕܡܛܠ ܪܒܘܬ ܕܢ̣ܚܗ ܐܢܬ ܠܟ X¹ܕܟ̣ܣܐ ܐܢܬ X¹ܡܢ ܟܠ . ܘܠܪܚܡܝܟ ܕܠܐ ܦܣ̇ܩ ܕܢܝܚ
JnDalya:Epist . ܐܘ ܕܟ̣ܣܐ ܒܝ ܘܡܣܿܬܪ ܔܠܝ ܒܝ ܪܐܙܟ ܕܡܛܫܝ . ܚܿܘܐ ܠܝ ܐܢܬ ܕܟ̣ܣܐ ܠܓܘ ܡܢܟ . ܩ̣ܪܝ ܒܩܠܐ ܫܠܝܐ ܘܫܬܝܩܐ ܟܕ ܐܿܡܪ
JnDalya:Epist . ܐܘ ܚܫܘܟܐ ܣܿܓܝ ܨܡܚܐ̈ ܘܢܘܗܪܐ ܕܡܛܠ ܪܒܘܬ ܕܢ̣ܚܗ ܐܢܬ ܠܟ ܕܟ̣ܣܐ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠ . ܘܠܪܚܡܿܝܟ̈ ܕܠܐ ܦܣܿܩ ܕܢܝ̣ܚ
JnDalya:Epist . ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܕܢܬܓܠܝܢ̈ ܆ ܘܠܘ X ܠܙܒܢܐ ܡܬܝ̣ܚܐ . ܐܢ ܐܬܪܐ ܐܢܬ . ܐܦܢ ܐܡܝܪܐ ܕܒܗܝܬܐ̈ ܠܐ ܒ̇ܗܬܝܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܪܐ̇ܓ
JnDalya:Epist . ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܕܢܬܓܠܝܢ̈ ܘܠܘ ܠܙܒܢܐ ܡܬܝ̣ܚܐ . ܐܢ ܐܬܪܐ ܐܢܬ ܐܦܢ ܐܡܝ̣ܪܐ ܕܒܗܝܬܐ̈ ܠܐ ܒܿܗܬܝܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܪܐܿܓ
JnDalya:Epist . ܐܠܐ ܠܢܗܝܪܐ̈ ܢܘܗܪܐ ܓܠܝܐ . ܠܐ ܝܿܕܥ ܐܢܬ ܟܣܝܬܐ̈ ܘܡܢܐ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܝ̣ܙܦܬ ܘܣ̣ܒ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ . ܚܫܘܟܢ̈ ܗܠܝܢ ܐܿܡܪ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܐܝ̣ܠܢ ܚܝܐ̈ ܒܦܪܕܝܣܟ ܪܚܿܡ ܐܢܬ ܕܛܿܒܬܐ ܘܕܒ̣ܝܫܬܐ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܕܬܠ̣ܒܫ ܛܒܥܐ̈ ܒܠܒܘ̣ܫ ܢܦܫܟ ܡܘܢ ܚܿܙܐ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܒܕܝܠܟ ܚ̇ܙܐ ¹ܐܢܬ ܠܗ X ⁹ܝ ܆ ܥ̇ܦܩ ܗܪܟܐ ܠܗܕܐ ܪܒܬܐ ܀ ܐܢܬ ¹ܐܢ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ⁹⁸ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܠܗ ܆ X ⁹ܠܐ ܗܘܐ ܒܥܘܡܪ ܗ ܥ̇ܡܪ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܒܕܝܠܟ ܚܿܙܐ ܐܢܬ ܠܗ ܥܿܦܩ ܗܪܟܐ ܠܗܕܐ ܪܒܬܐ 12 . ܘܐܢ ܐܢܬ ܕܝܠܗ . ܐܢ ܡܢ ܕܝܠܗ ܠܐ ܝܿܠܦ ܐܢܬ ܠܗ ܠܐ ܗܘܐ ܒܥܘܡܪܗ ܥܿܡܪ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܠܒܘ̣ܫ ܢܘܗܪܐ ܨ̇ܒܐ XX ܐܢܬ ܕܬ ܠ̣ܒܫ ܆ ܛܒܥܐ̈ ܒܠܒܘ̣ܫ ܐܢܬ ܐܢܬ XX ܕܬܚ̣ܙܐ XX ܆ ܒܗ̇ܘ ܝܝ ܕܠܝܬܘܗܝ ܠܡܘܢ ܒܪܓܬܐ ܚ̇ܐܪ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܠܒܘ̣ܫ ܢܘܗܪܐ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܕܬܠ̣ܒܫ ܛܒܥܐ̈ ܒܠܒܘ̣ܫ ܐܢܬ ܨܿܒܐ ܐܢܬ ܕܬܚ̣ܙܐ ܒܗܿܘ ܕܠܝܬܘܗܝ ܠܡܘܢ ܒܪܓܬܐ ܚܿܐܪ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܡܝܬܪܐ̈ ⁹⁹ܘܐܢ ܫܝܛܐ̈ . ¹ܒܨܝ̣ܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ²ܒܗܘܢ X ܐܢܬ ⁷ܝ ܠܝ̇ܕܥ ܟܠ ܀ 10ܒܟܠ ܥܒܕܐ̈ ⁹⁸ܕܥܡ ܐܚܪܢܐ̈ ܥ̇ܒܕ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܡܝܬܪܐ̈ ܘܐܢ ܫܝܛܐ̈ . ܒܨܝܼܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܗܘܢ ܚܿܘܐ ܐܢܬ ܡܚܝܼܠܘܬܟ ܠܝܿܕܥ ܟܠ 10 . ܒܟܠ ܥܒܕܐ̈ ܕܥܡ ܐܚܪܢܐ̈ ܥܿܒܕ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܢܦܫܟ ܐܘܪܝܫܠܡ ܡܙ̇ܝܚܬ̇ XX ܠܡܫܝܚܐ ܗܝ ܆ ܡܘܢ ܩ̇ܛܝܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ X⁰ܕܛ̇ܒܬܐ ⁰ܝ ܘܕܒ̣ܝܫܬܐ X¹ܡܢܗ ܠܡܘܢ ܠܐ ܥ̇ܩܪ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܢܦܫܟ ܐܘܪܝܫܠܡ ܡܙܿܝܚܬܿ ܠܡܫܝܚܐ ܗܝ ܡܘܢ ܩܿܛܝܢ ܐܢܬ ܪܚܿܡ ܐܢܬ ܕܛܿܒܬܐ ܘܕܒ̣ܝܫܬܐ ܡܢܘ ܠܡܘܢ ܠܐ ܥܿܩܪ
JnDalya:Epist . ܐܢ ܬܣ̇ܝܒܪ ܩ̇ܠܝܠ ܟܦܢܐ ܚܠܦ XX ܚܘ̣ܒܗ ܆ ܐܦ ܪܓܬ ܗ ܐܢܬ ܕܝܘܡܐ ܝX ܕܬ̣ܛܥܢ ܥܠ ܐܦܘܗܝ̈ ܆ ܥܠܡ ܢܘܗܪܐ ܚܠܦܘܗܝ ܢ̇ܣܒ