simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Elia:epLeonḤar . ܐ̇X ܒܣܪܐ ܟܝܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܆ ܐܘ ܒܣܪܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܢܣܬܓܕ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܇ ܟܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܒܣܪܐ ܡܫܬܐܠ
Elia:epLeonḤar . ܐܘܣܦܬ ܕܝܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܡܠܘܬܐܝܬ ܐܦ ܗܠܝܢ Xܠܐܘܢ X ܘܬܘܒ ܐܢܬ ܘܠܐܡܗ . ܘܐܝܟܢ ܕܗ̣ܘ ܕܬܐܡܪ ܆ ܡܢ ܡܨܝܕܬܟ̈ ܠܐ ܡܬܦܠܛ
Elia:epLeonḤar . ܐܝܟ ܗ̇ ܕܗܫܐ ܠܐ ܡܫܥܒܕ : ܡܬܒܥܐ ܠܗ ܕܝܢ ܣܟ ܕܢܫܬ ܠܐܠܗܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܚܠܘܛ ܘܫܘܥܒܕ ܕܡܫܥܒܕ ܐܝܬ ܠܗ ܠܒܪܐ ܠܐܒܐ . ܡܢܐ ܐܡܪ
Elia:epLeonḤar . ܐܢ ܟܝܢܗ ܕܡܠܬܐ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܕܐܒܐ ܘܕܪܘܚܐ ܐܢܬ ܆ ܘܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܥܡ ܒܣܪܗ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܐܡܪܬ X ܦܢܐ ܕܝܢ ܗܟܝܠ
Elia:epLeonḤar . ܒܠܚܘܕ ܕܝܢ X ܐܣܠܐ ܠܗ̇ܝ ܕܬܐܡܪ ܬܪܝܢ̈ ܟܝܢܐ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܐܢܬ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܇ ܒܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܒܗܝܢ ܝܬܝܪ ܡܢܚ
Elia:epLeonḤar . ܠܐ ܓܠܝܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܬܪܝܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܠܦ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܆ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܆ ܐܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܘܬ ܬܚܙܐ X ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐ̇X ܐܡܪ
Elia:epLeonḤar Xܒܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܚܡܫܐ ܗܟܢܐ X ܟܕ ܓܝܪ ܣܝܡ ܘܡܝܬܝ ܠܢ ܠܡܨܥܬܐ ܐܢܬ ܆ ܘܬܫܬܘܩ ܡܢ ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ ܆ ܐܠܐ ܕܒܗܠܝܢ ܕܝܠܢ ܗ̣ܘܐ ܡܘܕܥ
Elia:epLeonḤar ܆ ܠܐ ܡܘܙܓܐ ܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܆ ܐܠܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܗܘܬ ܐܢܬ ܠܝ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܘܠܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗ ܡܣܬܟܠ
Elia:epLeonḤar ܐܘ ܛܪܩܐ ܇ ܡܪܟܒܐ ܝܗܒ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܪܟܒܘܬܐ ܇ ܘܗܠܝܢ ܕܠܗܢܐ ܐܢܬ ܝܕܝܥܬܐ ܘܡܦܪܫܬܐ ܥܠ ܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܥ̇ܒܪ . . ܐܝܟܢ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܐܝܟܢܐ ܐܫܬܐܠ ܡܠܦܢܐ ܘܐܣܠܝ ܘܦܣ̣ܩ ܆ ܕܐܦܢ ܘܡܢ ܐܚܪܬܐ ܐܢܬ ܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܠܐ ܬܗܘܐ . ܬܪܝܗܘܢ̈ ܓܝܪ ܚܕ ܒܡܘܙܓܐ X ܚܙܐ
Elia:epLeonḤar ܒܓܥܠ ܥܡ ܥܘܕܪܢܐ X ܕܐܠܗܐ ܆ ܟܕ XX36 ܬܬܚܦܛ ܕܬܙܢܘܩ ܐܢܬ ܟܝܢܐ̈ ܐܡܪܚܘ ܠܡܦܣܩ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܥܒܕ
Elia:epLeonḤar ܕܐ̇ܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܘܕܐܝܟ ܐ̇ܝܕܐ ܗܘܬ ܠ̣ܟ ܘܐܚ̣ܕܬ ܗܕ ܐܢܬ ܆ ܕܠܐ ܬܟܘ X ܥܠܘܗܝ . ܐܠܐ ܕܩܪܝܚܐܝܬ ܬܟܬܘܒ ܠܝ . ܟܕ ܡܘܕܥ
Elia:epLeonḤar ܕܐܦ ܡܢ ܒܪܝܐ ܘܠܐ ܒܪܝܐ ܬܫܡܥ ܕܡܬܐܡܪ ܚܕ ܟܝܢܐ X ܡܫܝܚܐ ܇ ܐܢܬ ܕܥܠ ¹²³ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘܐܐܠܐ ܐܢ ܒܩܠܐ ܒܠܚܘܪ . . ܒܪܡ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
Elia:epLeonḤar ܕܒܣܪܐ ܨܒܐ ܐܢܬ ܕܢܣܬܓܕ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܇ ܟܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܢܬ ܆ ܟܝܢܐ ܗܘ ܡܢ ܐܢܢܩܐ Xܘܒܬܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ X ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܝ ܐܘ
Elia:epLeonḤar ܕܠܐ ܡܪܟܒܘܬܐ ܇ ܘܗܠܝܢ ܕܠܗܢܐ ܒܝܕ ܪܗܛܗܘܢ X ܫܡܠܝܘ . ܐܠܐ ܐܢܬ ܡܢܗܝܢ ܥ̇ܒܪ . . ܐܝܟܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܐܘ ܛܪܩܐ ܇ ܡܪܟܒܐ ܝܗܒ
Elia:epLeonḤar ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܫܬܒܩܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܬܬܚܡܘܢXX ܠܡܫܝܚܐܐܝܟܢܐ ܐܢܬ ܐܝܬ . ܐܠܗܘܬܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܘܐܢܫܘܬܐ X ܘܡܢܐ ܗܟܝܠ ܟܝ . ܣܒܪ
Elia:epLeonḤar ܕܢܣܬܓܕ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܇ ܟܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܒܣܪܐ ܡܫܬܐܠ ܐܢܬ . ܐܢܬ ܐܢܢܩܐ Xܘܒܬܪ ܣܓܝܐܬܐ̈ X ܐܠܐ ܐܡܪ ܠܝ ܐܘ ܐܢܬ ܕܒܣܪܐ ܨܒܐ
Elia:epLeonḤar ܗܫܐ ܡܢܐ ܢܩܦ ܠܗܕܐ Xܠܐܘܢ . ܐܢܕܝܢ X ܘܠܩܢܘܡܐ ܒܠܚܘܕ ܐܢܬ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܆ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܪ . . ܐܡ̣ܪ ܕܝܢ
Elia:epLeonḤar ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ ܘܡܪܝܐ . ܟܬ̣ܒ ܓܝܪ X ܩܘܪܝܠܘܣ X ܫܠܝ ܡܢ ܐܢܬ ܬܐܫܬܐܠ ܡܢ ܦܘܠXܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܚܘܫܒܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܆ ܠܐ ܡܘܕܐ
Elia:epLeonḤar ܚܕ ܡܫܝܚܐ ܘܒܪܐ ܘܡܪܝܐ X ܟܬܒ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܦ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܢܬ X ܫܪܝܪܬܐ ܘܩܢܘܡܝܬܐ ܆ ܐܫܬܐܠ ܡܢ ܦܘܠܓܐ . ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܡܘܕܐ