simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܗܟܝܠ ܐܘ ܕܐܡܦܝܠܐ̣ ܠܚܡܬܐ ܘܠܪ ܓܬܐ ܘܠܚܘܫܒܐ ܬ̇ܚܡ . ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ ܕܠܦܘܬ ܛܟܣܗ ܡܬܚܡܢ̈ ܠܗ . ܘܬܘܒ ( ¹83 ¹¹--¹84 ¹ )
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܐܚܝ ܛܝܡܬܐܐ ܆ ⁹ܒܗ̣ܪ ܓܟ ܬܟܝܒܐ ܕܠܘܬ ܚܙܘܢܐ̈ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠ ܫܘܦܪܝܢ̈ ܀ ܀ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܡܨ̇ ܠܐ ܐܢܐ .
DionAr:MystWritings ܒX . . . X ܪܝܢ ܬܘX . . . X ܐܦ ܘX . . . Xܐ ܐܝܬܘܗܝ̇ X ܓܗ ܐܢܬ 7--10ܣܝX ܚܠܝܘX . . . X ܟX . . . X ܡ̇ܦX . . . X ܘܠX . . . X
DionAr:MystWritings ܕܝܢ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܢܨ ܝܚܐ ¹⁶ܛܝܡܬܐܐ ܆ ܙܕܩ̇ ܠܟ ܕܬܛܘܪ ܐܢܬ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܇ ܢ̇ܦ̇ܠܛ ܒܝܕ ܗܕܐ ܡܢ ܬܟܬܘܫܐ ܕܥܡ ܐܠܗܐ⬩⬩ . X
DionAr:MystWritings ܠܡܝܒܕ . . . . X Xܣܐ ܕܥܠ ܗܢܘܢ ܕܣܢܝܩܝܢ ܥܠ̇ XܪܘXܐ ܐܚܕ̇ ܐ ܐܢܬ ܆ XܦܪܢܣܢܘXܐ ܪܒܛܝܠܘXXX X ܐ . . . ܆ ܗܝܕܝܢ . . . X X
DionAr:MystWritings X X2ܫ̇ܘܐ : X1ܫܘ̇ܝܢ X X2ܐܝܬܝܐܝܬ : X1ܐܝܬܝܐܝܢ X XX ܐܢܬ ⁰ X1ܘܠܝX : X2ܘܠܟܠ X X2ܡܬXܠܬ X3ܡܬXܠܝܬ : X1ܡܢ̇ܝܠܐ
DionAr:MystWritings ܐܡܪ̇ ܐܢܬ . ܕܡܨ̇ ܚܐ ܠܝ ܐܦܠܘܦܢܘܣ ܣܘܦܣܛܐ ܆ ܘܩ̇ܪܐ ܠܝ ܐܢܬ . ܘܒܬܪܟܢ ܡܐ ܕܝܕܥ̇ܬ ܆ ܐܡܪ ܝܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܙ̇ܕܩ . ܀ ܐܠܐ
DionAr:MystWritings ܆ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̣ܝ ܗܕܐ ܕܐܡܪ̇ ܝܢܢ ܕܗ̣ܘ ܢܗܘܐ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܢܬ ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܪܩܕܡܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܀ ܐܠܐ ܐܡ̇ܪ
DionAr:MystWritings : ܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠ ܆ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܀ ܀ ( ¹60 ) ܬܘܒ ܐ ܓܪܬܐ ܕܐܪܒܥ̈ ܠܘܬܗ ܀ ܀ ܐ̇ܝܟܢܐ ܐܡܪ̇
DionAr:MystWritings . ܕܥܠ ܡܢܐ ܠܡ ܇ ܡܢ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܩܕܡܝ ܡܫ̇ܪܝܢ ܚܢܢ ܕܢܥ̣ܒܕ ܐܢܬ ܩܠܐ ܇ ܘܟܠܗ̇ ܡܬ̇ܚܝܕܐ ܥܡ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܡ̇ܠܠ . ܐܠܐ ܐܡܪ̇
DionAr:MystWritings . ܕܡܨ̇ ܚܐ ܠܝ ܐܦܠܘܦܢܘܣ ܣܘܦܣܛܐ ܆ ܘܩ̇ܪܐ ܠܝ ܩ̇ܛܠ ] [ . . . ܐܢܬ ܡܐ ܕܝܕܥ̇ܬ ܆ ܐܡܪ ܝܘܗܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܙ̇ܕܩ . ܀ ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܡܪ̇
DionAr:MystWritings ܪܬܬܦܫܩ ܠXܝ ܐܦ ܫܢܬܗ ܫܢܬܗ . X . . . Xܘܥܝܪܘܬܗ . ܐܢܬ 2 ) ܚ̇ܟܡ ܐܢܐ ܪܝܢ ܕܨ . ܒܐ XX . . . X X206 9-- 2ܦܫܩ ܠXܝ ܐܦ
DionAr:MystWritings ܕܢܠܚܡ ܬܠܬܝܗܘܢ ܐܣܟܝܡܐ̈ ܕ ܓܘܫܡܐ̈ : ܠܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬ̣ܪ ܐܢܬ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܪܙܢܝܐ̈ ܕܦܐܝܢ̈ ܠܐܠܗܐ . ܀ ܐܢ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܕܨ̇ ܒܐ
DionAr:MystWritings ܐ̇ܡܪ ܆ ܕܪܝܫܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܐ̇ܝܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܐ̇ܝܢ ܆ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗܘܢ̣ ܘܗܝܕܝܢ ܪܝܫܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ . ܘܐܢ ܗ̣ܘ ܕܨ̇ ܒܐ
DionAr:MystWritings . ܀ ܘܐܝܟ ܐܚܪܢܐ ܬܘܒ ܡܬܐܡܪ ܆ ܡܐ ܕܐܝܟ ܣ̇ܓܝ ܙܢܝܐ̈ ܘܣ̇ܓܝ ܐܢܬ ܐܦ ܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܆ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܪ̇ ܟܬܒܐ ܇ ܕܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܟ
DionAr:MystWritings ܕܐܦ ܚܢܢ ܠܐ ܟܣ̇ܝܢܢ ܒܬܪܥܝܬܢ ܇ ܚܕܐ ܡܢ ܡܠܐ̈ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܠܟ̇ ܓܒܪܐ ²⁸⁸ܪܚ̇ܡܟ ܠܡ̇ܥܕܪܘ ( 23¹ ) ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܚ̇ܙܐ
DionAr:MystWritings : ܘܐܢܬܘܢ ܬܘܒ ܘܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܐܚܝܢ̈ ܩܕܝ̇ܫܐ : ܐܬ̇ܟܢܫܢܢ ܐܢܬ ܟܗܢܐ̈ ܡܬ̇ܬܙܝܥܝ ܒܐܠܗܐ : ܟܕ ܐܦ ܚܢܢ ܐܝܟܢܐ ܕܚ̇ܟܡ
DionAr:MystWritings ܇ ܗ̇ܢܘܢ ܩ . Xܝ̇ܫܐ ܐܚܪܢܐ̈ ܒܢܝ̈ ܪܙܐ ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܓܘܕܐ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܕܠܘܬܢ ܕܪܫܘܬ ܐܠܗܘܬܐ . ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܚ̇ܟܡ
DionAr:MystWritings ܪܘܚܟ ܘܡܬ̣ܒܪܝܢ . ܘܕܢܐܡܪ ܝ ܐܢܫ ܟܢܝܫܐܝܬ ܆ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܐܢܬ ܘܡܛܠܬܗ ܐܬܒܪܝ̇ ܘܟܠ |ܡܕܡ ܒܗ ܩܐ̇ܡ . ܘܬܘܒ ܆ ܕܡܫ̇ܕܪ
DionAr:MystWritings ܒܐ̇ܝܕܐ ܡ̇ܥܠܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܇ ܠܘܬ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܐܢܬ : ܘܠܡܩ̇ܪܒܘ ܟܡܐ ܕܡ̣ܨ ܝܐ ܠܝܕܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܆ ܚ̇ܟܡ