simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ ܡܪܢ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ : Xܗ̇ܘ ܕܠܐ ܛܥ̇ܢ ܙܩܝܦܗ ܘܐ̇ܬܐ ܒܬܪ⁵ ܐܢܬ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܆ ⁴ܠܐ ܐܬܢܟ̣ܪܝܬ̣ ܐܠܐ ܢܦܫܟ ܡܛܥܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . O⬩ܡܐ ܠܡ ܕܐ̇ܠܨ ܠܟ XXܕܝܘܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܒܩܪܒܗ ܕܥܡܟ ܐܢܬ ܬܫܒܘܩ ܠܠܒܟ ܕܢܬܛܦܝܣ ܕܐܫܬܒܩ ¹ܠܟ ܚܛܗܝܟ̈ ܆ ܘܡܬܬܢܝܚ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs . XX Xܛܪ ܢܦܫܟ ܕܠܐ ܬܫܬܒܐ ܒܗܠܝܢ ܕܚܛ̣ܝܬ̣ ܕܠܐ ܢܬܚܕܬܢ̈ ܐܢܬ ܐܢܬ ܓܠܐ ܕܒܥܝܢܗ ¹ܕܐܚܘܟ ܘܩܪܝܬܐ ܕܒܥܝܢܟ ²ܠܐ XXܒ̇ܚܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X . ܘܟܕ ܡܚܘܐ ܕܬܫܡܫܬܗ̇̈ ܠܥܡܠܐ̈ ܓܠܝܐ̈ ܕܒܦܓܪܐ ܐܢܬ ܡܟܝܠ ܡܨܝܐ ܕܬܐܬܐ ܠܟ ܦܪܘܫܘܬܐ ܐܢ ܬܫܡܫܬܗ̇ ܠܐ ܥܒ̇ܕXܢ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs X . ܘܡ̣ܢ ܕܚܘܝ ܕܐܝܠܝܢ ܘܕܟܡܐ ¹¹ܐܢܝܢ̣̈ ܘܡܠ̣ܠ ܬܘܒ ܥܠ ܐܢܬ : Xܠܐ ܠܡ ܡܨܝܐ ܕܬܩܢܐ ܦܪܘܫܘܬܐ ܐܢ ܬܫܡܫܬܗ̇̈ ܠܐ ܥܒ̇ܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs Xܢ ܠܡܪܐ ܕܝܠܟ ܇ ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܝܐ ܠܟ ܚܐܪܘܬܐ ܟܡܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܒܟ ܐܢܬ ܠܒܟ ܠܚܛܝܬܐ̣ X Xܘܠܐ ܬܚܫܘܒ ܢܦܫܟ ܒܪ ܚܐܪܐ̈ ܟܡܐ ܕܡܪܓܙ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs |ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܒܬܚܠܘܦܐ̣ ܘܡܟܝܠ ܡ̇ܚܐ ܐܢܬ ܘܒ̇ܠܥ ܐܢܬ ܇ ܐܢܬ ܒܒܝܬܟ ܕܫ̇ܚܩ ܠܟ ܘܠܐ ܫ̇ܒܩ ܠܟ ܕܠܐ ܡܪܢܝܬܐ̣ ܡܫܪܐ ܐܢܬ ܐܦ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ܘܐܚܪܢܐ ܚܠܝܡ ܘܥ̇ܢܐ ܠܗ ܦܓܪܗ ܠܥܡܠܐ̈ X ܘܡܫܬܒܚ ܡܢ ܐܢܬ . O⬩ܠܐ ܠܡ ܬܬܥܕܠ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ̣ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܟܪܝܗ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ³ܥܠ ܢܦܫܟ ܕܐܬܢ̣ܟܪܝܬ ܠܥܠܡܐ ܘܬܫܬܟܚ ܕܣ̇ܥܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܕܝܠܢ ܘܕܝܠܗ ܐܠܐ ܐܢ ܚܫܐ̈ . ܐܢܗܘ ܗܟܝܠ ܐܚܝ̈ ²ܕܐܡ̇ܪ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܥܒ̣ܕܬ ܥܒܕܘܬܗ ܕܦܓܪܐ̣ ܘܬܫܡܥ ܥܠ ܡܝܬܪܬܐ̈ ܐܢܬ ܘܚܘܒܠܐ ܕܝܢ X ܕܕܘܒܪܐ̈ ܐܝܟ ܕܡܨܠܝܢܐ̈ . X X4ܐܢ ܛܠܝܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ¹ܠܐܢܫܘܬܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܫܬܡܥܬ ܠܣܛܢܐ̣ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܒܐ ܐܢܬ ܡܡܠܟ ܥܠ ܟܠܗ ܒܪܢܫܐ̣ ܥܘܠܐ ܥܒ̇ܕܐܢܬ ܠܗ ܠܐܠܗܐ : ܕܡܚܝܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܆ ܥܝܕ ܢܦܫܟ ܒܥܡܠܐ̈ ܦܓܪܢܝܐ̈ : ܨܘܡܐ ܘܫܗܪܐ ܘܢܙܝܪܘܬܐ̣ ܐܢܬ ܫܪܘܝܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܡܛܝ̣ܬ ܠܥܡܠܐ̈ ܕܪܥܝܢܐ ܐܝܟ ܣܒܐ̈ ܘܚܠܝܡ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܗܟܢܐ ܘ̇ܠܐ ܐܦ ܠܢܦܫܐ XX ܕܒܬܚܠܘܦܐ ܬܡܚܐ ܘܬܬܟܬܫ ܟܕ ܐܢܬ ܐܦ ܐܢܬ |ܕܬܡܚܝܘܗܝ ܒܬܚܠܘܦܐ̣ ܘܡܟܝܠ ܡ̇ܚܐ ܐܢܬ ܘܒ̇ܠܥ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܇ ܛܒ ܓܝܪ ܚ̇ܕܐ ܐܠܗܐ X ܒܨܠܘܬܐ ܕܒܕܡܥܐ̈ ܡܬܩܪܒܐ ܠܗ . ܐܢܬ ܐܡ̇ܪ : ܒܕܡܥܐ̈ ܗܘ̣ܝܬ ܡܬܚܫܚ ܠܘܬ ܟܠ ܬܘܪܨܐ ܐܝܢܐ ܕܫܐ̇ܠ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܒ̇ܘܢ̣ ܦܢܝ ܠܗܘܢ ܕܩܕܡ ܒܝܡ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝ . ܘܫܥܬ ܓܗܢܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܪܦܢ̈ ܇ ܡ̣ܢ ܕܝܢ ܕܬܦܫܘܗܝ ܐܚܐ̈ ܘܫܐܠܘܗܝ ܕܐܝܟܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܘ ܐܚܐ ܥܠ ܕܐܫܬܥܒ̣ܕܬ ܒܪܦܝܘܬܗ ܕܨܒܝܢܟ ܠܣܛܢܐ ܐܢܬ ܒܗܝXܕܚܛܝܬܐ ܘܒܝܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܥܡܗ̣̇ O⬩ ⁵ܕܐܡ̣ܪ : ܚܝܒ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܚܝ̣ ܐܝܟܢܐ ܒ̇ܥܐ ܠܢ ܕܢܩܘܐ ܒܗ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̣̈ ܘܗܝܕܝܢ ܐܢܬ ܕܡܪܢ ܕܐܡ̣ܪ : ܕܩܘܘ ܒܝ ܘܐܢܐ ܒܟܘܢ . ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ : Xܚ̇ܙܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܚܝ̣ ܕܒܩܕܡܐ ܒ̇ܥܐ ܠܢ ܕܢܩܘܐ ¹ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐ̣̈ X ܘܗܝܕܝܢ ܐܢܬ . X ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܐܡ̇ܪ : X ܩܘܘ ܒܝ ܘܐܢܐ ܒܟܘܢ . ܚ̇ܙܐ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܩܪܗ ܕܥܠܡܐ ܘܫܘܒܚܗ ܗ̇ܘ ܫܟܝܪܐ ܇ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܢܬ : Xܗ̇ܝ ܕܬܫܬܘܩ ܡܢ ܬܓܠܐ⁴ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܡܘܕܥܐ ܠܟ ܕܪܐ̇ܓ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܐܝܩܪܗ ܕܥܠܡܐ ܘܫܘܒܚܗ ܗ̇ܘ ܫܟܝܪܐ . ܗܘ ܓܝܪ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܢܬ : Xܗ̇ܝ ܕܬܫܬܘܩ ܡܢ ܕܬܓܠܐ ܚܘܫܒܝܟ̈ ܡܘܕܥܐ ܠܟ̣ ܕܪܐ̇ܓ