simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic . 20ܡܫܟܚܢ̈ ܟܝ ¹⁸²ܠܡܬܕܪܟܘ ¹⁸³ܗ̇ܠܝܢ ¹⁸⁴ܡܢ ܐܢܬ ܕܨ̇ܦܚܐ ¹⁸⁰ܒܠܒܗ . ܐܬܒܝܢ ܐܘ ܒܪܐܢܫܐ ¹⁸¹ܒܡܕܡ ܕܩ̇ܪܐ
BarEbr:Ethic . X ܐܪܒܥܐ ¹⁸⁸ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܒܪܟܘX . ¹⁸ܘܩܕܡܝܐ ¹X⁰ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܫ̇ܦܪ ܠܝ ܕܢܗܘܐ . ܫܬܐ ( 27X ) ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ¹⁸⁷ܕܡܒܪܟ
BarEbr:Ethic . ¹¹ ܘܗ̣ܘ ܬܘܒ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܐܢܬ ܟܕ ܐ̇ܡܕ̇ ܐܪܣܢܝܐ . ܥܪܘܩX ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ¹⁰ܘܚ̇ܝܐ
BarEbr:Ethic . ܐܘ̇ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܣܛܝܬ . ܘܕܘܒܪܝ̈ ܫܠܝܐ X ܡ̇ܢ ܗܠܝܢ ܐܢܬ ܦܣܥܬܐ ܕܣ̇ܐܡ ܐܢܬ . ܗܘܝܬ ܡܥܩܒ . ܐܢܗܘ ³²⁰ܕܒܐܘܪܚܐ ܪܕܐ
BarEbr:Ethic . ܐܢܐ ܒܥܝܪܐ ܐܝܬܝ . ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܡܕܡ . ܐܢܬ ܐܝܬܝܬܢܝ ܐܢܬ ¹⁴⁸ܐ̇ܡܪ ܗܘܐ . ܐܝܟܢܐ ܐܩܢܝܟ ܡܪܝܐ . ܐܢܬXX ¹⁴ ܝ̇ܕܥ
BarEbr:Ethic . ܒܫܘܚܠܦ ܕܡܘܬܐ̈ . ܠܦܘܬ ܫܘܚܠܦ ܪܥܝܢܐ̈ ܡܩܒܠܢܝܟ̈ . ܐܢܬ ܠܕܡܘܬܐ . ܐܢܬ ܕܠܟ̇ܠ ܐܝܟ ܣܦܩܘܬܗ . ܟܕ ܒܗ ܠܗ ܡܬܚܙܐ
BarEbr:Ethic . ܗܘܝܬ ܡܥܩܒ . ܐܢܗܘ ³²⁰ܕܒܐܘܪܚܐ ܪܕܐ ܐܢܬ . ܐܘ̇ ܠܒܪ ܐܢܬ ܗܘܐX ³¹ܡܢ ܩܪܝܢܐ ܒܠܚܘܪ . . ܘܒܟ̇ܠ ܦܣܥܬܐ ܕܣ̇ܐܡ
BarEbr:Ethic . ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܬܬܥܝܪ ܐܢܬ ܒܬܪ ܫܢܬܟ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܬܪ ܡܘܬܟ . ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܠ ܩܝܡܬܐ ܠܐ ܬܬܥܝܕ̇ ܒܗ̇ܝ X ܕܐܟܡܐ ܕܪ . ܡܟ ܐܢܬ ܡܐܬ
BarEbr:Ethic . ܘܒܗܘܢܐ ¹¹⁴ܡܬܚܙܐ ܐܢܬ . ܙ̇ܗܐ ܢܦܫܝ ܒܙܠܝܩܝܟ̈ . ܐܢܬ . ܕܡܢ ܥܘܒ ¹¹²ܣܓܝ ¹¹³ ܨܡܚܐ̈ ܐܘܟܝܬ ܡܢ ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܕ̇ܢܚ
BarEbr:Ethic . ܙ̇ܗܐ ܢܦܫܝ ܒܙܠܝܩܝܟ̈ . ܘܐܫܘܢܝ ܕܒܪܘܚܐ ܘܒܫܪܪܐ ܐܢܬ ܐܘܟܝܬ ܡܢ ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܕ̇ܢܚ ܐܢܬ . ܘܒܗܘܢܐ ¹¹⁴ܡܬܚܙܐ
BarEbr:Ethic . ܟ̇ܠ ²¹ܓܝܪ ܠܐܘܪܫܠܡ ²²ܕܠܥܠ ܚ̇ܒܨ ܕܢܐܙܠ . ²³ܘܐܝܟܢܐ ܐܢܬ Xܨ̇ܒܐ ܐܢܐ ܕܐܙ̣ܠX . ¹ܟ̇ܬܒ ܐܢܐ ܠܟ . ²⁰ܕܣܓܝ ܛ̇ܥܐ
BarEbr:Ethic . ܟܬܪ 5ܗܟܝܠ ܒܟܘܪܚܟ . ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܡܢܟ . ܘܐܬܚܦܛ ܕܠܓܘ ܡܢܟ ܐܢܬ ܕܪܥܝܢܐ ܥܝܪܐ . ܘܣܒܪ ܐܢܐ ܕܡܢ ܥܣܘ ܡܬܐܠܨ ܐܢܬ ܘܠܐ ܪܓܝܫ
BarEbr:Ethic . ܫܘܬܦܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܐܝܕܐ²⁰⁰ ܕܒܗ̇ ܐܫܬܡܫܬ ܐܫܬܘܕܥ ܐܢܬ ܐܢܬ ܥܢܐ ܗܘܝܬ . ܐܬܗܓܐ ܒܡܕܥܟ . ܘܒܟܠ ܕܘܟܬܐ ܕܡܬܛܝܒ
BarEbr:Ethic . ⁸⁴ܐܘ̇ ܠܐ ܫܡܥܬܢܝ . ܕܨܒܥܬ ܒܟ̇ܠ ܠܝܠܐẌ ⁸ܥܪܣܝ . ܐܢܬ . ܡܬܕܡܪ ܐܢܐ ܒܟ . ܐܝܟܢܐ ܕܬܙܡܪ ܝܠܦܬ . ܘܕܬܒܟܐ ܠܐ X ܝ̇ܠܦ
BarEbr:Ethic X ܠܡܚܙܐ ܘܠܡܡܠܠܘX ⁴ܥܡܗ . ܘܠܐ ⁴⁰ܫܪܐ ⁴⁷ܐܢܬ ܡܢܟ ܟܠܗ̇ ܐܢܬ ܠܗܘ̇ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܨ̇ܒܐ
BarEbr:Ethic ²³²ܕܝܢܟ . ܗ̇ܘ ²³³ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ . ܘܕܬܠܬܝܢ ²³⁴ܘܚܡܫܐ ܐܢܬ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ . ܗ̇ܘ ܕ܏ܟ܏ܗ . ܘܡܐ ܕܠܐܠܗܐ ²³¹ܡܫܪܟ
BarEbr:Ethic ²¹⁰ܐܘ ܐܚܐ X ܠܒܪ 20ܐܢܫܐ ²¹¹ܟܐܢܐ . ܙܡܪ ²¹²ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܐܢܬ ܡܙܡܘܪX XܝX ܠXܫܟܢܢܘ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܛܘܒܐ Xܠܡܬܠ ܨ̇ܒܐ
BarEbr:Ethic ܐܝܬܝܬܢܝ ܠܐܩܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܛܠ ܪܚܡܝܟ̈ . ܐܢܬ ¹⁴ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܐܢܐ ܒܥܝܪܐ ܐܝܬܝ . ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܡܕܡ .
BarEbr:Ethic ܐܬܬܫܝܓ ܡܢ ܚܘܒܝܟ̈ . ܘܥܡ ܫܒܪܐ̈ ܘܛܠܝܐ̈ ܩܥܝ ܐܘܫܥܢܐ ܐܢܬ ܩܒܠ ܡܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ . ܘܟܕ ܡܫܝܓ ܪܓܠܐ̈ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܐܦ
BarEbr:Ethic ܒܕܘܒܪܝܟ̈ ܒܚܝܝܟ̈ . ܗ̣ܘ⁴⁰ܬܘܒ . ܠܐ ܙ̇ܕܩ ܕܢܬܠ ܢܦܫܢ ܐܢܬ . ܐܢ ܦܘܠܘܣ ܩ܏ܕ ܟ̇ܒܫ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܘܡܫܥܒܕX . ⁴ܠܐ ܬܗܡܐ