simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:Ethic ܗܘ ܓܝܪ ܐܘܪܫܠܡ . ²⁰ܘܐܢ ܬܬܦܝܣ ²⁷ܠܝ ܘܬܫܡܥ ܘܬܩܘܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܣܟܡܐ ²⁴ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܕܥܠX ²ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܬܡܪܪ . .
BarEbr:Ethic ܡܫܝܚܐ ܫܘܦܪܗ ܕܐܒܐ . ܕܒܟ ܐܬܦܬܚ ܠܢ ܬܪܥܐ ܕܐܪܙܝ̈ ܐܢܬ . ܒܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬܝܟ . ܘܒܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܐܝܟ ܐܒܘܟ . ܒܥܘܬܐ .
BarEbr:Ethic ܕܠܟ̇ܠ ܐܝܟ ܣܦܩܘܬܗ . ܟܕ ܒܗ ܠܗ ܡܬܚܙܐ ܐܢܬ . ܒܫܘܚܠܦ ܐܢܬ ܣܓܝ ܕܡܘܢ̈ . ܕܡܘܬܗ ܕܐܒܐ . ܕܠܐ ܡܫܬ̇ܚܠܦܐ ܠܕܡܘܬܐ .
BarEbr:Ethic ܐܝܬܝܬܢܝ ܠܐܩܡܐ ܕܚܝܐ̈ ܗܠܝܢ . ܦܪܘܩܝܢܝ ܡܛܠ ܪܚܡܝܟ̈ . ܐܢܬ ¹⁴ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܐܢܐ ܒܥܝܪܐ ܐܝܬܝ . ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܡܕܡ .
BarEbr:Ethic ܡ̣ܢ ܒܘܝܐܐ ܕܟܬܒܐ̈ . ܘܗ̣ܘ ܦܢܝ . ܕܟܬܒܐ̈ ܕܝܠܝ ܐ܏ܘ ܐܢܬ ܚܟܝܡܐ ܐܢܫ . ܐܝܟܢܐ ܠܡ ܡܣܝܒܪ²³⁸ܐܢܬX²³ 15ܕܓܠܝܙ
BarEbr:Ethic ܕܬܫܟܚ . ³² ܐܒܐ ܐܪܣܢܝܘܣ ³³ܐܡ̣ܕ̇ ܠܒܬܐ ܪܛܝܒܬܐ . ܡܐ ܐܢܬ ³⁰ܚܕ ܢܝ̇ܚܐ . ܘܐܢܬ ܠܬܡܢܐ ܫܢܝܢ̈ ³¹ܢܝ̇ܚܐ Xܨ̇ܒܐ
BarEbr:Ethic ܘܝ̇ܗܒ ܛܘܒܐ . X ܦܣܘܩXXX ܪܒܝܥܝX . ܡXܠ ܥܠXẌ ܐܢܬ ܐܝܬ . ܠܐ ܬܬܪܓܪܓ . ܐܝܟ ܕܐܦܠܐ ܠܠܐ ܡܠܝܠܐ̈ X⁸ܡܩܠܣ
BarEbr:Ethic ²³²ܕܝܢܟ . ܗ̇ܘ ²³³ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ . ܘܕܬܠܬܝܢ ²³⁴ܘܚܡܫܐ ܐܢܬ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ . ܗ̇ܘ ܕ܏ܟ܏ܗ . ܘܡܐ ܕܠܐܠܗܐ ²³¹ܡܫܪܟ
BarEbr:Ethic ܠܗܕܐ ܕܠܬܚܬ ܚ̇ܒܨ ܐܢܬ ܕܬܚܙܘܩ . ܗܢܐ ܓܝܪ ܥܒ̇ܕܐ ܠܝܬܘܗܝ ܐܢܬ . ܟ̇ܠ ²¹ܓܝܪ ܠܐܘܪܫܠܡ ²²ܕܠܥܠ ܚ̇ܒܨ ܕܢܐܙܠ . ²³ܘܐܝܟܢܐ
BarEbr:Ethic ܡܠܝX ²⁰ܐܓܢܐ̈ . ²¹⁰ܘܟܕ ܝ̇ܬܒ ܥܠ ܒܝܪܐ ²¹¹ܥܡ ܫܡܪܝܬܐ ܐܢܬ ܗܘܝ ܚܒܪܐ ܠܡܥܡܕܢܐ . ܘܒܨܘܡܗ X ܥܡܗ ܨܘܡ . ²⁰⁸ܘܒܩܛܢܐ
BarEbr:Ethic ܕܥܠX ²ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ ܬܡܪܪ . . ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܐܘܪܫܠܡ . ²⁰ܘܐܢ ܐܢܬ ܡܢܟ . ܘܐܬܚܦܛ ܕܠܓܘ ܡܢܟ ܬܗܘܐ . ܒܗܢܐ ܓܝܪ ܐܣܟܡܐ ²⁴ܡ̇ܨܐ
BarEbr:Ethic ܒܗ̇ ²⁸ܦܓܪܢܐܝܬ . ܡܛܠܗ̇ܝX ²ܕܠܐ ܬܚܣܪ ܪܘܚܢܐܝܬ . ܐܢܬ . ܕܗ̣ܝ ܗܝ ܫܘܪܝ ܡܝܬܪܘܬܐ . ( 68X ) ܘܠܕܘܟܬܐ ²⁷ܕܡܢܚ
BarEbr:Ethic ܕܐܝܬ X ܠܟ ܟ̇ܠ ܫܘܠܛܢܝܢ̈ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . Xܫܬܝܬܝܐ . ܐܢܬ ܟܪܘܒܐ̈ Xܘܚ̇ܙܐ ¹X⁴ܬܗܘܡܐXẌ . ¹ܚܡܝܫܝܐ . ¹X⁰ܡܒܪܟ
BarEbr:Ethic ܒܩܕܘܫܩܘܕܫܝܢ̈ ܕܐܝܩܪܟ . ܘܒܫܘܠܡ ܟ̇ܠ ܦܬܓܡܐ ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܠܟ ܟ̇ܠ ܫܘܠܛܢܝܢ̈ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ . Xܫܬܝܬܝܐ . ¹X⁷ܡܒܪܟ
BarEbr:Ethic . ܙ̇ܗܐ ܢܦܫܝ ܒܙܠܝܩܝܟ̈ . ܘܐܫܘܢܝ ܕܒܪܘܚܐ ܘܒܫܪܪܐ ܐܢܬ ܐܘܟܝܬ ܡܢ ܠܒܐ ܕܟܝܐ ܕ̇ܢܚ ܐܢܬ . ܘܒܗܘܢܐ ¹¹⁴ܡܬܚܙܐ
BarEbr:Ethic . ¹¹ ܘܗ̣ܘ ܬܘܒ . ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܕܘܒܪܐ̈ ܕܕܝܪܝܘܬܐ . ܐܢܬ ܟܕ ܐ̇ܡܕ̇ ܐܪܣܢܝܐ . ܥܪܘܩX ܡܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ¹⁰ܘܚ̇ܝܐ
BarEbr:Ethic ܠܗ . ܣܓܝ ܐ̇ܠܨܐ ܕܢܒܨܘܪ ܩܠܝܠ ܡ̣ܢ ܩܪܝܢܐ . ܘܨܝܕ ܦܘܪܫܢܐ ܐܢܬ ܫܪܝܪܐܝܬ . ܦܘܪܫܢܐ ܕܝܢ ܨܝܕ ܕܙܥܘܪܝܢ X ¹⁸ܡܫܟܚ
BarEbr:Ethic . X ܐܪܒܥܐ ¹⁸⁸ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܒܪܟܘX . ¹⁸ܘܩܕܡܝܐ ¹X⁰ܡ̇ܢ ܐܢܬ ܫ̇ܦܪ ܠܝ ܕܢܗܘܐ . ܫܬܐ ( 27X ) ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ¹⁸⁷ܕܡܒܪܟ
BarEbr:Ethic ܠܗܘ̇ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܘܬܪܥܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܡܬܟܠܐ 20ܗܘܐ . ܥܕܡܐ ܕܫ̣ܪܐ ܣܐܘܢܗ ܡܢ ܪܓܠܘܗܝ̈ . ܐܝܟܢܐ
BarEbr:Ethic ܐܬܬܫܝܓ ܡܢ ܚܘܒܝܟ̈ . ܘܥܡ ܫܒܪܐ̈ ܘܛܠܝܐ̈ ܩܥܝ ܐܘܫܥܢܐ ܐܢܬ ܩܒܠ ܡܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ . ܘܟܕ ܡܫܝܓ ܪܓܠܐ̈ ܕܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ . ܐܦ