simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarḤadbš:FoundSch . ܐܦ ܓܝܪ ܬܡܢ ܓܘܕܐ ܕܫܠܝܝܚܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܐ : ܘܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ܝ ܕܗ̣ܘܬ ܒܐܘܪܫܠܡ : ܡܢ ܒܪܪ ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܢ : ܠܐ ܡܣܟܠ
BarḤadbš:FoundSch : ܕܟܠܗܘܢ ܦܘܪܫܢܐ̈ ܬܚܬܝܐ̈ ܢܣܒܝܢ ܫܘܡܗܐ ܕܥܠܝ-ܐ . ܐܢܬ ܐܝܟ Xܝ--X ܕܠܝܘܠܦܢܝܢ . ܐܦ ܓܝܪ ܒܝܘܠܦܢܐ ܗܟܢ ܡܫܟܚ
BarḤadbš:FoundSch ܗܪܟܐ : ܝܘܬܪܢܐ ܪܒܐ ܗ̇ܘܐ ܡܢܟ ܒܟܠ ܕܘܟ X . ܠܝܬ ܓܝܪ ܐܢܬ ܐܦ ܒܘܕܪܗ ܕܗ̇ܘ ܟܢܘܫܝܐ . ܘܐܢ ܫ̇ܡܥ ܐܢܬ ܠܝ ܘܝ̇ܬܒ
BarḤadbš:FoundSch ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ : ܘܬܐܟܘܠ ¹ܥܣܒܐ ܕܚܩܠܐ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܬܛܦܝܣܢܘܬܐ : ܥܠ ܗܕܐ ܢܦܩܬ ܐܦܦܣܝܣ : ܕܥܦܪܐ
BarḤadbš:FoundSch ܠܒܝܬ ܐܠܗܐ : ܘܩܪܘܒ ܠܡܫܡܥ : ܛܒ ܡܝ̣ܢ ܡܘܗܒܬܐ̈ ܕܣܟܠܐ̈ ܐܢܬ ܡܠܦ ܥܠ ܐܠܗܐ : ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ ܠܝܠܘܦܐ : ܕܛܪ ܪܓܠܟ ܡܐ ܕܐܙ̇ܠ
BarḤadbš:FoundSch ܠܝ ܘܝ̇ܬܒ ܐܢܬ ܗܪܟܐ : ܝܘܬܪܢܐ ܪܒܐ ܗ̇ܘܐ ܡܢܟ ܒܟܠ ܕܘܟ X . ܐܢܬ ܕܡܝܐ ܠܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܒܘܕܪܗ ܕܗ̇ܘ ܟܢܘܫܝܐ . ܘܐܢ ܫ̇ܡܥ
BarḤadbš:FoundSch ܠܢ ܐܝܟ ܡܓܢܐ ܘܘܥܠܐ ܙܪܝܙܐ . ܘܟܒܪ ܒܝܬ ܠܝ ܘܠܟ ܡܫܟܚܝܢܢ ܐܢܬ ܠܡܕܩܘX ܡ̣ܢX ܚܕܪܝܗ̇̈ ܓܠܝܐܝܬ ܒܝܬ ܢܗܪܘܬܐ̈ : ܗ̇ܘܐ
BarḤadbš:FoundSch ܡܪ̣ܒܪܢܗ : ܣܓܝ-ܐܐ ܚܒܨܝܢ ܠܗܪܟܐ . ܘܝܬܝܪܐ . ܬ ܡܛܠ ܕܗܫܐ ܐܢܬ . ܟܡܐ ܕܫ̇ܡܥܝܢ ܕܐܝܬ ܗܪܟܐ ܟܢܘܫܝܐ : ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܢܬ
BarḤadbš:FoundSch ܥܡܢ ܘܢܫܡܥ X ܘܠܐ ܢܡܠܠ X X ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܡܘܬ . ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܢܬ ܢܝܒܠ ܠܗܩܢ ܩܠܐ̈ ܡܚܝܢܐẌ ܐܝܟ ܕܗ̣ܢܘܢ ܒ̣ܥܘ : ܕܡܠܠX
BarḤadbš:FoundSch ܬܐܙܠ ܥܡܝܢ . ܘܐܡܝ̣ܪ ܠܗܩܢ : ܙܠܝܘ ܘܥܒܕܘ : ܘܐܦ ܐܢܐ ܐܢܬ ܡܝ̣ܢ ܬܡܢ ܟܠ ܓܒܪ ܚܕܐ ܚܕܐ ܩܪܝ ܘܢܥܒܕ ܠܝܢ ܡܛܠܬܐ . ܘܐܦX