simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܠܡ̣ ܐܝܟ ܕܐ ܬ ܂ ܟ ܐܢܬ ܂ ܘܠܘ ܒܐܚܪܝܢ ܡܬܩܝܡ ܩܢܘܡܗ ܝ ܒܕ ܐܢܬ ܒܝܕܥܬܐ̣ ܘܐܦܠܐ ܒܡܝܬܪܬܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܒܘܨܪܐ ܂
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܡܘܠܟܢܐ ܂ ܙ ܝXX ܐܪܙܢܐܝܬ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܢܬ ܠܒܪܝ ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܒܘܟ ܕܩܢ̣ܟ ܂ ܘܐܢܬ ܠܡ ܡܪܝܐ ܐܒܘܢ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܘܟܪܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘ ܠܡ ܢܗܘܐ ܠܝ ܠܒܪܐ ܂ ܐܢܬ ܟܣܝܐܘܬ ܂ ܕܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܢ ܓܢܣܗ ܕܕܘ ܕ ܂ ܗ̣ܘ ܠܡ ܢܩܪܝܢܝ ܐܒܝ
Babai:BookUnion ܕܬܚܙܐ ܢܘܪܐ̣ ܂ ܡܚܝܕܐ ܒܣܢܝܐ̣ ܘܢܛܝܪ ܟܝܢܗ̇ ܂ ܘܐ ܢ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܃ ܟܕ ܢܛܝܪ ܢ ܣܢܝܐ ܘܢܘܪܐ ܒܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܂ ܘܐܢ ܒ̇ܥܐ
Babai:BookUnion ܝܝ ܪܥܝܢܐܝܬ ܕܬܦܪܘܫ ܐܢܘܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܃ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܃ ܐܠܐ ܐܢܬ ܐ ܬܘܬܐ ܫܒܝܚܬ ܐ ܘܥܠܬܐ ܕܟܠ ܒܪܝܢ̈ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢ ܒܥ̇ܐ
Babai:BookUnion ܕܬܕܥ ܡܬܝܕܥܢܐܝܬ ܟܠܗܝܢ ܕܐܠܗܘܬܗ ܕܒܪܐ ܃ ܥܡ ܗ̇ܝ ܟܝܬ ܐܢܬ ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗ̇ܝ ܡܚܙܝܬܐ ܃ ܗܟܢܐ ܘܒܗܢܐ ܙܢܐ ܐܢ ܒܥ̇ܐ
Babai:BookUnion ܘܫܢܝܟ̈ ܠܐ ܓܡܪܢ̈ ܂ ܘܐܢ ܡܝܬ ܬܠܬܐ ܘܡܝܢ̈ ܐܬܓܠܙ ܡܢ ܐܢܬ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܂ ܐܢܐ ܐܢܐ ܠܡ ܘܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܂ ܘܐܢܬ ܠܡ ܐ ܟ ܕܐܝܬܟ
Babai:BookUnion ܃ ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܩܝܡܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܒܝܬ ܝ ܐܢܬ ܂ ܕܐܩܝܡ ܠܝܫܘܥ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܬܪ ܢ ܂ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܃ ܘܐܢܐ ܝ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܢܬ ܠܝܫܘܥ ܂ ܐ ܟ ܂ ܝܝ X ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܬܪܝܢ ܃ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܂ ܘܗܟܢܐ ܠܡ ܐܩܝܡܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܒܝܬ ܐܢܬ ܠܡ ܕܐܝ̇ܬܝ ܣܗܕܘܬܐ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܡܢ ܕܘܝܕ ܃ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܂ ܘܡܦܫܩ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܩܝܡܗ ܐܢܬ ܒܢܝܐ̈ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܦܓܪܝܢ̈ ܃ ܐܡܝܪ ܥܠܘܗܝ ܂ ܐ ܟ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܠܕܬܟ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܒܪܗ ܕܥܠܝܐ ܝX ܢܬܩܪܐ ܂ ܘܗ̇ܝ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܐܢܐ ܐܗܘܐ ܠܗ ܠܐܒܐ ܃ ܘܗ̣ܘ ܢܗܘܐ ܠܝ ܠܒܪܐ ܃ ܘܗ̇ܝ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܕܢܚܬܐ ܪܘܚܐ ܘܡܩܘܝܐ ܥܠܘܗܝ ܝܝ ܗ̇ܢܘ ܕܡܥܡܕ ܒܪܘܚܐ ܂ ܐܢܬ ܂ ܘܐܦ ܣܗܕܘܬܗ ܕܡܥܡܕܢܐ ܡܫܬܪܪܐ ܗܘܬ ܂ ܗ̇ܘ̈ ܡ̇ܢ ܕܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܠܟ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܝܟܢܝܘܬܟ ܂ ܘܐܦܠܐ ܒܨܝܪܬܐ̈ ܕܒܟ ܐܢܬ ܠܐ ܝ-ܝ ܡܪܝܚܐ ܂ ܘܣܘܩܐ ܠܐ ܫܡ̇ܥ ܂ ܘܓܫܬܐ ܠܐ ܛܥܡܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ
Babai:BookUnion ܠܡܬܠ ܠܟܠ ܃ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܩܢܐ ܐܢܬ ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܒܟ ܂ ܐܢܬ ܐܦ ܪܗܒܘܢܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܘܠܐ ܝ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܗܕܐ ܕܥܬܝܕ
Babai:BookUnion ܥܡ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܒܟ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܡ̣ܪ ܕܠܘ ܒܟܝܠܐ ܝܗ̣ܒ ܐܠܗܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܬܠ ܠܟܠ ܃ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܕܩܢܐ
Babai:BookUnion ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܟ ܘܡܕܒܪ ܠܗܘܢ ܥܘܕܪܢܟ ܂ ܘܠܝܬ 0ܝ ܝܬܐ ܕܓܠܝܙܐ ܐܢܬ ܂ ܘܩܪܝܒ ܐܢܬ ܠܟܠ ܟܠܟ ܒܟܠܟ ܂ ܘܐܦ ܠܚܕ ܡܢ ܩܢܘܡܐ̈ ܘܐܚܝܕ
Babai:BookUnion ܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܟܡܝܘܬܗ ܕܢܘܗܪܐ ܂ ܟܕ ܬܘܣܦܬܐ ܡܕܡ ܡܠܘܐܐ ܗ̇ܘ ܐܢܬ ܂ ܘܗܦܘܟ ܐܥܠܝܗܝ ܠܘܬ ܠܡܦܝܕܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ 0 ܘܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܕܢܣܒܬ ܡܚܙܝܬܐ ܦܪܨܘܦܐܝܬ ܃ ܟܠܗܝܢ ܕܡܘܬܗ̈ ܘܨܘܪܬܗ̈ ܐܢܬ ܠܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܡܚܙܝܬܐ ܪܥܝܢܐܝܬ X0 ܩܢܘܡܐ ܐܢܫܝܐ ܂ ܘܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܚܕܝܘܬܐ ܕܗܘ̣ܬ ܠܡܝܐ̈ ܥܡ ܐܐܪ ܫܛܝܚܐ ܝ ܕܡܠܐ ܐܢܬ ܡܢܬܐ ܚܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܘܚܝܕ ܐܢܘܢ ܒܐܐܪ ܂ ܘܚ̇ܙܐ