simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܂ ܂ ܂ ܂ X ܝ ܕܢܣܝܒܘܬ ܦܪܨܘܦܐ ܂ ܘܐܦ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܘܫܘܡܗܐ ܂ ܐܦ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢܐ ܥܡܟܘܢ ܒܪܘܚ ܂ ܘܪܘܚܐ̈ ܐܢܘܢ ܕܬܫܡܫܬܐ ܂ ܘܫܩ̇ܠ
Babai:BookUnion ܂ ܕܗܢܐ ܝ ܟܠܗ ܪܡܢ̈ ܕܝܠܟ ܂ ܘܒܝܕ ܥܒ̇ܕܐ̈ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗܐ̈ ܐܢܬ ܫܒܝܚܬܗ̈ ܐܦ ܕܝܠܗ ܕܡܥܠܝܢ̈ ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܂ ܕܐܢܬ ܠܡ ܡܢܐ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܒܡܘܠܟܢܐ ܂ ܙ ܝXX ܐܪܙܢܐܝܬ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܢܬ ܠܒܪܝ ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܐܒܘܟ ܕܩܢ̣ܟ ܂ ܘܐܢܬ ܠܡ ܡܪܝܐ ܐܒܘܢ
Babai:BookUnion ܂ ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܘܟܪܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝ ܂ ܘܗ̣ܘ ܠܡ ܢܗܘܐ ܠܝ ܠܒܪܐ ܂ ܐܢܬ ܟܣܝܐܘܬ ܂ ܕܢܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܢ ܓܢܣܗ ܕܕܘ ܕ ܂ ܗ̣ܘ ܠܡ ܢܩܪܝܢܝ ܐܒܝ
Babai:BookUnion ܂ ܘܠܘ ܒܐܚܪܝܢ ܡܬܩܝܡ ܩܢܘܡܗ ܝ ܒܕ ܠܝܘܬ ܣܥܘܪܘܬܐ ܟܝܝܬܐ̣ ܐܢܬ ܒܡܝܬܪܬܐ̈ ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܒܘܨܪܐ ܂ ܐܢܬ ܠܡ̣ ܐܝܟ ܕܐ ܬ ܂ ܟ
Babai:BookUnion ܃ ܐܠܐ ܐܢ ܕ ܠܝܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܝܗܘܢ̈ ܂ ܫܡ ܐܒܐ ܂ Xܝ X ܓܝܪ ܃ ܐܢܬ ܒܥ̇ܐ ܐܢܬ ܝܝ ܪܥܝܢܐܝܬ ܕܬܦܪܘܫ ܐܢܘܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܃ ܠܐ ܡܫܟܚ
Babai:BookUnion ܃ ܕܗܐ ܐܚܕܬ ܠܗ̇ ܢܘܪܐ ܒܡܠܘܐܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܚܕܐ ܙܒܢ ܂ ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܠܐ ܕܡܝܝ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܃ ܠܘ ܓܝܪ ܒܟܠ ܡܠܘܐܐ ܢܘܪܐ ܡܕܠܩ
Babai:BookUnion ܃ ܘܐܢܐ ܝ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܂ ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ ܒܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܐܢܬ ܠܝܫܘܥ ܂ ܐ ܟ ܂ ܝܝ X ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܬܪܝܢ ܃ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܃ ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܩܝܡܗ ܐܠܗܐ ܡܢ ܒܝܬ ܝ ܐܢܬ ܂ ܕܐܩܝܡ ܠܝܫܘܥ ܂ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܬܪ ܢ ܂ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܃ ܩܢܝܢ ܐܢܘܢ ܩܢܘܡ ܝܬܗܘܢ ܒܒܪ ܬܗܘܢ ܒܕܝܠܗܘܢ ܃ ܘܚܕܐ ܚܕܐ ܐܢܬ ܐ̇ܡܪܢܐ ܘܬܘܪܐ ܘܢܫܪܐ ܘܕܫܪܟܐ ܃ ܟܕ ܒܦܫܝܛܘܬܗܘܢ ܚܐܪ
Babai:BookUnion ܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܡܠܘܐܐ̈ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܠܐ ܕܡܝܝ̈ ܠܚܕܕܐ̈ ܃ ܠܘ ܐܢܬ ܕܡܩܕܡ ܡܕܠܩ ܐܢܬ ܢܘܪܐ ܒܡܠܘܐܐ ܙܥܘܪܐ ܂ ܝ ܘܡܘܣܦ
Babai:BookUnion ܐܝܟܢܝܘܬܟ ܂ ܘܐܦܠܐ ܒܨܝܪܬܐ̈ ܕܒܟ ܡܬܕܪܟܢ̈ ܃ ܠܐܠܗܐ ܐܢܬ ܘܣܘܩܐ ܠܐ ܫܡ̇ܥ ܂ ܘܓܫܬܐ ܠܐ ܛܥܡܐ ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܬ ܠܟ ܠܐ ܡܫܟܚ
Babai:BookUnion ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ ܂ ܘܡܦܫܩ ܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܂ ܘܗܟܢܐ ܐܩܝܡܗ ܐܢܬ ܒܢܝܐ̈ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܦܓܪܝܢ̈ ܃ ܐܡܝܪ ܥܠܘܗܝ ܂ ܐ ܟ ܗ̇ܝ ܕܒܪܝ
Babai:BookUnion ܐܦܝܟ̈ ܘܡܬܕܠܚܝܢ ܂ ܘܫܩ̇ܠ ܐܢܬ ܪܘܚܗܘܢ ܘܡܝ̇ܬܝܢ ܂ ܝ · ܐܢܬ ܡܬܓܠܙܢ̈ ܒܪܝܬܐ̈ ܡܢ ܒܛܝܠܘܬܗ ܃ ܩܪܝܒ ܐܒܕܢܗܝܢ ܃ ܡܗܦܟ
Babai:BookUnion ܒܗ ܂ ܘܐܝܕܐ ܗܝ ܥܠܬܐ ܕܫܠܝܢ ܗܘܘ ܒܟ ܟܠܗ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܂ ܘܗܫܐ ܐܢܬ ܘܠܐ · ܙ ܝ · ܝ ܐ̇ܙܠܝܢ ܡܢܟ ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܥ̇ܡܪ ܒܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܪܥܐ
Babai:BookUnion ܒܬܝܒܘܬܐ ܂ ܘܡܦܝܣ ܠܗܘܢ ܒܟܠܗ ܡܘܟܟܐ ܡܪܟܢܐ ܃ ܕܠܘ ܐܢܐ ܐܢܬ ܝ ܟܠܗ ܪܡܢ̈ ܕܝܠܟ ܂ ܘܒܝܕ ܥܒ̇ܕܐ̈ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗܐ̈ ܡܟܪܙ
Babai:BookUnion ܕܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܚܕܝܘܬܐ ܕܗܘ̣ܬ ܠܡܝܐ̈ ܥܡ ܐܐܪ ܫܛܝܚܐ ܝ ܕܡܠܐ ܐܢܬ ܡܢܬܐ ܚܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܕܡܝܐ̈ ܘܚܝܕ ܐܢܘܢ ܒܐܐܪ ܂ ܘܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܕܗ̣ܝ ܟܕ ܗ̣ܝ ܠܐ ܒܠܝܠܘܬܐ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܡܠܝܘܬܗ ܕܐܐܪ ܃ ܐܢܬ ܗ̇ܢܘܢ ܡܝܐ̈ ܂ ܕܫܩܠ ܐܢܘܢ ܥܠܘܗܝ ܒܠܗܓܐ ܩܛܝܢܐ ܂ ܘܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܕܡܠܐ ܗ̇ܘ ܒܝܬܐ ܟܠܗ ܒܟܠܗ ܡܢ ܢܘܗܪܗܘܢ ܕܠܡܦܝܕܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܢܘܗܪܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܒܘܨܪ ܂ ܘܐܥܠ ܝX ܐܢܘܢ ܠܒܝܬܐ ܚܕ ܂ ܚ̇ܙܐ
Babai:BookUnion ܕܢ̣ܣܒ ܒܗ ܛܝܢܐ̣ ܂ ܟܠܗ ܨܠܡܐ ܘܟܬܝܒܬܐ̣̈ ܒܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗ ܂ ܐܢܬ ܐܘ ܕܩܪܘܬܐ ܘܛܒܘܥ ܒܗ ܛܒܥܐ ܗ̇ܘ ܕܒܕܗܒܐ ܂ ܘܗܐ ܚ̇ܙܐ