simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul . ܘܥܡܐ ܗܢܐ ܟܠܗ ܕܐܝܬ ܥܡܟ . ܩܫܐ ܗܘ ܡܢܟ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ⁶ܠܐܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܀ ܒܚܒܠܐ ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܐ ܡܬܚ̇ܒܠ
SevAnt:LuqJul ܠܡܥܒܕܗ ܐܢܬ ܠܚܘܕܝܟ . ܡܢ ܬܢܝܢ ]ܢܡܘܣ[ܐ ¹ ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܐܢܬ ܗܢܐ ܟܠܗ ܕܐܝܬ ܥܡܟ . ܩܫܐ ܗܘ ܡܢܟ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܡܫܟܚ
SevAnt:LuqJul ܠܚܘܕܝܟ . ܡܢ ܬܢܝܢ ]ܢܡܘܣ[ܐ ¹ ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܡܘܫܐ . ܡܘܫܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܥܡܟ . ܩܫܐ ܗܘ ܡܢܟ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ . ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕܗ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܐܚܬ ܐܢܘܢ ܠܓܘܒܐ ܕܡܬܚܒܠܢܘܐ ܀ ܡܢ ܐܪܡܝܐ ܀ ܐܢܬ ܓܡܝܪܐ ܕܒܚܒ̇ܠܐ ܡܢ ܕܘܝܕ ܡܢ ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܡܫܐ ܀
SevAnt:LuqJul ܠܢ ܒܚܕܐ ܡܠܬܐ X XX ²⁵ܘܒܩܠܝܠ ܣܘܪܓܕܐ̈ . ܕܒܐܝܢܐ ܪܥܝܢܐ ܐܢܬ ܆ ܘܠܘ ܕܒܬܪ ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܢ ܢܪܕܐ ܐܝܟ ܕܒܚܫܐ . ܟܕ ܡܫܘܕܥ
SevAnt:LuqJul 0 ܠܡܡܢܐ ܐܢܘܢ . ܘܐܡ̣ܪ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܙܪܥܟ ܆ ܘܗ ܐܒܪܗܡ ܐܢܬ ܐܬܓܙܪ ܐܪܝܡ ⁸ܥܝܢܝܟ̈ ܠܫܡܝܐ ܘܡܢܝ ܠܟܘܟܒܐ̈ . ⁹ܐܢ ܡܫܟܚ
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܕܬܕܥ ܐ ܒܪܐܢܫܐ ¹⁴ܣܪܝܩܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐ ܥܒܕܐ̈ . ܐܢܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܪ̈ ܒܪܘܚܐ . ܟܬ̣ܒ ¹³ܓܝܪ ܗܟܢܐ . . ܨܒ̇ܐ
SevAnt:LuqJul ܕܗܝܡܢܘܬܐ ¹ܡܥܕܪܐ ܗܘܬ ܝ X ܠܥܒܕܘܗܝ̈ . ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܐܢܬ ܡܢ ܥܒܕܐܐܙܕܕܩ̈ . ܕܐܣܩ ܠܐܝܣܚܩ ܒܪܗ ܥܠ ܡܕܒܚܐ . ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqJul ܠܐܝܣܚܩ . ¹²ܘܙܠ ܠܐܪܥܐ ܪܡܬܐ . ܘܐܣܩܝܗܝ ܬܡܢ ܠܥܠܬܐ . ܐܢܬ ܘܐܡ̣ܪ ¹0ܠܗ . ܕܒܪ ܠܒܪܟ X XX ܠܝܚܝܕܟ ¹¹ܠܗ̇ܘ ܕܪܚ̇ܡ
SevAnt:LuqJul X --¹²ܠܐܝܚܝܕܟ X--¹¹ܘܐܡ̇ܪ ܝX XX -- ⁰ܒܝܬܗ̈ ddܐܡ . ܪ ܐܢܬ ܐܦ X ܠܗܝܡܢܘܬܐ XX --⁶ܩܝܡܬܗ ܠܝܣܢܩ ܠܗ̇ܘ ܕܪܚܡ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܠܗ̇ܘ ܕܡܢ ܪܘܟܒܐ Xܩ ܐܬܩܝܡ ܗ̣ܘܐ ܫܪܝܐ . ܐܢܬ ܐܝܬܝܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܢܫܬܪܘܢ . ܟܕ ܦܣ̇ܩ ܥܠܘܗܝ X ܗ̇ܝ X ܕܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܟܕ ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐܐܠܗܝܬܐ ܬܘ- ܐܢܬ ܦܓܪܐ ܒܠܚܘܕ ܣܝܟܗ̇ Xܝ ܠܡܝܘܬܘܬܐ ¹²ܟܕ ܐܡ̇ܪ . ܕܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul ܢܣܒܬ ܛܝܢܐ ܕܐܪܥܐ ܘܓܒܠܬܒܕ ܐܢܫܐ ⁶ܘܡܠܠܐ ܣܡܬܝܗܝ ⁷ܥܠ ܐܢܬ . ܟܕ ܠܘܬ ܐܝܘܒ ܐܝܟ ܕܒܫܘܐܠܐ ܚ̇ܐܪ ܗ̣ܘܐ ܘܐܡ̇ܪ . ܐܘ ²ܐܦ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܐܫܬܠܚ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ . ܡܫܢܝܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܣܪܐ ܐܢܬ ܡܣܡ ܒܪܫܐ . ܘܟܐܢܐܝܬ ²ܗܝܕܝܢ ³ܫܡܥ ܗܘ̣ܐ . ܗ̇ܝ ܕܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . - . ܗܝ ܕܛܒ ܢܗܝܪܐܝܬ ܚܟܝܡܐ ܐܬܢܣܝܣ . ܐܢܬ ܒܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܒܣܪܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܐܡܪ ⁴ܕܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܡܪ ܕܥܦܪܐ ܗܘܝܬ ¹ܗܫܐ . ܐܠܐ ܐܢܬ . ܗ ܕܝܢ ܠܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܗ̣ܘ ܐܘܕܥ ܟܕ ܓܙܪ ܗܟܢܐ . ܕܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul X¹ ܒܣܝܠܝܝX·Xܝ X-- ¹¹ܡܛܠ X--¹⁰ܐܡܦܝܠܟܝܘܣ ܐܢܬ ܫܡܝܝܢ ܚܢܢ Xdd·ܫܡܥܝܢ ܐܢܚܢܢ X -- ³ܗܢܐ ܗܘX -- ²ܗ̇ܘܐ
SevAnt:LuqJul ܘܠܥܦܪܐ ܬܗܦܘܟ . ܒܪ ܐܢܫܐ ²ܪܝܢ ܙܕܩ̇ ܗܘ ܕܢܬܟܠܠ ܥܡ ܐܢܬ ܕܒܪܝܬܐ ܐܚܪܬܐ ¹ܕܬܫܪܐ ܓܙܪ ܕܝܢ̣ܐ ܕܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐ ܕܥܦܪܐ
SevAnt:LuqJul ܟܡܐ ܙܟܘܬܐ̈ ܗܘܝ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܙܕܟܐ ܒܣܪܐ ܡܢ Xܢ̇X ܕܚܛܝܬܐ̈ ܐܢܬ ܚܛܝܬܐܐܫܠܡܬܗ ܠܡܘܬܐ ܐ . ܝܟ ܡܢ ܕܐܥܘܠܬܐܬܚܝܒܬ . ܚ̇ܙܐ
SevAnt:LuqJul XX --³ܘܟܢ ܚܒܗ̇ X·ddܘܗܟܢ ܢܢܝܒܗ X --²ܪܠܡ̇ܢ XX ¹ ܐܪܦ ܐܢܬ . ¹⁴ܟܕ ܩܕܡ ܐܡ̣ܪ ܐܦ ¹⁵ܗ̇ܝ ܐܚܪܬܐ . ܛܒ X XXX X -- ⁴ܚܢ̇ܐ