simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul . ]ܐܡ̣ܪ : ܓܝܪ : ¹[ܚܟܝܡ : ܛܒ : ]ܩܘܪܝܠܘ[ܣ ] : ¹ܟܕ ܐܢܬ ]ܚܠܡܢܝ[ܐ̈ ¹ܘܡܘܬܐ : ]ܒܐܣܘܪ[ܐ̈ ¹ ܕܗܓܓܘܬܐ ܡܬܬܚܕ
SevAnt:LuqJul . X ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܬܓܚܟܢܐܝܬ . ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܓܢܣܐ ܨܗܝ ܐܢܬ ܡܠܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܚܝܕ ܠܗ ܓܘܢܝܘܬܐ . ܘܓܢܣܐ ܩ̇ܪܐ
SevAnt:LuqJul . ܐܝܟ ܕܝܠܦܬ . ܠܟܠܗܘ ܗܠܝܢ ܟܠܒܐ̈ ܕܟܘܝܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܓܪܒܟ ܐܢܬ ܕܠܐ ]ܡܝܘܬܐ¹[ܐܝܬܘܗܝ . XX X XX ܐܠܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬ
SevAnt:LuqJul . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܘܠܘܩܒܠ ܡܢܝܢܝܐ̈ ܒܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܬܚܘܒܬܐ ܘܚܠܡܢܝܬܐ ܘܕܠܐ ܩܘܝܡ ܕܦܢܛܣܝܐ ܒܫܪܪܐ ܡܣ̇ܬܪ
SevAnt:LuqJul . ܐܪܐ ܐܦ ܠܐ ²ܠܚܪܬܐ ܡܬܘܡ ܡܟܐܪ ܐܢܬ ܠܢܦܫܟ ³ܕܡܫܐܠܬ ܣܓܝ ܐܢܬ . ¹ܘܠܘ ܡܢ ܛܝܒܘXXܐ ܐܝܟ ܥܒܝܕܐ̈ ܀ ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܫܡ̇ܥ
SevAnt:LuqJul . ܒܕܡܘܬ ܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܪܘܡܬܢܝܬܐ̈ ܕܒܐܓܪܐ ܩܝܡܢ . ܐܢܬ ܕܒܡܚܠܨXܬ ܒܝܬ ܡܩܕܫܐ . ܠܣܗܕܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܣܒܪܬ ܕܣ̇ܐܡ
SevAnt:LuqJul . ܒܗ̇ܘ ܛܘܡܣܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܬܟܬܒ ܡܢܟ ܡܛܠ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܐܢܬ ܐ̇ܟܠ ܐܢܬ ܘܡ̇ܕܫ ܐ ܘܗ̇ܦܟ ܐܢܬ : ܡܢ ܟܠܗ̇ ܪܓܘܫܘܬܐ ܓܠܝܙ
SevAnt:LuqJul . ܕܐܦ ܝܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܗ ܒܚܫܐ̈ ܠܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܬܚܘܐ ܘܦܬܝܐܝܬ ܘܡܫܡܠܝܐܝܬ ܕܫܥܬܐ ܕܝܢ ¹⁸ܡܬܟܣܣ
SevAnt:LuqJul . ܕܐܦ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܦܓܪܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܚܛܗ̇ . ܕܡ̇ܐ ܐܢܬ ܒܪܡ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܬܪܥܐ
SevAnt:LuqJul . ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܦܪܫ ܗ̇ܘ ܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܠܢܦܫܐ ܡ̇ܢ ܡܢ ܦܓܪܐ . ܐܢܬ ܐܠܗܝܬܐ ܘܐܦ ܐܡܪܝܢ̈ ܓܝܕ̇ ܕܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܐܘ
SevAnt:LuqJul . ܗ̇ܘ ܕܦܠܚܝ̈ ܠܚܒܠܐ ܩܪܐ ܠܗܢܘܢ ܢܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܕܐܪܕܝ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ . ܦܠܚ ܠܚܫܐ̈ ܓܝܪ ܡܬܩܪܐ ܐܢܬ ܐܦ
SevAnt:LuqJul . ܗܐ ܟܕܘ ܡܚܪܪ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܡܢ ܣܘܓܦܢܐ ܕܒܝܬ ܡܐܢܝ . ܐܠܐ ܘܐ ܐܢܬ ܐܚܪܬܐ . ܓܝܪ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܒܟܠܗܝܢ ܕܡܢܝܢܝܐ̈ ܟܪܝܗ
SevAnt:LuqJul . ܗܕܐ ܓܝܪ ]ܐܡ̇ܪ ²[ܐܢܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ]ܗ̇ܝ ܕܚܟܝ[ܡܐ ² ܛܒ . ܐܢܬ ]ܠܐ ²[ܝܬܝܪܐܝܬ ܥܠ ]ܡܚܝ[ܠܘܬܐ ²ܐܢܫܝܬܐ ܡ]ܙܥܩ³[
SevAnt:LuqJul . ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܡܟܪܟ ܐܢܬ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܠܘ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܐܬܥܨܝ ܐܢܬ : ܕܐܪܬܕܟܣܐ . ² X ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܫܢܝܘܬܐ ³ܐܚܝܕ
SevAnt:LuqJul . ܘܐܚܪܢܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܠܗ ܠܒܣܪܐ . ܘܐܚܪܢܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܟܬ̣ܒ ܗܠܝܢ ܐܠܐ ܬܘܒ ܐܢܫܝܢ ܐܡܪܝܢ̈ ܠܝ . ܡܕܝܢ ܡܦܠܓ
SevAnt:LuqJul . ܘܒܟܠ ܕܘ ܣܪܝܩܐܝܬ ܡܬܪܝܡ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ : ܘܠܗ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܡ̣̇ܬ ܘܒܚܟܡܬܐ ܒ̇ܪܝܬܐ ܡܢ̇ܦܩ
SevAnt:LuqJul . ܘܒܪ ܫܪܒܬܐ ܕܣܝܥܬܐ ܕܡܢܝܢܝܐ̈ . ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܬܚܝܬ ܐܢܬ . ܫܢܬܐ X ܥܒܕܗ ܒܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ . ܡܬܟܬܫ ܥܡܐܠܗܐ ܡܬܚܙܐ
SevAnt:LuqJul . ܘܕܐܬܩܒܥ ܒܩܝܣܐ . ܠܗ̇ܘ ܕܒܐܝܪܝ̈ ܬܐܘܡܐ ܐܬܓܫܫ ܘܠܐ ܐܢܬ . ܠܗܢܐ ܝܫܘܥ XXܐܩܝܡ ܐܠܗܐ . ܘܐܦܢ ܗ̇ܘ ܕܡܬܚܙܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul . ܘܟܕ ܗܕܐ ܝܠܦ̣ܬ ܡܢܝ : ܒܛܘܡܣܐ ܕܝܠܟ ܣܡܬܗ̇ ܒܬܘܣܦܬܐ ܐܢܬ ܠܘܬܗ ܝܬܪܘܢ ܐܒܘܗ̇ ܕܐܢܬܬܗ : ܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܐ ܡܬ̇ܚܒܠ
SevAnt:LuqJul . ܘܠܘܩܒܠ ܕܫܪܪܐ ܘܣܪܝܩܬܐ̈ ¹²ܡܨܛܢܥ ܐܢܬ . ܠܗ ܠܚܪܡܐ ܡܢ ܐܢܬ ܕܬܐܠܪ . . ܟܕ ܗ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ ܝܘܠܦܢܐ ܬܪܝܨܐ̈ ܩܐ̇ܡ