simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܪܚ̇ܡ ܠܐܠܗܐ ܐܡܪܬ . ܕܒܦܓܪܗ ܕܡܪܢ ܚܫܘܫܐ ²⁸ܘܐܦ ܟܕ ܐܢܬ ²³ܗ̣ܘܐ . ܘܠܐ ܒܬܪܢܘܣ ²⁴ X ܕܡܠܟܘܬܐ ܐܬܒܣܡ ²⁵ܗ̣ܘܐ . .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܟܕ ܐܟܬܒܬ ܕܐܡ̣ܪ ܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܚܠܦܐ ܡܒܠܒܠ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܢ ܐܠܗܝܬܐ̈ . ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܟܝܢܐ̈ ܦܣ̇ܩ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܗ .
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ : ܟܕ ܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܣܟܠܐܝܬ : ܕܡܨܐ ܐܢܬ ܕܒܝܕ ܐܢܬ ܐܢܫ ܡܟܣ ܡܬܘܡ : ܠܡ̇ܢ ܕܗ̣ܘ X ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܠܐ ܡܘܕܐ ܗܕܐ .
SevAnt:LuqJul ܐܗܦܟܬ X Xܦܝܟܝ̈ ܡܢܝ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܠܒܣܬܪܟܝ ܬܗܦܟܝܢ . ܐܢܬ ܐܘܪܫܠܡ . Xܢܘ ²ܢܕܚܠ ܥܠܝܟܝ . ܡܢܘ ܢܗܦܘܟ ܠܫܠܡܟܝ .
SevAnt:LuqJul X[ܕܬܬܪܥܐ . ܒܕܓܘܢ ܐܦܢ ܐܬܡܠܟܢܢ ܒܟܘܢ . ܡܛܠ ܡܐܡܪܐ ܪ̈ ܐܢܬ ܐܟܣܢܢ . ܛܥܝܐ ܗܘܬ ܠܢ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܢܣܛܪܝܘܣ : ]ܝܨܦ :
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܠܗܐܐܚܬ ܐܢܘܢ ܠܓܘܒܐ ܕܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܀ ܘܐܦ : ܐܪܡܝܐ : ܐܢܬ : ܟܕ : ܒܫܡܐ : ܕܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܆ ܡܬܚܫܚ : ܗ̣ܘܐ : ܐܡ̇ܪ :
SevAnt:LuqJul ܒܢ̇ܐ ܐܢܬ ܠܫܘܪܐ : ܘܐܢܬ : X ܗ̇ܘܐ : ܐܢܬ : ܠܗܘܢ : ܡܠܟܐ : ܐܢܬ : ܘܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܬܚܫܒܝܢ : ܐܢܬܘܢ : ܕܬܡܪܕܘܢ : ܡܛܠ : ܗܕܐ :
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܢ̣ܚܬ ܕܬܟܬܘܒ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܒܚܫܐ̈ ܕܦܓܪܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܒܣܪܗ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ ܒܚܫܐ̈ ܘܒܡܘܬܐ :
SevAnt:LuqJul : ܕܚܝܠܬܢܐ : ܬܥܒܕܢܘܗܝ ܠܗܘܢܐ : ܟܒ̣ܫ : ܠܒܣܪܐ : ܒܝܕ : ܐܢܬ . ܒܡܐܡܪܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܡܛܠ ܨܘ ܟܬ̣ܒ ܗܟܢܐ ܀ ܡܕܝܢ : ܨܒ̇ܐ :
SevAnt:LuqJul ܕܠܟ ܙܥܘܪ ܠܗܢܐ ܨܒܝܢܝܐ ܥܒܕܗ ܡܛܠܬܟ . ܒܟ̣ܐ ܐܢܫܐܝܬ . ܐܢܬ ]ܕܐܠܗܐ ܠܘܬܢ . ⁸ [ܗ̇ܘ ]ܓܝܪ ܝX X ¹¹8ܕܐܝܬܘܗܝ ⁷ [ܐܡܪ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܠܐ ܐܡܐܢܬ ܕܩܕܡ ܣܗܕܐ̈ ܒܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܪܚܡܬ ܠܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܗܘܐ ܠܒܣܪܐ ܡܛܠ ²ܫܘܬܦܘܬܗ ܡܠܝܬ ܪܚܡܐ̈ ܕܠܘܬܢ ܀ X XX X
SevAnt:LuqJul ¹[ܝ⬩⬩ ]ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܨܝܕ ܗܢܐ . ²[ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܡ̇ܢ ܡܝܬܐ ܐܢܬ ܐܣܟ ܠܫܡܝܐ : ܬܡܢ ܐܝ]ܬܝܟ : ¹[ܘܐܢ ܐܚܘܬ ]ܠܫܝܘܠ ܩܪܝܒ X
SevAnt:LuqJul . ܘܡܡܠܠ ܐܢܬ ܥܘܠܐ ܒܡܪܘܡܐ . ⁸ܐܡܪ ܕܬܦܩ ܥܠܝܗܘܢ ܚܪܡܐ ܐܢܬ ܐܫܬܚܠܦܘ ܒܝܕ ܩܝܡܬܐ ܘܒܕܡܘܬ ܗܢܘܢ ܓܢܒܪ̈ XX X XXܡܫܬܢܐ
SevAnt:LuqJul : ܕܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܟܬܒܐ ܐܠܗܝܐ : ܕܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܬ̇ܗܦܟ ܪܫܝܥܐ ܐܢܬ ܐܢܬ : ܕܒܝܕ ܕܓܠܘܬܐ ܐܣܝܘܬܐ ܬܩܪܒ ܠܣܟܠܘܬܟ . ܘܠܐ Xܝܕܥ̇
SevAnt:LuqJul . ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܡܟܪܟ ܐܢܬ . ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܕܠܘ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܐܬܥܨܝ ܐܢܬ : ܕܐܪܬܕܟܣܐ . ² X ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܫܢܝܘܬܐ ³ܐܚܝܕ
SevAnt:LuqJul ܕܥܡ ܠܐܘܢ ܗ̇ܘ ⁴ܕܪܗܘܡܐ ܡܬܟܬܫܐܢܬ : ܠܐܒܠܐ ܫܘ̈ ܐܝܟ ܐܢܬ . ² ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܠܝ : ܡܬܪܘܪܒ ܐܢܬ ³ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul . ܠܗ ܠܚܪܡܐ ܡܢ ܘܠܝܬ ܥܠ ܩܪܩܦܬܟ ܡܦܩ ܐܢܬ ܠܗ ܀ ¹³ ]ܟܘ ܐܢܬ ܬܪܝܨܐ̈ ܩܐ̇ܡ ܐܢܬ . ܘܠܘܩܒܠ ܕܫܪܪܐ ܘܣܪܝܩܬܐ̈ ¹²ܡܨܛܢܥ
SevAnt:LuqJul ܕܚܣܝܪܘܬܐ ܕܝܠܢ ܩܒ̣ܠ . ܗ̇ܘ ܕܒܟܠܡܕ ܐܬܕܡܝ ܠܢ ܣܛܪ ܡܢ ܐܢܬ ܒܗܝܢ . ܘܠܐ ܗ̣ܘܐ ܠܐܣܝܐ ܕܢܥܒܪ : ܡܢܐ ܗ ܐܢܬ ¹²ܪܫܐ
SevAnt:LuqJul . ܕܐܦ ܝܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܗ ܒܚܫܐ̈ ܠܦܓܪܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܬܚܘܐ ܘܦܬܝܐܝܬ ܘܡܫܡܠܝܐܝܬ ܕܫܥܬܐ ܕܝܢ ¹⁸ܡܬܟܣܣ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܡܪ ܐܢܬ ܀ ܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܝܫܘܚܠܦܗܘܢ ܕܪܓܫܐ̈ ܐܢܬ ܡܕܡ ܡܥܘܟܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐXXXXX10 ܕܫܒܒܬܗ ܀