simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܚܛܝܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܣ̇ܒܠ ܐܢܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܟ ¹⁰ܘܐܚܝܟ̈ ܐܢܬ ܩܫܝܐ . ܘܠܘܬ ܢܦܫܝ ܐܡ̇ܪ ܗܘܝܬ . ܡܢܐ ܬܡܝܗܐXXXXXX ܐܢ
SevAnt:LuqJul ܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܟܕ ܡܠܦ ܠܗܠܝܢ X ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ ܐܢܬ 10 ܦܛܪܘܣ . ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܓܠܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐܐܫܬܘܕܥܗ ܘܐܡܕ̇
SevAnt:LuqJul ܝܬܝܪ ܡܢ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ܬܬܪܚܡ ܐܢܬ . ܟܕ ܠܐ ܡܬܪܢܐ ܐܢܬ ܠܗ̇ܘ ܐܢܬ ܠܟ : ܐܝܟܢܐ ܕܡܢܗܘܢX ܕܣܘܥܪܢܐܐܬܚܙܝܬ̈ : ܐܢ ܠܘ ܘܐܦ
SevAnt:LuqJul 0 ܠܡܡܢܐ ܐܢܘܢ . ܘܐܡ̣ܪ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܙܪܥܟ ܆ ܘܗ ܐܒܪܗܡ ܐܢܬ ܐܬܓܙܪ ܐܪܝܡ ⁸ܥܝܢܝܟ̈ ܠܫܡܝܐ ܘܡܢܝ ܠܟܘܟܒܐ̈ . ⁹ܐܢ ܡܫܟܚ