simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul . ]ܐܡ̣ܪ : ܓܝܪ : ¹[ܚܟܝܡ : ܛܒ : ]ܩܘܪܝܠܘ[ܣ ] : ¹ܟܕ ܐܢܬ ]ܚܠܡܢܝ[ܐ̈ ¹ܘܡܘܬܐ : ]ܒܐܣܘܪ[ܐ̈ ¹ ܕܗܓܓܘܬܐ ܡܬܬܚܕ
SevAnt:LuqJul . ]ܕܠܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܡܪܥܡX X X ܐܢܬ ܕܟܬ̣ܒ ܗܟܢܐ ܀ ܐܢܬ ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ . ܕܡܘܡܐ ܕܚܛܝܬܐ ܘܠܐ ܚܕ ܐܝܬ ܒܗܘܢ . ܟܕ ܣ̇ܒܪ
SevAnt:LuqJul . X ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܡܬܓܚܟܢܐܝܬ . ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܓܢܣܐ ܨܗܝ ܐܢܬ ܡܠܬܐ . ܗ̇ܘ ܕܩܢܘܡܐܝܬ ܚܝܕ ܠܗ ܓܘܢܝܘܬܐ . ܘܓܢܣܐ ܩ̇ܪܐ
SevAnt:LuqJul . ²ܕܠܐ ܬܗܘ ܒܢܣܝܘ̈ ܢܐ . ܬܬܥܝܪ ܕܝܢ ܒܨܠܘܬܐ̈ . . ܡܠܦܝܢ ܐܢܬ ¹ܡܩܪܒ ܗ̣ܘܐ . ܕܨܝܕ ܒܥܘܬܟ ܢܪܟܢ ܠܡܫܡܥܬܗ ܕܐܒܐ . ܕܬܐܠܦ
SevAnt:LuqJul . ܐܝܟ ܕܝܠܦܬ . ܠܟܠܗܘ ܗܠܝܢ ܟܠܒܐ̈ ܕܟܘܝܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܓܪܒܟ ܐܢܬ ܕܠܐ ]ܡܝܘܬܐ¹[ܐܝܬܘܗܝ . XX X XX ܐܠܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܬ
SevAnt:LuqJul . ܐܝܟ ܗܘ ܕܦܣܥܝܢ ܚܢܢ ܕܠܗܢܐ ܡܠܦܢܐ ܩܕܝܫܐ ܢܥܫܘܩ . ܡܛܠ ܐܢܬ ܕܥܠܝܗܝܢ ܟ̇ܐܒ ܠܟ . ܘܒܝܬܟ ܥܒܕ ܐܢܬ ܠܪܘܫܥܗܘܢ . ⁸ ܠܢ ܪܫܐ
SevAnt:LuqJul . ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܐܡ̣ܪ ܚܟܝܡ ܩܘܪܝܠܘܣ : ܫܘܚܠܦܐ ܠܐ ܡܫܚܠܦܐ : ܐܢܬ ܩܕܝܫܐ . ܘܐܝܟ ܕܒܟܠܬܐ ܟܐܡܬ ܡܩ̇ܛܪ ܠܗܠܝܢ ܕܒܗܝܢ ܐܚܝܕ
SevAnt:LuqJul . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܘܠܘܩܒܠ ܡܢܝܢܝܐ̈ ܒܡܣܒ ܒܐܦܐ̈ ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ : ܐܢܬ ܬܚܘܒܬܐ ܘܚܠܡܢܝܬܐ ܘܕܠܐ ܩܘܝܡ ܕܦܢܛܣܝܐ ܒܫܪܪܐ ܡܣ̇ܬܪ
SevAnt:LuqJul . ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܛܥܝܬ . ܟܕ ܐܝܬܝܟ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܓܘܢܝܣܛܐ ܐܢܬ ܐܝܠܝܦܐܝܬ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܠܘܩܒܠܝ XX XXX 1 ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܡܠܬܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ²ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܒܣܪ ܐܢܬ : ܠܐ ܐܬܥܕܠܬ ܐܝܟ ܡܢ ܕܠܡܠܬܐ ܒܪ ¹ܟܝܢܢ ܠܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܡܠܬܐ ܥܠܘܗܝ ܘܝܨܝܦܘܬܐ ܘܠܕܝܢܐ ܡܝܬܐ ܐܢܬ ܐܘ ܐܝܟ ܛܠܢܝܬܐ ܕܥܒܪܐ . ܠܐ ܡܥܒܪ ܐܢܬ ܘܫ̇ܐܛ ܐܢܬ . ܘܡܣܠܐ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ X ܗ̣ܝ ܕܠܚܫܐ̈ ܗܢܘܢ ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ . ܕܡܘܡܐ ܐܢܬ ܘܐܦ ܠܐ ⁴ܗ̣ܘ ܚܒܠܐ . ܠܐܝܢܐ ܚܒ̇ܠܐ ܣܛܪ ܡܢ ܚܛܝܬܐ ܩܪܐ
SevAnt:LuqJul . ܐܠܐ ⁴ܗ̣ܘ ܠܟܝܢܐ ܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ . ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܕ ܡܝܘܬܘܬܐ ܐܢܬ ܕܩܛܐܓܪܢܘܬܟ . ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܠܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܥܠܬܐ ܒܗ̇ ܡܩܛܪ
SevAnt:LuqJul . ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܒܝܕ ܥܡܠܐ̈ ܐܬܓܡܪ ܒܡܝܬܪܘܬܐ . ܝX Xܕܒܩܠܝܠ ܐܢܬ Xܒܩܫܝܘܬܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܟܕ ܠܗܠ ܡܢ ܟܠܗ ⁹ܪܘܫܥܐ ܪܗ̇ܛ
SevAnt:LuqJul . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܗ̣ܘ ܡܠܦܢܐ ܗܟܢܐ . ܙܕܩ̇ ܗܘܐ ܕܟܕ ܫܩ̣ܠ ܦܓܪܐ ܐܢܬ ܘܡܡܕܥܐ ܨܝܕXX XXXXXXܦܢܛܣܝܐ ܕܡܐܢܝ ܕܠܐ ܐܠܗ ܡܫܬܪܓܠ
SevAnt:LuqJul . ܐܡܪܢܢ ܓܝܪ : ܐܦܢ ܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܥܒ̣ܪܬ ܐܢܝܢ : ܟܕ ܓܢ̇ܒ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܟ ܠܗܠ ܐܝܟ ܕܠܟܘܐܪܐ : ܠܗܝܢ ܗ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܕܝܠܟ ܐܢܝܢ ܡܘܣܦ
SevAnt:LuqJul . ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܗܪܟܐܐܡ̣ܪܬ : ܕܦܘܪܫܐ ܥܠ ܚܫܘܗܝ̈ ܕܦܪܘܩܢ ܠܐ ܐܢܬ ܓܝܪ : ܕܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܢܘ : ܐܚܪܬܐ ܘܐܚܪܬܐ ܡܠܦ ܐܢܬ ܘܟܬ̇ܒ
SevAnt:LuqJul . ܐܪܐ ܐܦ ܠܐ ²ܠܚܪܬܐ ܡܬܘܡ ܡܟܐܪ ܐܢܬ ܠܢܦܫܟ ³ܕܡܫܐܠܬ ܣܓܝ ܐܢܬ . ¹ܘܠܘ ܡܢ ܛܝܒܘXXܐ ܐܝܟ ܥܒܝܕܐ̈ ܀ ܟܕ ܗܟܝܠ ܗܠܝܢ ܫܡ̇ܥ
SevAnt:LuqJul . ܒܕܡܘܬ ܢܫܐ̈ ܗܠܝܢ ܟܪܘܡܬܢܝܬܐ̈ ܕܒܐܓܪܐ ܩܝܡܢ . ܐܢܬ ܕܒܡܚܠܨXܬ ܒܝܬ ܡܩܕܫܐ . ܠܣܗܕܘܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܣܒܪܬ ܕܣ̇ܐܡ
SevAnt:LuqJul . ܒܗ̇ܘ ܛܘܡܣܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܬܟܬܒ ܡܢܟ ܡܛܠ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܐܢܬ ܐ̇ܟܠ ܐܢܬ ܘܡ̇ܕܫ ܐ ܘܗ̇ܦܟ ܐܢܬ : ܡܢ ܟܠܗ̇ ܪܓܘܫܘܬܐ ܓܠܝܙ