simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܠܐ ܗܘܐ ܫܦܝܪ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟ ܐܢܬ ܐܡܪ ܐܚܝܬܘܦܝܠ : ܢܥܒܕ ܡܕܡ ܕܐܡܪ . ܘܐܢ ܠܐ ܘܠܐ : ܐܡܪ
P:Sam [AB] . ܗܫܐ ܗܦܘܟ ܙܠ ܒܫܠܡܐ : ܘܠܐ ܬܥܒܕ ܒܝܫܬܐ ܒܥܝܢܝ̈ ܐܢܬ ܠܘܬܢ : ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ . ܘܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܕܛܪܘܢܐ̈ ܠܐ ܛܒ
P:Sam [AB] . ܘܐܙܠ ܕܘܝܕ ܗܘ ܘܫܬܡܐܐ ܓܒܪܝܢ̈ ܕܥܡܗ : ܘܐܬܘ ܥܕܡܐ ܐܢܬ ܠܗ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܪܕܘܦ : ܡܛܠ ܕܒܥܓܠ ܡܕܪܟ ܐܢܬ ܠܗ : ܘܡܦܨܐ
P:Sam [AB] . ܘܐܚܬܬܗ ܡܠܟܠ ܠܕܘܝܕ ܡܢ ܟܘܬܐ : ܘܥܪܩ ܘܐܙܠ ܘܐܬܦܨܝ . ܐܢܬ ܐܢܬܬܗ : ܘܐܡܪܬ ܠܗ : ܕܐܢ ܠܐ ܡܦܨܐ ܐܢܬ ܢܦܫܟ : ܡܚܪ ܡܐܬ
P:Sam [AB] . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܠܐ ܬܕܚܠܝܢ : ܡܢܐ ܚܙܝܬܝ : ܘܐܡܪܬ ܐܢܬܬܐ ܐܢܬ ܠܫܐܘܠ : ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܥܒܕܬ ܠܝ : ܠܡܢܐ ܢܟܠܬܢܝ : ܘܐܢܬ ܫܐܘܠ
P:Sam [AB] . ܘܢܦܩ ܝܘܐܒ ܡܢ ܠܘܬ ܕܘܝܕ : ܘܫܕܪ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܒܬܪ ܐܒܢܝܪ : ܐܢܬ ܠܡܫܕܠܘܬܟ ܐܬܐ : ܘܠܡܕܥ ܡܦܩܟ ܘܡܥܠܟ : ܘܠܡܕܥ ܟܠ ܕܥܒܕ
P:Sam [AB] . ܐܡܪ ܠܗ : ܒܪ ܓܒܪܐ ܐܢܐ ܓܝܘܪܐ ܥܡܠܩܝܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ ܕܘܝܕ : ܐܢܬ ܕܢܦܠܘ ܒܚܪܒܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܥܠܝܡܐ ܗܘ ܕܚܘܝܗ : ܡܢ ܐܝܡܟܐ
P:Sam [AB] . ܒܬܪ ܟܠܒܐ ܡܝܬܐ : ܘܒܬܪ ܦܘܪܬܥܢܐ ܚܕ . ܢܗܘܐ ܡܪܝܐ ܕܝܢܐ : ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܒܟ . ܒܬܪ ܡܢܘ ܢܦܩܬ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܒܬܪ ܡܢܘ ܪܕܦ
P:Sam [AB] . ܘܐܢ ܠܐ : ܢܣܒ ܐܢܐ ܒܩܛܝܪܐ . ܘܗܘܬ ܚܛܝܬܐ ܕܛܠܝܐ̈ ܪܒܐ ܛܒ ܐܢܬ : ܘܣܒ ܠܟ ܐܝܟ ܡܐ ܕܪܓܐ ܢܦܫܟ . ܘܐܡܪ ܠܗ : ܠܐ : ܗܫܐ ܗܘ ܝܗܒ
P:Sam [AB] . ܘܝܡܐ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܡܦܝܒܫܬ ܒܪ ܝܘܢܬܢ ܒܪ ܫܐܘܠ : ܢܚܬ ܐܢܬ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ ܒܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܡܪ ܠܗ ܡܠܟܐ ܠܫܡܥܝ ܠܐ ܡܐܬ
P:Sam [AB] : ܐܦ ܡܓܠܝܘ ܓܠܝܬ ܡܢ ܐܬܪܟ . ܐܬܡܠܝ ܐܬܝܬ : ܘܝܘܡܢܐ ܢܙܝܥܟ ܐܢܬ : ܠܡܢܐ ܐܙܠ ܐܢܬ ܐܦ ܥܡܢ . ܦܘܫ ܠܟ ܡܢ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܢܘܟܪܝܐ
P:Sam [AB] : ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܥܡܠܩܝܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ : ܩܘܡ ܥܠܝ ܘܩܛܘܠܝܢܝ : ܐܢܬ ܠܒܣܬܪܗ ܘܚܙܢܝ ܘܩܪܢܝ : ܘܐܡܪܬ ܗܐ ܐܢܐ . ܘܐܡܪ ܠܝ ܡܢ
P:Sam [AB] : ܘܗܘ ܓܒܪܐ ܗܘ ܩܪܒܬܢܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ . ܨܚ ܝܒ ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡܐܙܠ ܥܠ ܦܠܫܬܝܐ ܗܢܐ ܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡܗ : ܡܛܠ ܕܛܠܝܐ
P:Sam [AB] : ܘܛܒ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܥܠܟ ܘܡܦܩܟ ܕܥܡܝ ܒܩܪܒܐ : ܘܠܐ ܐܫܟܚܬ ܒܟ ܐܢܬ . ܘܩܪܐ ܐܟܝܫ ܠܕܘܝܕ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܕܬܪܝܨ
P:Sam [AB] : ܘܠܘܬ ܐܒܘܟ ܠܐ ܬܘܒܠܢܝ . ܘܐܡܪ ܝܘܢܬܢ ܚܣ ܠܟ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܐܢܬ ܕܡܪܝܐ ܐܥܠܬ ܠܥܒܕܟ ܥܡܟ . ܘܐܢ ܐܝܬ ܠܝ ܣܟܠܘܬܐ : ܩܛܘܠܝܢܝ
P:Sam [AB] : ܘܡܢܘ ܐܟܘܬܟ ܒܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܐܝܟܘ ܠܐ ܢܛܪܬ ܠܡܪܟ ܡܠܟܐ ܐܢܬ ܡܢ ܐܢܬ ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܠܡܠܟܐ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܠܐܒܢܝܪ : ܗܐ ܓܢܒܪܐ
P:Sam [AB] : ܘܡܬܩܝܡܐ ܒܐܝܕܝܟ̈ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܝܡܝ ܠܝ ܒܡܪܝܐ ܐܢܬ ܛܒܬܐ ܝܘܡܢܐ ܕܥܒܕܬ ܠܝ . ܘܗܫܐ ܗܐ ܝܕܥܬ ܕܡܡܠܟܘ ܡܡܠܟ
P:Sam [AB] : ܠܐ ܒܐܬ ܐܢܫ ܠܘܬܟ ܒܠܠܝܐ ܗܢܐ : ܘܒܐܫܐ ܠܟ ܗܕܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ ܦܘܩ ܘܡܠܠ ܥܡ ܥܒܕܝܟ̈ : ܡܛܠ ܕܒܡܪܝܐ ܝܡܝܬ : ܕܐܢ ܠܐ ܢܦܩ
P:Sam [AB] : ܡܢ ܕܘܝܕ ܕܒܬܪ ܝܘܐܒ . ܘܥܡܣܐ ܡܦܠܦܠ ܗܘܐ ܒܕܡܗ : ܘܪܡܐ ܐܢܬ ܚܕ ܐܙܠ ܘܩܡ ܥܠܘܗܝ ܡܢ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܝܘܐܒ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܡܢ ܡܢ
P:Sam [AB] ܐܒܢܝܪ . ܘܥܢܐ ܐܒܢܝܪ ܘܐܡܪ : ܡܢ ܐܢܬ ܕܩܪܐ ܐܢܬ ܠܡܠܟܐ . ܐܢܬ . ܘܩܪܐ ܕܘܝܕ ܠܡܠܟܐ : ܘܠܐܒܢܝܪ ܒܪ ܢܝܪ : ܘܐܡܪ ܠܐ ܥܢܐ