simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܠܝ ܐܘܪܗܝܐܼ̈ . ܐܢܬ ܝܬܝܪ ܡܢܢ ܗܘܿܐ
JulRom ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܠܗܐ̈ . ܐܢܬ ܩܢܘܡܟ ܚܝܒ ܡܘܬܐܼ
JulRom ܟܕ ܐܡܿܪ . ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ
JulRom ܢܦܠܘܢ ܒܗ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܒܪ
JulRom ܚܝܠܐ ܒܡܫܟܢܟܼ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܝܟ ܚܟܡܬܟ
JulRom ܒܪܡ ܕܝܢ . ܐܢܬ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܠܐ
JulRom ܕܒܠܒܘܬܐ̈ ܕܟܠܼ . ܐܢܬ ܗܘܝ ܠܗ ܣܗܕܐ
JulRom ܝܕܘܥܐ ܕܟܣܝܬܐ̈ . ܐܢܬ ܒܚܪܬ ܠܒܝ ܘܒ݀ܨܝܬ
JulRom . ܕܡܢܗܼ . ܐܢܬ ܟܝ ܕܘܝܐ ܚܒܬܐ
JulRom ܕܐܦܪܥܟ ܚܠܦܝܗܿ . ܐܢܬ ܘܐܠܗܐ̈ ܝܕܥܿ ܐܢܬܼ
JulRom ܪܝܫܢܘܬܐ ܠܐܝܣܪܝܠ . ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܡܠܟܗ
JulRom ܒܫܠܡܐ ܠܡܫܪܝܬܐܿ . ܐܢܬ ܘܓܒܪܐ̈ ܕܥܡܟ .
JulRom ܒܫܠܝܐ ܡܠܟܘܬܐ̈ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܚܝ ܟܡܐ
JulRom ܐܝܟ ܡܩܒܝܐ . ܐܢܬ ܐܦܢ ܚܕܐ ܗܒ
JulRom ܠܗ ܥܡܿܟ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܐ .
JulRom ܕܒܟܐܦܐ̈ ܪܓܡܬܝܗܝܼ . ܐܢܬ ܬܕܥ ܕܐܢܐ ܡܚܣܝ
JulRom ܐܦܠܐ ܐܠܘ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܟܠܗܘܢ ܣܦܪܝܗ̈ܿ ܕܚܪܫܘܬܐ
JulRom ܒܟܠܗܿ ܢܦܫܟ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܠܐܠܗܟ ܡܠܝܐܝܬܼ .
JulRom ܠܗ ܟܕ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܠܡ ܐܘܣܒܝܣ
JulRom ܕܡܠܟܐܼ̈ . ܐܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܛܪܘܢܘܬܟ ܫܩܝܠ