simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memLuqJews . 265ܘܡܢܐ ܗܝ X⁴ܥܠ̣ܬܐ ܕܪܓܝܙ ܡܢܟ ⁹⁵ܐܒܐ ܝܘܡܢ ܆ ܐܠܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ X XXX X⁰ ܓܠܝܦܝܟ̈ ⁹³ܬ̣ܒܪܬ ܘܠܓܢܝܬܐ̈ ܠܐ ܡܕܒܚ
JacSer:memLuqJews . 28܏9ܠܐ ܛ̇ܠܡ ܠܗ ܡܪܗ ܕܐܒܪܡ ܕܠܐܝ ܥܡܗ ܆ X X Xܩ X ܕܐܦ ܐܢܬ ܒܐܦܐ̈ ܆ XܝXXXXX X ܕܠܗ̇ܘ ܕܐܥܬܪ ܒܝܬ ܗ ܕܡܪܟ ܗܐ ܛ̇ܠܡ
JacSer:memLuqJews . 45ܚܦܝܗ ܠܒܪܗ ⁴⁸ܡܛܠܬ̇ܟ̈ ܪܚ̇ܡ ܨܠܡܐ̈ ܆ ܕܠܐ ܬܣ̣ܒܪ ܠܟ ܐܢܬ ܠܐܢܫ ⁴⁷ܐܢܫ ܐܘܕܥ ܆ ܕܠܐ ܡܐ ܕܓ̣ܠܐ ܬܐܡܪ ܗܠܝܢ ܕܗܐ ܐܡ̇ܪ
JacSer:memLuqJews . 75ܐܢ ܐܬ ܩܒܠ ܐܒܘܗܝ ܡܢܟ ܟܕ ܠܐ ܐܘܚܪ ܆ ܡܬ ܩܒܠ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܫܘܪܝܐ ܆ ܝ XXXX XX X0 ܡܬ ܩܒܠ ܗܘܐ ܒܚܘܒܐ ܡܢܟ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews . 85ܠܟܣܝܐ ܒܥܓܠܐ ܘܒܓܝ̇ܣܐ ܠܓܠܝܐ ܚ̣̇ܠܦܬ ܆ ܒܪܐ ܐܝܟ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܠܓܠܝܐ ܐܦ ܠܐ ܠܟܣܝܐX ⁹⁶ܡܬܘܡ ܪܚ̇ܡ
JacSer:memLuqJews . X ܝX XX X X ܡ̇ܫܪ ܐܢܬ ܟܝ ܕܪܟܝܒX ⁷²ܥܝܠܐ ܒܪ ܐܬܢܐ ܆ ܐܝܟܢ ܐܢܬ ܆ XX 1 8 250ܒܐܝܢܐ ܛܟܣܐ ܐܬ̇ܐ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews . XX -- ⁷⁷ܐܢܘܢ X -- ⁷⁶ܬܫܬܪܪܝ XX -- ⁷⁵ܗ̇ܝ -- ⁷⁴ ܐܢܬ ܠܓܠܝܐ ܚ̣̇ܠܦܬ ܆ ܒܪܐ ܐܝܟ ܐܒܘܗܝ ܐܬܬܫܝܛ ܡܢܟ ܘܡܡܠܠ
JacSer:memLuqJews . ܐܠܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܦܬܟܪܐ̈ ܒܥܡܐ ⁹⁸ܕܡܣܬܓܕܝܢ X⁷ܗܘܘ ܆ ܐܝܬ ܐܢܬ ܕܪܓܝܙ ܡܢܟ ⁹⁵ܐܒܐ ܝܘܡܢ ܆ ܐܠܐ ܗܕܐ ܕܒܒܪܗ ܬܘܕܐ ܠܐ ܨ̇ܒܐ
JacSer:memLuqJews . ܐܢ ܐܝܬ ܠܐܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘ ܢܝܚܐ ܠܐܝܢܐ ܕܠ̇ܐܐ ܆ ¹⁸ ܢܒܥܐ ܐܢܬ ܡܢܟ ܣ̇ܦܪܐ ܡܘܫܐ ܆ ܚܘܐ ܕܠܐܝ ܘܐܠܐ ܕܐܬܬܢܝܚ ܠ ܐ ܡܫܪ̈
JacSer:memLuqJews . ܐܢ ܐܠܗܐ ܐ̣ܡܪ ܠܗ ܕܒܪܝ ܐܢܬ ⁵²ܐܢܬ ܡ̇ܢ ⁵³ܒܥ̇ܝܬX ܆ ⁵⁴ ܐܢܬ X ܕܒܪܐ ܗܘ ⁴⁷ܝܪܬܐ ܗܘ ⁴⁸ܡܪܐ ⁴⁹ܒܝܬܐ ܗܘ ⁵0ܡܢ ⁵¹ܥ̇ܒܕ
JacSer:memLuqJews . ܒܐܝܢܐ ܙܒܢܐ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ³³ܠܥܡܟ ³⁴ܕܠܐ ܚ̇ܙܝܐ ܆ ³⁵ ܐܠܐ ܐܢܬ ܪܘܚܐ ܕܢܒܝܘܬܐX ܆ ³¹ ܕܡܢܗ ܘܠܟܐ ܢܒܝܐ ܒܥܡܟ ³²ܠܐ ܡܫܟܚ
JacSer:memLuqJews . ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܢܬ ܘܒܫܘܪܝܐ ܘܒܫܘܠܡܐ ܆ ܘܐܝܟ ܨܥܪܐ ܗܘ ⁵⁷ܠܟ ܐܢܬ ܥܡܡܐ̈ ܕܝܠܗ ܠܡ̇ܢܘ ܪܫ̇ܡ ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܠܟ ܕܒܨܒܝܢܟ ܠܘ ܕܝܠܗ
JacSer:memLuqJews . ܓܒܪܐ ܟܪܝܗܐ ܒܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ⁷⁸ܚ̣ܛܐ ܠܐܠܗܐ ܆ ܐܢܬ ܢܡܘܣܐ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܆ ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܢܐܬܘܢ ܕܒܚܐ̈ ܐܢ ܦ̇ܩܕ
JacSer:memLuqJews . ܕܗܟܢ ܐܝܬ ܒܗ ܛܢܢܐ XX ¹¹ ܗܐ ܚܡܫܡܐܐ ܫܢܝܐ̈ ܝܬܒܐ ܒܪܝܬܐ ܐܢܬ ܆ ܝX X X0⁸ X⁰ ܠܝܫܘܥ ܕܢܛܥܐ ܠܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
JacSer:memLuqJews . ܗ̣ܘܐ ܒܟ ܝܘܪܡ ܘܪܚ̣ܡ ܨܠܡܐ̈ ܕܐܝܙܒܠ ³⁸ܐܡܗ ܆ ܐܢܬ ܢ̣ܕܬ ܠܗ̇ ܠܢܒܝܘܬܐ ܆ ܬܥܪܘܩ ³⁵ܡܢܟ ܐܠܐ ܗܫܐ ܕܨܠܘܒܐ
JacSer:memLuqJews . ܗܐ ܠܚܡ ܚܝܐ̈ X ⁵ܣܝܡ ܠܢ ܗܫܐ ܥܠ ܦܬܘܪܐ ܆ 170ܐܪܦܐ ܚܠܒܐ ܐܢܬ ܚܠܒܐ ܐܘ ܝܗܘܕܝܐ ܆ ܗ̣ܘܐ ܠܗ ܝܘܡܐ ܕܬܐܟܘܠ ܠܚܡܐ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
JacSer:memLuqJews . ܘܚܘܝܐ ܕܥ̣ܒܕ ܗ̇ܘ ¹⁹ܕܢܚܫܐ ܐܪܙܗ ²0ܐܝܢܐ ܗܘ ܆ ܐܠܐ ܐܢܬ ܕܢ̣ܟܣ ܥܠ ܡܒܘܥܐ ܆ ܠܕܒܚܐ ܚܝܐ ܐܩܝܡ ܨܠܡܐ ¹⁸ܐܢ ܚ̇ܐܪ
JacSer:memLuqJews . ܚܙܝܗܝ ܗܘܐ ܠܒܪܐ ܕܣܝܡܢ̈ ܐܦ̇ܘܗܝ ܕܢܐܬܐ ⁸²ܠܐܪܥܐ ܆ ܐܢܬ X ܆ ⁷ 160ܕܒ̇ܥܐ ⁸0ܐܢܐ ܡܪܝ ܫܕܪ ܒܝܕ ܡ̇ܢX ⁸¹ܕܡܫܕܪ
JacSer:memLuqJews . ܝX X XXXX⁰ ܥܒ̇ܕܐ ²⁹ܫܪܝܪ ܛܒ ܡܢ ܡܠ̈ ܐ ܚܙܝ ܠܥܒ̇ܕܐ ܆ ܐܢܬ ܡܕܝܢ ܐܘ ²⁸ܦܪܘܫܐ ܆ ܐܠܐ ܚܘܪ ܒܗ ܕܐܝܟܢ ܥ̇ܒܕ ܘܥ̣ܒܕ ܐܦ
JacSer:memLuqJews . ܠܘ ܣܒܠܬܐ ܠܫܡܝܢܐ̈ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ ܆ ܐܠ ܐ ܛܘܦܣܐ ܕܡܚܬܗ ܐܢܬ ܥܠ ܣܒܠܬܐ ܆ 180ܘܐܢ ܐܝܬ ¹ܗܘܢܟ ܨܝܕ ܩܪܝܢܐ ²ܡܣܬ̇ܟܠ