simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DidascApost -- Xܐܚܝܕܝܬܘܢ XXXX -- ⁹⁷X X -- ⁹⁸ܘ XX -- ⁹⁶ܕܓܘܚܟܘܢ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܘܒܐܝܕܗ Xܝ ¹ܢܗܘܝܢ̈ ܡܫܬܡܠܝܢ̈ ܝ . ¹ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܝ̇ܕܥ
DidascApost . 0 ܘܬܘܒ ܐܡ̇ܪ . ܕܟܠ ܕܚܐܣ ܥܠ ܫܒܛܗ ܣ̇ܢܐ ܠܒܪܗ . ⁷ܢ ܫܒܛܢ ܐܢܬ ܐܢܬ ܓܝܪ ܡ̇ܚܐ ܐܢܬ ܠܗ X ¹ܒܫܒܛܐ ܇ ܘܢܦܫܗ ⁶ܢ ܡܢ ܫܝܘܠ ܡܩܨܐ
DidascApost . ¹X⁹ܒܠܥܕܘܗܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܠܨܥܪܗ ܆ ܡܕܡ ܠܐ ܬܥܒܪ . . ܕܠܐ ܐܢܬ ܣܓܝ : X⁷ܘܐܦܝܣܩܘܦܐ ¹X⁸ܕܝܢ ܠܐ X6 ܝ̇ܕܥ ܒܗ ܆ ܐܘܕܥܝܗܝ
DidascApost . ܐܝܟ ܕܒܬܢܝܢ 25 ܠܐ . ܐܠܐܐܫܪܝ ܪܡܢ ܟܕܐܬܐ ܡܫܝܚܐ : ܫܪܐ X ܐܢܬ ܢܫܟܚ ܠܡܥܒܪ . . ܐܢ ܓܝܪ XX⁸ܡܢ ܕܘܒܐ ܘܡܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܥ̇ܡܕ
DidascApost . ܐܝܬ ܠܟ ܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܕܘܝܪ . . ܘܐܢܕܝܢ ܫܘܪܝܗ ܕܥܠܡܐ . ܐܝܬ ܐܢܬ ⁸¹ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܚܟܝܡܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ . ܘܐܢ ܙܡܝܪܬܐ̈ ܪܐ̇ܓ
DidascApost . ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܒܐܝܕܝܟ̈ X¹⁶ܗܒ ¹⁷ܝ ܦܘܪܩܢܐ ܕܚܛܗܝܟ̈ . ܐܢܬ ܐܝܕܟ . X¹¹ܠܘܬ X¹²ܕܝܢ XܢX ܗ̇ܝ ܢX ܕܬܬܠ Xܢܝ 10ܩ̇ܦܣ
DidascApost . ܐܦ ܠܘܛܬܐ ܕܥܠ ܦܪܘܩܢ ܡܫܪܪ ܐܢܬ . ܘܡܬܬܚܕ ܐܢܬ ܒܐܣܘܪܐ̈ ܐܢܬ . ܐܦ ܠܘܛܬܐ ܕܥܠ ܦܪܘܩܢ ܡܫܪܪ . ܐܢܓܝܪ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܡܩܝܡ
DidascApost . ܐܬܚܫܒ X⁰⁵ܘܥ̇ܒܕ ܐܦܢ ⁰⁶ܝ ܡܛܘܠ ܢܦܫܟ . ܘܫܒܘܩ ܠܩܪܝܒܟ ܐܢܬ ⁰ܝ 0ܕܠܐ ܪܘܓܙܐ ܫܒܘܩ ܠܗ ܠܐܚܘܟ . ܘܐܢ ܡܛܘܠ ܐܚܘܟ ܠܐ ܥܒ̇ܕ
DidascApost . ܕܟܡܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܚܝܝܟ̈ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܬܬܘܒ . ܐܢܬ . ܡܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܝX 10ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܢܫܐ XX ܕܚ̇ܛܐ
DidascApost . ܕܬܗܘܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܆ ܩܦ ܠܦܬܓܡܗ X⁹⁰ܕܡܪܝܐ ܕܐܡ̇ܪ ܢ ܇ ܐܢܬ X⁸⁹ܕܠܘܬ ܐܚܘܟ . ܡܛܠ ܗܢܐ X0 ܐܢ ܒܛܝܠ ܠܟ ܘܡܬܚܦܛ
DidascApost . ܗܘܝܬ X²²ܣܐ̇ܡ ܘܢܛ̇ܪ X ܠܟ . ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ XXX ܡܪܝܐ ܐܢܬ ܆ ܐܝܟ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܡܐ ܕܡܫܟܚ
DidascApost . ܗܟܢܐ ܝܬܝܪ ¹ܝ ܡܢ ܟܠܢܫ ܝ ܆ ⁸ܬܩܒܠ ܝ⁸ ܬܫܒܘܚܬܐ ܐܢܬ ܓܝܪ ܕܚܛܗܐ̈ ⁷⁸ܕܟܠܗܘܢ ܕܬܚܝܬ ܐܝܕܝܟ̈ ܝ ܐܢܬ ⁸⁰ܛܥ̣ܝܢ
DidascApost . ܘܐܢ ܥܠ ܓܪܡܐ ܬܕܘܫ ܐܘ̇ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܬܥܘܠ . ܚܝܒ ܐܢܬ ܐܢܬ . ܘܡܐܢܐ̈ ܬܘܒ ܡܢ 5ܥ̣̇ܡܪܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܡܝܢ̈ ܠܗܘܢ ܠܒܝܫ
DidascApost . ܘܗܟܢܐ ܗܘܝܬ ܝ̇ܬܒ ܒܥܕܬܐ ܘܡܠܦ ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ⁰⁷ܢ ܕܐܝܬ ܠܟ ܐܢܬ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܝܡ ܐܢܬ ܆ ܘܕܘܟ-ܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܐܚܝܕ
DidascApost . ܘܡܢ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܡܬܪܚܩ ܢXܝ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܐܢܬ . XX⁹ܟܕ ܕܝܢ ܬܫܠܡ ܝXX 0ܠܗ ܒܝܕ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܠܢܡܘܣܐ ܫ̇ܠܡ
DidascApost . ܘܡܬܒܥܐ ܕܢܗܘܐ ܐܢܫ XX X⁸ ܡܨܠܐ X⁸⁴ܚܦܝܛܐܝܬ ܒܟܠܥܕܢ X ܐܢܬ ܒܛܝܠ ܡܢ X X⁸ܨܠܘܬܐ ܘܡܢ ܐܘܟܪܝܣܛܝܐ ܇ ܡܛܠ ܪܘܓܙܐ ܕܐܚܝܕ
DidascApost . ܘܡܬܬܚܕ ܐܢܬ ܒܐܣܘܪܐ̈ . ܘܗ̇ܘܐ ܐܢܬ ܚ̇ܝܒܐ ܕܘܝܐ ܐܢܬ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܡܩܝܡ ܐܢܬ . ܐܦ ܠܘܛܬܐ ܕܥܠ ܦܪܘܩܢ ܡܫܪܪ
DidascApost . ܘܣ̇ܓܝ ܪܒܐ ܡܘܒܠܐ ܕܛܥܝܢ ܐܢܬ . ܠܡ̇ܢ ܓܝܪ ܕܝܗ̣ܒ ܠܗ ܐܢܬ X¹ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܝ̇ܨܦ XX . ܐܢܬ ܕܝܢ ܛܥܢܐ ܕܟܠܢܫ XX ܫܩܝܠ
DidascApost . ܚܘܕܬܗ ܕܢܡܘܣܐ ܘܚܘܬܡ ܐ XXX . ܝܬܝܪ ܡܢ ܢܡܘܣܐ ܘܢܒܝܐ̈ . ܐܢܬ ܣܝܡ ܢܡܘܣܐ X ܟܕ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܠܢܡܘܣܐ ܫ̇ܠܡ
DidascApost . ܟܕ ܓܝܪ X⁷²ܡܫܪܪ ܐܢܬ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ . ܒܠܘܛܬܐ ܕܥܠ ܦܪܘܩܢ ܐܢܬ X ܐܢܬ ܘܡܝܬܐ ܐܢܬ X⁷⁰ܥܠܝܟ . ܘܐܦ X⁷¹ܘ̇ܝܐ ܥܠ ܢܦܫܟ ܡܝܬܐ