simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn Xܢܚܬ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܕܘܚܐ̣ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܡܥܡܕ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘXܫܐ ܐܢܬ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܕܚ̇ܙܝܬ ܠܪܘܚܐ ܘܕܐܬܐܡܪ ܠܝ ܂ ܕܐܝܢܐ ܕܚ̇ܙܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܛܪ ܐܢܘܢ ܒܫܡܟ 0ܗܘ̇ ܕܝܗܒܬ ܠܝ ܇ ܕܢܗܘܘܢ ܚܕ ܇ ܐܢܬ ܃ ܘܥܕܟܝܠ ܣܢܝܩܝܢ ܥܠ ܙܗܝܪܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܒܥ̇ܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܂ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡ̇ܪ- ܠܗܘܢ ܡܪܢ ܂ ܐܦܢ ܐܢܐ ܐܢܬ ܂ ܦܪܝܫܐ̈ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܝ ܠܗ ܃ ܕܐܢܬ ܥܠ ܢܦܫܟ ܡܣܗܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܠܝ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܝܬ ܆ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ ܠܘܬܟ ܡܣܬܥܪܢ̈ ܐܢܬ ܕܢܠܦܟ ܥܠܝ ܘܥܠ ܐܒܐ ܃ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܬ ܕܐܦ ܕܬܚܙܝܘܗܝܝ ܡܫܟܚ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܇ ܐܦܢ ܫܪܝܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟܘܢ ܃ ܣܓܝ ܐܝܬ ܠܝ ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܂ ܗܢ̣ܘܢ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܆ ܐܢܬ ܡ̇ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܡܪܬ ܢܟܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܃ ܘܐܬܬ̣ ܟܪܝܘܬܐ ܘܡܠܬ̣ ܠܒܘܬܟܘܢ ܐܢܬ ܕܥܩܬܐ̈ ܇ ܐܡ̇ܪ ܃ ܘܠܐ ܐܫ ܡܢܟܘܢ ܡܫܐܠ ܠܝ ܇ ܠܐ ܟܐ ܐ̇ܙܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܟ ܂ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܝܫܘܥ ܃ ܪܥܝ ܠܝ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܐ ܠܝ ܂ ܘܐ̣ܡܪ ܠܗ ܃ ܡܪܝ ܆ ܟܠܡܕܡ ܐܢܬ ܚ̇ܟܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܠܘ ܓܠܝܐܝܬ ܐ̣ܡܪ ܡܪܢ ܃ ܐܠܐ ܝܕܝܥ 1ܗܘ̣ܐ ܕܗܕܐ ܐܢܬ ܐܦ ܙ̇ܟܐ ܐܢܐ ܂ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܦܝܠܛܘܣ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܃ ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܢܦܢܝܗ̇ ܓܝܪ ܠܡܠܬܐ ܠܘܬ ܣܕܪܗ̇ ܆ ܐܢܬ ܫܪܒܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܃ ܚܬܝXܐܝܬ ܠXܐܠܦ ܡ̣ܢ ܝܝ ܝX · ܬܡ̇ܢ ܡܨܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܐܡ̣ܪ ܠܥܠ ܝ ܕ ܘܚܢܢ ܣ̣ܗܕ ܥܠܘܗܝ ܘܩܥ̣ܐ ܘܐܡ̣ܪ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܇ ܟܗܢܐ̈ ܘܠܘܝܐ̈ ܕܢܫܐܠXܢܝܗܝ ܂ ܐܢܬ ܡ̇ܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡ̣ܢ ܩܕܝܡ Xܝ X ܐܚܝܝܬܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܡܣܒܪ ܗܘ̇ܝܬ ܃ ܐܢܬ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܆ ܝܬܝX ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܐ̣ܡܪ ܕܢܚܘܐ ܒXܢܐ ܡܘܬܐ ܥܬܝܕ ܕܢܫܒܢܢ ܠܐܠܗܐ ܀ ܐܢܬ ܃ ܘܐܚܪܢ ܢܐܣܘܪ ܠܟ ܚܨ ܝܟ̈ ܇ ܘܢܘܒܠܟ ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܘ̇ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ ܐ ܠܝܢ ܕܟܣܝܢ̈ ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܬ ܐܟܪܙ ܇ ܐܡ̇ܪܐ ܗܘܬ̣ ܠܗ ܓܝܪ ܃ ܆ ܂ ܡܪܝ ܆ ܚܙܝܐ ܐܢܐ ܕܢܒܝܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܢܘ̇ ܕ ܢ ܪܓܫܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܡܩ̣̇ܒܢ ܐܢܬ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܡܘܠܕܐ ܪܘܚܢܐ̣ ܂ ܐܝܢܐ ܕܨܝܕ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܠܡ ܗܟܝܠ ܫܡ̇ܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܆ ܝܬܝX ܡ̣ܢ ܟܠ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡ̣ܢ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܐܬܥܗܕ ܝܝ ܗܕܐ ܃ ܒܘܠܝܬܐ ܐ̣ܡܪ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܝ̇ܕܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܗܫܐ ܝ̇ܕܥܝܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܝܕܥ̇ ܐܢܬ ܃ ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܐܢܬ ܃ ܗܐ ܗܫܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܇ ܘܦܠܐܬܐ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܐ̇ܡܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܘܐܦ ܐܢܐ ܒܘܟܪܐ ܐܥܒܪܘܗܝ̈ ܂ ܘܐܪܝܡܝܘܗܝ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ̈ ܐܢܬ ܃ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܐܡܝܪܐ ܠܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܆ ܕܗܘ̣ ܠܡ ܢܩܪܝܢܝ ܐܒܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܝܕܝܥܐ ܗ̣ܝ ܓܝܪ ܕܠܘ ܥܠ ܗܕܐ ܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘ̣ܘ ܝ ܕܥܡ ܐܢܬܬܐ ܐܢܬ ܂ X· ܐ̇ܡܪ ܂ ܗܢܘ̇ ܕܝܢ ܕܡܢܐ ܗ̣ܝ ܥܠܬܐ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܡܡ̣̇ܠܠ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܟܕ ܠܡ ܗܠܝܢ ܫ̣ܡܥ ܦܝܠܛܘܣ ܕܚ̣ܠ ܘܐܦܩܗ ܠܝܫܘܥ ܠܒܪ ܇ ܐܢܬ ܕܫܘܠܛܢܗܘܢ ܂ ܝ ܘܐܢ ܡ̇ܚܐ ܐܢܬ ܠܗ ܠܒܥܠܕܒܒܗ ܕܡܠܟܐ ܡ̇ܚܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܡ̇ܨܐ ܐܢܬ ܕܬܕܥ ܕܐܝܢܘ ܐܬܪܐ ܕܚ̇ܒܫ ܠܩܢܘܡX ܆ ܐܢܬ ܠܡ ܗܟܝܠ ܫܡ̇ܥ ܐܢܬ ܂ ܗܢܘ̇ ܕ ܢ ܪܓܫܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗ ܡܩ̣̇ܒܢ