simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom . . ܟܕ ܠܘܬ ܟܠܗܝܢ ܠܐ ܝܠܝܦܐ ܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܘܠܐ ܪ ܪܝܐ̈ . ܗ̣ܝ ܐܢܬ . ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܒܪ ܡܢ ܚ̣ܦܪܐ ܕܒܬ ܕܐܪܐ ܡܬܬܝܬܐ X X XX
SevAnt:CathHom . X X ܐܘ- ܢܕܝܕܐ ܘܣܡܝܐ ܒܬܪܥܝܬܐ . X ܗܠܝܢ ܓܝܪ . ܡܨܥܐܝܬ ܐܢܬ . ܐܠܐ . ܐܦܠܐ ܣܦܘܬܐ̈ ܕܝܠܝ ܐܣܬܝܒܝܢ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܣ̇ܒܪ
SevAnt:CathHom . Xܘ ܓܝܪ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܩ̇ܪܒ . ܝ̇ܕܥ ܕܥܬܝܕ ܡܚܕܐ ܕܠܘܬ ܐܢܬ ܕܚܛܗܐ̈ ܟ̣̇ܢܫܬ . ܝܬܝܪ ܠܐ ܫܘܝܐܝܬ ܡܐܠܠܘܢ ܡܬܩ̇ܪܒ
SevAnt:CathHom . ܆ ܐܦܢ ܗ̣ܘܝܬ ܒܪܢܫܐ ܐܟܘܬܢ· ܐܢ ܕܝܢ ܥܠ ܫܘܡܠܝܐ ܗ̇ܘ Xܡܢ ܐܢܬ . ܒܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝܩܝܢ ܐܡ̇ܪ : ܐܢܐ ܐ . ܝܬܝ ܡܬܡܢܝܢܐ̇ ܘܠܘ
SevAnt:CathHom . ܐ . ܙܠ ܐܟܚܕܐ ܥܡܟ . ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ . ܥܠ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܡ̇ܐܝܬܐ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܠܘܬ ܐܣܘܬܐ̈ ܐ . ܙܠ . ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܠܘܬ ܒܐܠܐܢܝܘܢ ܟܕ ܐ . ܙܠ
SevAnt:CathHom . ܐ ܢ . ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܠܩ̣ܘܒܠܐ . ܙܕܝܩܐ ܬܬܚ̣ܙܐ̇ ܘܒܣܝܡܐ ܐܢܬ ܬܗܘܐ ܇ ܟܕ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܠܗ̇ܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܘܒܬܐ ܡܚ̇ܫܒ
SevAnt:CathHom . ܐ̇ ܡܪ ܓܝܪ ܠܘܬܗ ܆ ܕܐܦ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ܆ ܘܡܢ ܕܐ̇ ܡܪ ³ܐܢܐ ܠܐ ܐ̇ ܐܢܬ ܣܕܝܝ̈ ܪܝܐ ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܢܐܡܪ ܠܝ ܇ ܬܘܒ ܠܘܩܒܠ ܬܐܛܪܐ̈ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom . ܐܘ ܡܢܐ ܡܣ̇ܬܟܠ ܐܢܬ ܠܥ̇ܒܕܐ ܗܢܐ . ܐ̇ ܝܕܐ ܡܢܗܝܢ . ܐܢܬ ܘܡ̇ܟܣ ܠܗ̇ ܠܠܟܣܝܣ . ܪܒܐ ܒܐܣܝܠܝܘܣ ܘܐܡ̇ܪ ܆ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom . ܐܘ- ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܆ ܕܫܟܚܬܐ̈ ܓܝܪ ܝܠܟ : ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܗ̣ܘ ܐܬܠܝܛܐ ܆ ܪܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܠܗ̇ ܐܡ̣ܪ ܠܝܗܕܐ : ܗ̇ܝ ܕܣ̇ܥܪ
SevAnt:CathHom . ܐܝܟܢܐ ܕܬܚ̇ܘܐ ¹ܟܐܢܬܐ ܠܗ̇ܝ ܕܟܐܢܐ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܬ ܕܣ̇ܓܝ ܟܐܢܐ̇ ܘܢܝܫܐ ܕܣܓ̇ܝ ܬܪܝܨ : ܘܟܕ ܟܠ ܥ̣ܡܠܐ ܡ̇ܥܠ
SevAnt:CathHom . ܐܝܟܢܐ ܟܝܬ ܕܗ̣ܝ ܗܘܠܐ . ܬܬܥ : ܛܐ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܀ ܠܡܢܐ ܘܟܝܠ ܐܢܬ ܗ̣ܝ ܗܘܠܐ . ܒܗܝܢ ܓܝܪ ܒܡܐ̈ ܆ ܗܟܢܐ ܠܥܠ ܣܡܢܟ ܕܐܡ̇ܪ
SevAnt:CathHom . ܐܟܙܢܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܫܢܝܐܢ : ܕܠܐ ܡܪܓܫܢܐܝܬ ܠܒܣܪܐ̈ ܐܢܬ ܕܒܒܣܪ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܫܬܘܬܦ ܠܟ . ܠܡܢܐ ܐܢܬ ܥܠܝܟ ܓ̇ܚܟ
SevAnt:CathHom . ܐܠܐ ܦܘܠܘܣ ܆ ܟܕ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܗܠܝܢ ܐܢܬ ܟܕ ܠܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܐܪܦ̣ܝܬ̇ ܇ ܠܗܠܝܢ ܬܪܝܢܝܬܐ̈ ܡܩ̇ܛܪܓ
SevAnt:CathHom . ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ̈ ܗܟܢܐ . ܒܫ̣ܥܬܐ ܗ̇ܝ ܫܬܝܬܝܬܐ ܐܬܩ̣ܛܦ ܐܝܟ ܐܢܬ ܫ̇ܩܠ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ : ܟܕ ܒܗ ܒܦܘܠܓܐ ܡܬܚ̇ܫܚ
SevAnt:CathHom . ܐܡ̣ܪ ܆ ܛܒ ܠܓܒܪܐ . ܕܒܐܢܬܬܐ . ܠܐ ܢXܫܘܦ· ܘܬܘܒ . ܛܒ XXX ܐܢܬ . ܠܝܬ ܠܝ . ܡ̣ܠܟܐ ܕܝܢ . ܝ̇ܗܒ ܐܢܐ . ܘܡܢܐ ܘ̣Xܠܟܐ ܝ̇ܗܒ
SevAnt:CathHom . ܐܢ ܒܝܬ ܝ̣ܠܕܐ ܡܥ̇ܕܥܕ ܐܢܬ ܆ ܗ̣ܘܝ ܒܟܠ ܝܘܡ ܚ̣ܕܬܐ . ܐܢܬ ܒܪܗ̣ܛܐ ܥ̇ܒܪ ܐܢܬ ܆ ܘܐܦܠܐ ܕܫ̇ܡܥ XXX XXXXX ܐܢܬ ܡ̣ܣܒܪ
SevAnt:CathHom . ܐܢ ܕX Xܪ ܣܩXܩܐ ܐܝXܘXܝ X Xܘ̇-XXܐ ܫܦܝXܐ̈ ܕܡܝܬܪXܬܐ ܐܢܬ ܒܕܡ̣ܘܬ ܡܘܫܐ ܆ ܐܣܪܚ ܐܚܪܢܐ ܕܡܫܟܚ ܗ̇ܘ ܐܝܢܐ ܕܡܫܕܪ
SevAnt:CathHom . ܐܢ ܕܝܢ ܩܕܡ ܗܠܝܢ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܢܬ ܘܠܪܘܝܐ ܩܕܝܫܐ : ܐܢ ܟܝܬ ܕܒܕܝܬܐ̈ ܬܐܡܪ ܐܢܘܢ ܆ ܡܬܚ̇ܡܨ
SevAnt:CathHom . ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܘܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܫܘܐܠܟ ܇ ܠܘܬ ܪܘܡܐ ܐܢܬ ܡܣ̣ܬܒܪ ܐܢܬ ܠܘܬܢ ܕܐܝܬܝܟ ܐܢܬ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܡܫ̇ܐܠ
SevAnt:CathHom . ܐܢܕܝܝܢ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܠܐ ܪܘܬܐ ܗܘܬ : ܐܦ ܗ̇ܝ ܕܬܪܬܝܝܢ̈ ܐܢܬ ܬܪܬܝܝܢ̈ ܙܒܢܝܝܢ̈ ܗܝܢ ܟܕ ܡܛܠܬܗܝܢ ܣܪܝܩܐܝܬ ܥ̇ܡܠ