simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres . ܐܪܐ ܠܚܕܝܘܬܐ ܐܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܗ̇ܝ ܩܢܘܡܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܚܢܢ ܐܢܬ ܠܝ ܕܝܢ ܬܘܒ . ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܪܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܝܬܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܒܡܠܐ̈ ܕܝܢ ܐܚܝܕ ܐܢܬ ܘܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܟ ܦܘܐܛܐ ܕܝܠܟ ܐܢܬ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܟܬܒ ܘܐܬܟܣܣ ܘܐܬܦܪܣܝ ܡܬܟܚܕ ܐܢܬ ܘܟ̇ܦܪ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܕܗܠܝܢ ܓܝܪ ܕܣܓܝ ܡܢܦܩܝܢ ܘܐܬܗܓܝܘ ܒܪܚܡܬ ܥܡܠܐ ܒܟܬܒܐ ܐܢܬ ܕܬܟܬܘܒ ܡܕܡ ܕܕܘܓܡܛܐ̈ . ܘܠܐ ܦܫܝܩܐܝܬ ܠܗܕܐ ܬܗܘܐ ܐܬ̇ܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܕܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܫܒܪ ܐܢܐ ܒܗܠܝܢ . ܬܘܒ ܓܝܪ ܐܢܬ ܥܗܕܬ ܡܬܥܣܩ ܐܢܬ ܥܠ ܣܪܛܐ̈ . ܐܘ ܓܝܪ ܠܐ ܐܡܪܬ ܕܠܐ ܡܢܣܝܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܕܡܠܬܐ ܕܐܪܒܥ̈ ܩܡܬ ܠܝ ܒܩܢܕܝܢܣ . ܟܕ ܡܬܩܪܐ ܐܢܐ ܠܕܝܢܐ ܐܢܬ ܚܘܝܬ . ܘܬܘܒ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܩܘܛܪܓܐ ܫܡܗܬ ܟܕ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܕܡܢ ܡܘܙܓܐ ܠܐ ܡܡܙܓܐ ܘܡܢ ܒܘܠܒܠܐ ܠܐ ܡܒܠܒܠܐ ܡܬܚܝܠ ܐܢܬ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܪܟܒܐ ܦܫ . ܗܕܐ ܓܝܪ ܨܒ̇ܐ ܗܘܝܬ ܕܬܐܡܪ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܗ̇ܘܐ ܓܝܪ ܣܟܠܐ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܠܨ ܐܢܬ ܠܝ . ܨܥܪܐ ܗܝ ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܐܢܬ ܢܥܗܕܟ . ܕܓܠܝܐܝܬ ܕܝܢ ܡܠܦܢܐ ܕܬܒܝܠ ܠܝ ܒܐܓܪܬܐ ܪܫܡ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܗܟܢܐ ܕܟܕ ܐܡ̇ܪܬ ܐܢܐ ܒܐܓܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ̈ ܕܠܥܠ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܐܢܬ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ . ܘܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡܐܣܝܢܝܬܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܕܚ̇ܩ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܡܐܣܝܢܝܬܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܕܚ̇ܩ ܐܢܬ . ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܒܗܝܢ ܘܛܟܣܐ ܘܚܝܠܐ . ܕܐܢܬ ܕܝܢ ܡܚܐ ܐܢܬ ܠܢܦܫܟ ܠܐ ܝ̇ܕܥ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܟܠܡܕܡ ܫܓܫ ܐܢܬ ܘܐܚܪܢܝ ܟܕ ܟܝܢܐ ܠܒܣܪܐ ܐܢܬ ܣ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܟܬܪ . ܘܟܕ ܣܩܘܒܠܐܝܬ ܩܐܡ ܐܢܬ ܠܐ ܡܬܟܚܕ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܡܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܣܟܠܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܡܝܬܝܐ ܐܢܬ ܡ̇ܢ ܕܒܣܬܪܐ ܛܥ̇ܐ ܐܢܬ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܠܩܕܡܐ ܡܬܡܬܚ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܘܣ̇ܒܪ ܗܘܝܬ ܕܠܐ ܠܓܡܪ ܙܕܩ ܕܢܘܕܐ ܕܝܠܝܬܐ ܕܟܝܢܐ̈ ܐܢܬ ܐܕܝܩܬ ܠܘܬ ܐܠܗܝܬܐ . ܘܒܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܫܒܪܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܚܢܢ ܓܝܪ ܥܗܕܢܟ ܟܕ ܐܬܚܫܚܢܢ ܒܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܕܟܠܗ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܕܡܢܢ ܒܠܥܬ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܚܝܢܢ ܬܬܐܣܐ ܒ̇ܥܐ
SevAnt&SergStyl:Corres . ܠܦܛܪܘܣ ܕܝܢ ܕܐܙܥܩ ܕܦܩܘܕ ܠܝ ܕܐ̇ܬܐ ܨܐܕܝܟ ܥܠ ܡܝܐ̈ ܐܢܬ ܩܠܐ̈ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ ܗܕܐ ܡܫܪܪ . ܘܠܝܡܐ ܡ̇ܢ ܐܡ̇ܪ ܫܠܝ ܙܓܝܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܘ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܕܐܡܪ ܡܠܬܐ ܗܝ ܡܬܬܩܪܒܢܝܬܐ . ܠܘ ܟܕ ܐܢܬ ܘܕܡܥܬܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܠܝܚܬܐ ܕܒ̇ܬ . ܘܡܢ ܟܠܦܪܘܣ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܘ ܬܡܝܗܐ . ܗܟܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܛܒܬܐ ܕܝܠܝܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܡܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܬܚܘܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܕܝܠܬܐ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝ̇ܕܐ ܡܠܬܐ ܬܬܩܪܒ ܠܐܣܝܘܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܫܟܚ ܐܝܟ ܕܠܝ ܐܢܬ ܟܕ ܓܝܪ ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܘܬܘܒ ܟ̇ܦܪ ܐܢܬ ܕܠܐ ܐܡ̇ܪ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ . ܘܐܢ ܐܢܫ ܗܕܐ ܥܡܟ ܐܢܬ ܘܠܬܚܬ ܟܠܡܕܡ ܫܓܫ ܐܢܬ ܘܐܚܪܢܝ ܟܕ ܟܝܢܐ ܠܒܣܪܐ ܡܚܘܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܟ ܕܨܒܝܐ ܫܢܝܘܬܐ ܕܒܐܠܝ̈ ܐܘܣܝܣ̈ . ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܡܢ ܫܝܠ ܐܢܬ ܥܕܠܝܐ ܓܒܝܠܐ ܡܬܟܬܫ ܐܢܬ ܫܪܝܬ ܥܘܬܕܐ ܕܠܘ ܗܟܢܐ ܡܬܪܥܐ
SevAnt&SergStyl:Corres ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܐܡܝܪܐ ܠܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܡܡܠܠ ܐܠܗܝܬܐ̈ ܕܥ ܕܐܦ ܗܘ ܐܢܬ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܕܡܘܙܓܐ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܡܣܪܚ