simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SergStyl:epLuqJew . . 16ܝܗܘܕܝܐ ܠܐ ܡܘܕܐ ܐܢܐ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ . ܚܕܐ ܕܠܐ ܡܪܦܐ ܠܝ ܐܢܬ . . 15ܣܪܓܝܣ ܘܟ̣ܕ ܗܟܢܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܆ ܡܛܠ Xܝܡܢܐ ܠܐ ܡܘܕܐ
SergStyl:epLuqJew . . 19ܝܗܘܕܝܐ . ܡܘܫܐXܢ ܐܦܢ ܡܛܥܢ ܛܥ̣ܢ ܓܪܡܐ̣̈ ܠܐ ܣ̣ܓܕ ܐܢܬ ܙܟܝܐ ܗܘ ܆ ܐܦ ܐܢܐ ܐܟܘܬܗ . ܦܢܐ ܠܝ ܦܬܓܡܐ ܬܐ . ܠܡܢܐ ܫܬܝܩ
SergStyl:epLuqJew . . 19ܣܪܓܝܣ ܫܪܪܐ ܓܝܪ ܕܐܚܝܕ ܐܢܐ ܆ ܗܘ ܩܐܡ Xܢ ܠܢܦܫܗ . ܠܐ ܐܢܬ . ܕܕܠܡܐ ܬܦܣܕ ²ܗܝܡܢܘܬܟ . ܘܬܦܠ ܒܥܕܠܝܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܚܝܕ
SergStyl:epLuqJew . . 6ܝܗܘܕܝܐ . ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪܬ ܘܣܗܕ ܫܪܪܐ ܥܠܝܗܝܢ ܐܢܬ . ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡ̇ܪܬ ܘܐܬܚܙܝ ܫܪܪܐ ܐܘ ܥܕܟܝܠ ܡܬܚܪܐ
SergStyl:epLuqJew . . 9ܡܟܝܠ ܫܦܝܪ ܣܡܘ ܥܠܝܟ ܚܙܩܝܐܝܠ ܘܢܒܝܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܇ ܐܢܬ ܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܘܐܢܫܐ̈ ܡܬܟܚܕ
SergStyl:epLuqJew . ܐܘ ܐܪܡܝܐ . ܐܘ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܘܐܢܬܘܢ ܡܢܘ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝ . ܬܠܡܝܕܐ̈ ܦܢܝܘ ܦܬܓܡܐ . ܐܝܬ ܠܡ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܠܝܐ
SergStyl:epLuqJew . ܐܘܪܝܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗX ܫܡܗ ܕܐܠܗܐ ܐܘܩܕܬ : ܘܕܘܝܕ ܬܘܒ : ܐܢܬ ܐܢܬ ܆ ܒܢܝܟ̈ ܘܒܢܬܟ̈ ܕܒܚ̣ܬ ܠܫܐܕܐ̈ : ܘܗܕܐ ܠܐ ܥ̇ܒܕ
SergStyl:epLuqJew . ܐܝܬܝܗ̇ ܆ ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܝXXX . XXܡܬܩܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܢܬ ܘܐܝܣܪܝܠ ܕܐܠܗܐ . . 7ܝܗܘܕܝܐ . ܡܕܝܢ ܐܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪ
SergStyl:epLuqJew . ܐܠܐ ܣܢܐܐ ܘܩ̇ܛܘܠܐ ܕܢܒܝܐ̈ . ܘܐܢ ܟܕ ܚܝܝܢ̈ ܒܥܠܕܒܒܐ ܐܢܬ . ܘܐܢ ܕܝܢ ܡܣܠܐܐܢܬ ܆ ܚܘ̣ܝܬ ܢܦܫܟ ܕܠܘ ܪܚܡܐ ܕܢܒܝܐ̈
SergStyl:epLuqJew . ܐܣܬܟܠ ܐܦܢ ܗܫܐ ܇ X ܕܕܡܐ ܕܪܒܘ ܐܡܪܐ̈ ܆ ܠܐ ܟ̇ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܇ ܡܢ ܚܪܒܗ ܕܡܠܐܟܐ ܇ . 11ܐܦܢ ܐܢܬ ܫܝܥ ܠܒܟ ܘܠܐ ܡܣܬܟܠ
SergStyl:epLuqJew . ܒܟܘܬܐ ܕܒܝܬܟ . ܒܢܝܪܐXX ܘܒܩܝܩܢܐ ܕܦܕܢܟ . ܦܪܚܬܐ : ܐܢܬ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ . ܡܐ ܕܠܒ̇ܫ ܐܢܬ ܟܘܬܝܢܟ ܆ ܨܠܝܒܐ ܡܚܘܐ
SergStyl:epLuqJew . ܕܒܡܝܬܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ . Xܢ XXX·XXX ܗܐ ܒ̇ܛܠ̣ܬ ܕܚܠܬ ܐܢܬ ܕܒܟܠܙܒܢ ܗܦܟܝܐ̈ ܬܗܘܘܢ . ܐܣܬܟܠ ܬܘܒ ܐܦ ܗܕܐ ܐܢ ܨ̇ܒܐ
SergStyl:epLuqJew . ܕܡܠܟܐ ܡܐ ܝXXX . XXܕܐܡܠܟ : ܘܝܬ̣ܒ ܥܠ X ܟܘܣܪܝܐ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܆ ܕܐܝܟXX ܗܟܢܐ ܐܝܬܘ ⁴ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܢܬ ܝܕܥ
SergStyl:epLuqJew . ܗܢܝ ܠܝ ܕܝܢ ܐܫܡܥ . . 2ܣܪܓܝܣ ܦܪܫ ܠܝ ܛܡܐܘܬܗ ܕܚܙܝܪܐ ܐܢܬ X ܐܟܚܕܐXܢ ܢܣܘܦܘܢ ܐܡܪ ܡܪܝܐ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܐ̇ܡܪ ܡܕܡ ܕܨ̇ܒܐ
SergStyl:epLuqJew . ܘܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܝܠܕܬܟ . ܗܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܡ̣ܪ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܪܐ ܐܢܬ ܕܕܘܝܕ ܢܒܝܐ ܇ ܒܡܙܡܘܪܐ ܕܬܪܝܢ . ܕܡܪܝܐ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܕܒܪܝ
SergStyl:epLuqJew . ܘܒܠܚܘܕ ܡܢ ܚܙܝܪܐ . ܓܥܨܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܝ ܡܛܠ ܡܢܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܐܢܬ ܨܪܝܢ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܓܪܪܝܢ . ¹ܘܡܬܚܫܚ ܐܢܬ ܒܗܘܢ ܆ ܘܠܐ ܡܚܫܒ
SergStyl:epLuqJew . ܘܗܕܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܟܐܝܐ ܒܝ ܕܐܫܬܘܩ ܆ ܡܛܠ ܕܡܡܟܟܝܢ̈ ܚܢܢ ܇ ܐܢܬ ܐܝܕܐ ܒܟܠ ܡܕܡ . ܘܡܠܐ̈ ܕܢܒܝܐ̈ ܠܚܡܢ̈ ܠܟ ܐܝܟ ܕܨ̇ܒܐ
SergStyl:epLuqJew . ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܡܚܘܐ ܕܣܓܪ . . . 20ܣܪܓܝܣ ܐܦܠܐ ܐܢܬ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܐܦܢ ܡܛܥܢ ܛܥ̣ܢ ܓܪܡܐ̣̈ ܠܐ ܣ̣ܓܕ ܠܗܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܥܒܕܬ
SergStyl:epLuqJew . ܚܬܝܬܐܝܬ ܐܡܪ ܠܝ . ܘܫܘܕܥܢܝ ܣܓܕܬܟ . ܫܪܒܗ ܕܝܢ ܐܢܬ ܝ XX . XX1ܒܗܕܐ . . 2ܐܡܪ ܠܝ X ܡܟܝܠ . ܠܨܠܝܒܐ ܠܡܢܐ ܣ̇ܓܕ
SergStyl:epLuqJew . ܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܚ̇ܠ ܐܢܬ ܆ ܘܠܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ̈ . ܘܐܢܫܐ̈ ܐܢܬ ܘܝܕܝܥܝܢXܢ ܘܡܣܗܕܝܢ ܆ ܒܓܘܡܕܢܘܬܐ ܩܐܡ ܐܢܬ ܘܠܐ ܒܗܬ