simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Zach:EccHist 2ܒܪ ܟܝܢܐ ܡ̇ܢ ܕܐܒܐ ܝ ܐܠܗܐܝܬ ܂ ܒܪ ܟܝܢܢ ܕ ܢ ܕܝܠܢ̣ ܗ̣ܘ ܟܕ ܐܢܬ ܂ ܘܠܐ ܬܫܠܚܝܘܗܝ ܡܢ ܒܣܪܗ ܂ ܘܗܟܘܬ ܠܚܕ ܒܪܐ ܙܕܩܐܝܬ ܣܓܕ
Ps-Zach:EccHist 2ܝ̇ܕܥ ܐܢܬ ܡܪܝ ܇ ܐܢ 3ܐܬ̣ܐ ܓܒܪܐ ܠܘܬܟ ܝ ܘܡܠܠ ܠܟ ܥܠܝ ܂ ܐܢܬ ܝܘܣܦ ܂ ܂ X ܘܡܡܠܠ ܐܢܐ ܠܗ ܦܬܓܡܐ̈ ܗܠܝܢ ܥܠܝܟܝ ܂ ܘܗܫܐ̣
Ps-Zach:EccHist X·ܙ ܒܬܪܥܝܬܟ ܂ ܘܐܡ̣ܪܬ ܂ ܕܐܢ ܗ̣ܘ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܠܗܘܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܂ ܘܐܢܐ̣ ܐܡܪܬ ܂ ܕܡܠܠ ܡܪܝ ܂ ܘܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܠܝ ܂ ܡܛܠ ܕܡܬܦܠܓ
Ps-Zach:EccHist Xܝ ܙ XX ܠܢ ܂ ܘܡ̣ܟܪܙ ܐܢܬ ܬܟܬܘܫܝܢ̈ ܘܢܨܚܢܝܢ̈ ܕܚܠܦ ܐܢܬ ܩܕܝܫܐ ܕܬܡܢ ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܚܒܝܫܝܢ ܚܢܢ ܘܠܐ ܦܬ̇ܚ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐ ܟ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܐܠܗ ܐ ܂ ܐܢܐ̣ ܠܐ ܠܐܝܬ ܟܕ ܪܕܐ ܐܢܐ ܒXܪܟ ܂ ܐܢܬ ܘܐܠܗܐ ܂ ܒܗܘܢ ܝ ܒܣܘܥܪܢܐ̈ ܬܬܚܙܐ ܓܠܝܐܝܬ ܕܡܙܥܩ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐ ܢ ܬܥܒܪ ܒܡܝܐ̣̈ ܥܡܟ ܐܢܐ ܂ ܘܢܗܪܘܬܐ̈ ܠܐ ܢܓܪܦܘܢܟ ܂ ܝ ܐܢܬ ܒܗ ܂ ܕܠܐ ܬܕܚܠ ܡܛܠ ܕܦܪܩܬܟ ܂ ܩܪܝܬܟ ܒܫܡܟ̣ ܡܛܠ ܕܕܝܠܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐ̇ܡܪ ܠܗ ܂ 3ܝܗ̇ܒ ܐܢܐ ܠܟ ܓܘܙܐ̈ ܘܠܘܙܐ̈ ܘܬܐܢܐ̈ ܂ ܐܢܬ ܇ ܗ̇ܘ ܕܚ̇ܙܐ ܗܘܝܬ ܒܥܕܬܐ ܂ ܘܠܐ ܝܕܥ ܂ ܗܘܝܬ ܕܝܗܘܕܝܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܠܐ ܟܘܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܕܝܢ ܓܠܘܣܛܡܐ ܐ ܕ ܥܐ ܐܝܬ ܠܗ ܂ ܘܐܢܐ ܐܢܬ ܡܢ ܕܗ̇ܢܘܢX ܐܚܪܢܐ̈ ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܐ ܬܝܢ ܇ ܐܝܟ ܕܐܢܬ ܣܒܪ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܐܡܝܪܢ ܘܪܫܝܡܢ ܒܟܬܒܐ̈ ܂ ܙܪ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܪܫܝܡܢ ܒܢܒܝܐ̈ ܂ ܝX ܘܡܕܓܠܬ ܠܝ̣ ܙ̇ܟܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܢܝܬ̣ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܂ ܡܪܝ ܂ ܩܕܡܬ ܝ ܐܡܪܬ ܠܟ ܕܡܢ ܐܢܬ ܕܐܢ ܠܐ ܬ ܐܙܠ ܘܬܐܡܪ ܠܗ ܂ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܣܒܘܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܒܬܟܫܦܬܟ̈ ܚܣܝܬܐ̈ ܬܦܝܣܝܘܗܝ 1 ܠܐܠܗܐ ܡܛܠܬܢ ܂ ܕܥ ܐܘ ܐܢܬ ܨܠܘܬܟܘܢ̈ ܚܣܝܬܐ̈ ܣܢܝܩܝܢ ܚܢܢ ܂ X 11ܘܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐ ܡܕܪܟ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܕܬܕܥ̣ ܕܡܬܝܒ ܗܘ ܝ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܒܠܒܢ ܕܢܬܝܒܟ ܂ ܐܢܬ ܝܝ ܕܩܘܫܬܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܐܠܐ ܐ̣ܡܪ ܡ̇ܢX ܕܨܒܝܬ ܒܢܝܡܝܢ ܐܦ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܗܝܕܝܢ ܬܣܬܟܠ ܗܝ̇ ܕܡܬܐܡܪܐ ܂ ܕܠܐ ܢܘܟܪܝܐ ܠܬܘܕܝܬܢ ܐܢܬ ܂ ܕܟܕ ܬܩܪܐ ܒܟܬܒܐẌ ܆ ܬܫܟܚ ܕܐܡܪ ܝܝ ܐܒܐ ܥܠ ܒܪܐ ܕܒܪܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܟܕ ܡܨܠܐ ܐܢܬ ܠܡܪ̣ܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܂ ܕܗܟܘܬ ܐ̇ܡܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܣܝܡܐ ܬܡܢ ܂ ܘܛܡܘܪ ܐܩܠܝܕܐ̈ ܬܡܢ ܒܕܘܟܬܐ ܕܨ̇ܒܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܣܝܠܒܣܛܪܘܣ ܂ ܡܕܝܢ̣ ܚܘܐ ܐܚܪܢܐ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܢܬ ܐܚܪܢܐ̈ ܐܡܝܪܢ ܂ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܚܫܚ ܒܗܝܢ ܝX ܐܢܬ ܐ̇ܡܪ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܐܢܐ ܘܡܢܐ ܝ ܝܠܕܬܟ ܂ ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܡܛܘܠ ܕܥܠܬܐ ܗܘ 3ܕܟܘܠ ܐܢܬ ܒܪܐ ܐܡܪܝܢ ܐܢܚܢܢ ܆ ܗ̇ܘ ܕܬܘܒ ܐܡ̣ܪ ܥܠܘܗܝ ܒܢܒܝܐ ܇ ܕܒܪܝ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܕܠܐ X ܢܦܘܩ ܠܘܬܟ ܘܢܫܪ ܠܡܠܝܟ̈ ܂ ܐܠܐ ܢܩܪܒ ܥܡܟ ܂ ܐܢܬ ܚܒܪܝ̈ ܘܐܚܝ̈ ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܫܡܥܘܢܝ ܂ ܕܐܡܪܬ ܠܗܘܢ ܕܕܓܠ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܟܕ ܠܡܚܣܢ ܐܬܬܦܝܣ ܘܥ̣ܠ ܆ ܐܬܩܒܠ ܡܢ ܦܐܛܪܝܐܪܟܐ ܘܐܦ ܐܢܬ ܃ ܥܘܠ ܐܢܬ ܠܚܘܕܝܟ ܆ ܘܥܒܕ ܡܦܩܒܪܘܚܐ ܥܠ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܬܬܒܥ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܠܝܬ ܠܟ ܫܪܪܐ ܂ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܩܐX ܝ ܗܘܐ ܘܡܪܟܢ ܪܫܗ̣ ܘܫܠܐ ܂ ܐܢܬ ܘܠܐ ܐܢܫ ܐܫܬܘܕܥ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܠܗ ܂ ܘܐܢܬܘܦܛܣ ܐ̇ܡܪ ܂ ܕܓܠܐ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܡ̇ܢ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܟ ܂ ܘܒܐܝܕܐ ܕܘܟܬܐ ܡܨܝܢ ܐܢܚܢܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܢܐ ܠܘܩܝܢܘܣ ܚܠܫܐ̣ ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܂ ܐܢܬ3 ܓܝܪ ܡܪܝ̣ ܡ̇ܢ