simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] . ܐܒܗܝܢ̈ ܒܗܢܐ ܛܘܪܐ ܣܓܕܘ . ܘܐܢܬܘܢ ܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܐܢܬ ܐܡܪܬܝ . ܐܡܪܐ ܠܗ ܗܝ ܐܢܬܬܐ . ܡܪܝ ܆ ܚܙܝܐ ܐܢܐ ܕܢܒܝܐ
P:John [AB] . ܐܒܗܝܢ̈ ܡܢܢܐ ܐܟܠܘ ܒܡܕܒܪܐ . ܐܝܟܢܐ ܕܟܬܝܒ . ܕܠܚܡܐ ܡܢ ܐܢܬ ܠܗ . ܡܢܐ ܐܬܐ ܥܒܕ ܐܢܬ ܇ ܕܢܚܙܐ ܘܢܗܝܡܢ ܒܟ . ܡܢܐ ܣܥܪ
P:John [AB] . ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟ ܆ ܕܡܕܡ ܕܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܡܠܠܝܢ ܚܢܢ ܐܢܬ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܢܬ ܗܘ ܡܠܦܢܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܆ ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܝܕܥ
P:John [AB] . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܬܘ ܂ ܘܬܚܙܘܢ . ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܘ ܂ ܘܚܙܘ ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܠܗܘܢ . ܡܢܐ ܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ . ܐܡܪܝܢ ܠܗ . ܪܒܢ ܂ ܐܝܟܐ ܗܘܐ
P:John [AB] . ܐܡܪܬ ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܆ ܘܐܬܬ ܟܪܝܘܬܐ ܂ ܘܡܠܬ ܠܒܘܬܟܘܢ̈ ܐܢܬ ܠܘܬ ܡܢ ܕܫܕܪܢܝ ܆ ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ ܡܫܐܠ ܠܝ ܂ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ
P:John [AB] . ܗܕܐ ܐܡܪܘ ܟܕ ܡܢܣܝܢ ܠܗ . ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܡܘܫܐ ܦܩܕ ܕܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܢܪܓܘܡ . ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܡܢܐ ܐܡܪ
P:John [AB] . ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܂ ܕܢܚܘܐ ܒܐܝܢܐ ܡܘܬܐ ܥܬܝܕ ܕܢܫܒܚ ܠܐܠܗܐ . ܐܢܬ ܂ ܘܐܚܪܝܢ ܢܐܣܘܪ ܠܟ ܚܨܝܟ̈ . ܘܢܘܒܠܟ ܂ ܠܐܝܟܐ ܕܠܐ ܨܒܐ
P:John [AB] . ܗܫܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܐܢܬ . ܗܐ ܗܫܐ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ ܐܢܬ ܆ ܘܦܠܐܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܡܪ
P:John [AB] . ܘܐܘܕܝ ܂ ܘܠܐ ܟܦܪ . ܘܐܘܕܝ ܂ ܕܠܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ . ܐܢܬ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܟܗܢܐ̈ ܘܠܘܝܐ̈ ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ . ܐܢܬ ܡܢ
P:John [AB] . ܠܝܬ ܓܝܪ ܐܢܫ ܕܥܒܕ ܡܕܡ ܒܛܘܫܝܐ ܇ ܘܨܒܐ ܗܘ ܕܒܓܠܝܐ ܢܗܘܐ ܐܢܬ ܠܟ ܡܟܐ ܂ ܘܙܠ ܠܝܗܘܕ . ܕܢܚܙܘܢ ܬܠܡܝܕܝܟ̈ ܥܒܕܐ̈ ܕܥܒܕ
P:John [AB] . ܥܢܐ ܝܫܘܥ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܣܬܘܪܘ ܗܝܟܠܐ ܗܢܐ ܆ ܘܠܬܠܬܐ ܐܢܬ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ . ܡܢܐ ܐܬܐ ܡܚܘܐ ܐܢܬ ܠܢ . ܕܗܠܝܢ ܥܒܕ
P:John [AB] . ܐܠܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܐܝܡܟܐ ܐܬܝܐ ܁ ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠܐ . ܗܟܢܐ ܐܢܬ ܠܡܬܝܠܕܘ ܡܢ ܕܪܝܫ . ܪܘܚܐ ܐܬܪ ܕܨܒܝܐ ܢܫܒܐ . ܘܩܠܗ̇ ܫܡܥ
P:John [AB] . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܐܢܬ ܐܡܪܬ ܕܡܠܟܐ ܐܢܐ . ܐܢܐ ܠܗܕܐ ܝܠܝܕ ܐܢܬ ܡܠܟܘܬܝ ܕܝܠܝ ܂ ܠܐ ܗܘܬ ܡܟܐ ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܛܘܣ . ܡܕܝܢ ܡܠܟܐ
P:John [AB] . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ . ܐܦܢ ܕܫܪܝܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟܘܢ ܆ ܣܓܝ ܐܝܬ ܠܝ ܐܢܬ ܐܢܐ ܂ ܬܡܘܬܘܢ ܒܚܛܗܝܟܘܢ̈ . ܐܡܪܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܐܢܬ ܡܢ
P:John [AB] . ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܂ ܕܪܚܡ ܐܢܐ ܠܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܪܥܝ ܠܝ ܐܢܬ ܙܒܢܝܢ̈ ܕܪܚܡ ܐܢܬ ܠܝ . ܘܐܡܪ ܠܗ . ܡܪܝ ܆ ܟܠ ܡܕܡ ܐܢܬ ܚܟܡ
P:John [AB] . ܕܪܘܪܒܢ̈ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܚܙܐ . ܐܡܪ ܠܗ . ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܪ ܐܢܐ ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܠܟ ܕܚܙܝܬܟ ܬܚܝܬ ܬܬܐ ܡܗܝܡܢ
P:John [AB] . ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܝܢ ܚܢܢ ܐܘܪܚܐ ܠܡܕܥ . ܐܡܪ ܠܗ ܝܫܘܥ . ܐܢܐ ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ . ܐܡܪ ܠܗ ܬܐܘܡܐ . ܡܪܢ ܆ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܠܐܝܟܐ ܐܙܠ
P:John [AB] . ܘܟܕ ܐܝܬܝܟ ܒܪ ܐܢܫܐ ܆ ܥܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐܢܬ ܗܘܐ ܡܛܠ ܥܒܕܐ̈ ܫܦܝܪܐ̈ ܪܓܡܝܢ ܚܢܢ ܠܟ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܓܕܦ
P:John [AB] . ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܕܐܢܫ ܢܫܐܠܟ . ܒܗܕܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢ ܐܢܬ ܆ ܘܦܠܐܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܡܪ ܐܢܬ . ܗܫܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܝܕܥ
P:John [AB] . ܝܫܘܥ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ ܠܐ ܝܗܒ ܠܗ ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܛܘܣ . ܥܡܝ ܆ ܠܐ ܐܢܬ ܕܚܠ . ܘܥܠ ܬܘܒ ܠܦܪܛܘܪܝܢ ܂ ܘܐܡܪ ܠܝܫܘܥ . ܐܝܡܟܐ