simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
AntiTriThWrit . ܐܢ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܡܫܘܕܥ ܆ ܐܦ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܠܗܐ̈ ܡܚܘܝܢ ܥܠ ܐܢܬ ܓ . ܪܡܛܝXܝܘܣ ܆ ܟ̇ܕ ܐܘܣܝܣ̈ ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܆ ܐܠܗܐ̈ ܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit . ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܘܝܘܬ ܫܡܐ ܕܐܘܣܝܣ̈ ܨܒ̇ܐ ܕܬܩܝܡ ܚܕܐ ܐܢܬ ܆ ܘܕܐ ܠܝܬ ܐܢܫ ܕܩܢܐ ܗܘܢܐ ܕܐܡ̇ܪ . ܘܣܪ ܗܕܐ ܡܗ̇ܦܟ
AntiTriThWrit . ܕܐܝܟܢܐ ܡܚܪ ܐܢܬܘܢ ܠܟܠ ܕܐܡ̇ܪ ܐܠܗܐ̈ ܇ ܐܝܟ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܢܬ ܕܐܡܪܝܢ ܠܝܩܢܘܡܐ̈ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܦ̇ܢܐ ܦܬܓܡܐ ܐܦ
AntiTriThWrit . ܕܟܕ ܐ ܡܠܬܟ ܩܢܘܡܐ̈ ܡܢ ܘ̇ܝ ܕܡܩܝܡܝܢ ܡܬܩܪܝܢ : ܐܢܬ ܕܐܝܬ ܥܪܩܝܢܢ ܆ ܡܩܝܡܝܢ ܓܝܪ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܆ ܩܒ̇ܠ ܫܘܐܠܐ ܐܦ
AntiTriThWrit . ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ ܆ ܕܠܐ ܐܢܫ ܐܘܣܝܣ̈ ܢܐܡܪ ܐܢܬ ܘܟܕ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܢܫܩ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܡܢܟܬ ܘܐܡ̇ܪ
AntiTriThWrit . ܘܒܟܠ ܫܘܐܠܟ ܝܘܛܘܬܟ ܘܠܐ ܝܠܝܦܘܬܟ ܡܬܚܙܝܐ . ܟܕ ܠܫܢܐ ܐܢܬ . ܒ . ܣܓܝܐܬܐ̈ ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܬܫܬܡܗ ܆ ܘܠܐ ܚܕܐ ܫܦܝܪ ܝ̇ܕܥ
AntiTriThWrit . ܘܕܡ̇ܝܢܢ ܠܘ̇ܘ ܕܫ̇ܪܐ ܚܒܠܐ ܕܒܝܫܐܝܬ ܡܦܫܠ ܇ ܕܒܟܠ ܐܢܬ ܟܕ ܗܢܝܢ ܢܘܩܟ ܥܠܝܟ ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܐܢܬ ܗܢܝܢ ܟܕ ܗܢܝܢ ܒܨ ܡܟܪܟ
AntiTriThWrit . ܘܗܕܐ ܡܢ ܠܐ ܡܪ̣ܪܫܘܬܟ ܓܕܫܬܟ ܀ ܝ ܬܘܒ ܡܛܠ ܡܪܐ ܕܬܐܕܣܝܣ ܐܢܬ ܆ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܡܝܪܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܬܐܡܪܬ ܡܫ̇ܐܠ
AntiTriThWrit . ܘܠܐ ܝܕܥ̣ܬ ܗ̣ܕܐ ܕܠܫܒܪܐ̈ ܝܕܝܥܐ : ܕܫܡܐ ܕܥܠ ܡܫܚܠܦܐ̈ ܐܢܬ ܇ ܐܢܬ ܕܐܝܟ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܫܘܝܘܬ ܫܡܐ ܪܘܪܒܬܐ̈ ܢܦ̇ܚ
AntiTriThWrit . ܘܠܗܕܐ ܒܝܫܬܐ ܐ ܫܪܟܬ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܝܠܘܦܐ̈ ܐܢܬ X XXXX ܘܒܗܢܐ ܫܘܐܠܟ ܆ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܫܒܝܠܐ ܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܪ ܪ̣ܐ
AntiTriThWrit . ܘܡܛܠ ܡܝܢ ܗܠܝܢ ܐܢܫ ܡܢ ܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܠܐ ܐܡ̣ܪ ܆ ܘܠܐ ܐܢܬ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܡܠܬܐ ܕܐܘܣܝܐ ܓܘܢܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܢܬ ܫ̇ܛܪ
AntiTriThWrit . ܝܕ ܓܝܪ ܬܘܕܝܬܐ ܆ ܘ̇ܘ ܕܠܩܘܒܠܐ ܠܐ ܡܬܚܪܡ . ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܐܢܬ ܐܢܬܘܢ : ܠܘܩܕܡ ܚܙܝ ܠܠܘܬܟ ܆ ܕܐܦܠܐ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܝܕ̇ܥ
AntiTriThWrit . ܡ̣ܢܘ ܡ . ܬܘܡ ܫܡ̣ܥܬ ܕܐܡ̣ܪ ܇ ܕܠܟܠ ܡܠܬܐ ܕܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܬ ܕܬܐܡܪ ܆ ܘܠܐ ܗܠܝܢ ܕܥܠܝܗܝܝܢ ܡܬܚܪܐ
AntiTriThWrit . ܡܛܠ ܕܝܝܢ ܕܫܐܠܬ ܕܐܢ ܐ . ܐܘܣܝܐ ܒܡܢܝܢܐ ܡܘܕܝܢܢ ܐܢܬ ܐܘܣܝܐ ܒܡܢܝܢܐ ܇ ܕܐܢܬ ܓܒܝܬ ܠܟ ܕܬܦܫܩ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ
AntiTriThWrit . ܡܢ̣ܘ ܓܝܪ ܕܘܟܢܐ ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܫܡ̇ܥ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ ܐܢܬ ܒܝܫܬܐ ܐ ܫܪܟܬ ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܝܠܘܦܐ̈ ܓܠܝܝܢ̈ ܝ̇ܕܥ
AntiTriThWrit : ܐܘܣܝܣ̈ ܡܘܕܐ ܐܢܬ : ܐܝܟ ܡ̇ܝܢ ܕܠܐ ܗܘܝܐ ܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܐܢܬ ܆ ܠܐܪܝܘܣ ܡܚܪܡܝܝܢ ܀ · · . ܡܛܠ ܕܟܕ ܥܠ ܫܘܝܘܬ - ܝܐ ܡܫ̇ܐܠ
AntiTriThWrit : ܐܝܟ ܡ̇ܝܢ ܕܠܐ ܗܘܝܐ ܫܘܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ : ܐܢܬ ܀ · · . ܡܛܠ ܕܟܕ ܥܠ ܫܘܝܘܬ - ܝܐ ܡܫ̇ܐܠ ܐܢܬ : ܐܘܣܝܣ̈ ܡܘܕܐ
AntiTriThWrit : ܕܐܘܣܝܣ̈ ܐܝܟ ܩܢܘܡܐ̈ ܢܘܕܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܇ ܐܢܬ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܡܠܦܐ ܀ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܫܘܐܠܐ ܐܣܒܪܬ ܕ
AntiTriThWrit : ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܘܕܐ ܬܕܠ ܠܦܫܝܛܐ̈ : ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܐܢ ܡܬܚܪܡܝܢ ܐܢܬ ܐܘܣܝܣ̈ ܐܒܗܬܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܆ ܘܠܗܕܐ ܣܓܝ ܡ̣ܟܪܟ
AntiTriThWrit : ܕܚܣܝܐ ܬܐܕܘܣܝܣ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܒܠܚܩܕ ܦ̣ܣܩ : ܘܗܕܐ ܥ̇ܒܕ ܐܢܬ ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܕ ܦ̣ܣܩ . ܕܒܨܕܘܐ ܕܝܢ ܘܠܘ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܐܡ̇ܪ