simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] . ܘܐܘܕܝ ܂ ܘܠܐ ܟܦܪ . ܘܐܘܕܝ ܂ ܕܠܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܡܫܝܚܐ . ܐܢܬ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܂ ܟܗܢܐ̈ ܘܠܘܝܐ̈ ܕܢܫܐܠܘܢܝܗܝ . ܐܢܬ ܡܢ
JacSer:memLuqJews . 75ܐܢ ܐܬ ܩܒܠ ܐܒܘܗܝ ܡܢܟ ܟܕ ܠܐ ܐܘܚܪ ܆ ܡܬ ܩܒܠ ܗܘܐ ܡܫܝܚܐ ܐܢܬ ܫܘܪܝܐ ܆ ܝ XXXX XX X0 ܡܬ ܩܒܠ ܗܘܐ ܒܚܘܒܐ ܡܢܟ ܐܝܟ ܕܐ̇ܡܪ
IšoMerv:ComOT . [32]ܢܕܘܒܥܠ . ܗܢܘ . ܕܕܢ ܥܡ ܒܥܠܐ . ¹ ܐܢܬ ܕܐܣܬܪܐ ܢܗܘܘܢ ܠܟ ܚܠܦ ܩܝܣܐ̈ ܕܡܘܩܕܬ ܡܕܒܚܐ ܕܥ̇ܒܕ
DadQaṭ:ComAscet . O⬩ܣܓܝ ܓܝܪ ܡܟܫܠܐ ܘܡܥܝܩܐ ܫܝܛܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫܝܒܘܬܐ ܐܢܬ . O⬩ܪܡܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̇X : X ܒܗ̇ܝ ³ܕܬܬܟܫܠ ܗ̇ܝ ⁴ܕܠܐ ܚܫܝܒ
JnDalya:Epist . ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܕܢܬܓܠܝܢ̈ ܘܠܘ ܠܙܒܢܐ ܡܬܝ̣ܚܐ . ܐܢ ܐܬܪܐ ܐܢܬ ܐܦܢ ܐܡܝ̣ܪܐ ܕܒܗܝܬܐ̈ ܠܐ ܒܿܗܬܝܢ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܪܐܿܓ
P:John [AB] . ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ . ܐܦܢ ܕܫܪܝܬ ܕܐܡܠܠ ܥܡܟܘܢ ܆ ܣܓܝ ܐܝܬ ܠܝ ܐܢܬ ܐܢܐ ܂ ܬܡܘܬܘܢ ܒܚܛܗܝܟܘܢ̈ . ܐܡܪܝܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܐܢܬ ܡܢ
Sahd:memSolitar . ܐܬܪܢܐ ܡ̇ܢ ܘܠܡܛܟܣܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܐܠܗܐ ܕܐܝܟ ܣܕܪܐ̈ ܐܢܬ ܕܡܛܬ ܠܩܕܝܫܐ̈ ܒܢܘܗܪܐ ܇ ܕܫܘܬܦܗ̇ ܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ X ܘܐܦ
JnDalya:Epist . ܘܐܢ ܒܗܕܐ ܡܨܥܝܐ ܠܐ ܢ̣ܣܒܬ ܆ ܠܬܪܝܢܐ X ⁵ܒܫܘ̣ܡܠܝܐ ܐܢܬ ܗ ܆ ܐܦ ܠܕ ܩܕܡܝܟ ܝ ⁵ܐܬ ܢ̇ܗܪܘ ܒܢܘܗܪܗܘܢ ܚ̇ܙܐ X X 50
SevAnt:LuqJul . ܘܒܟܠ ܕܘ ܣܪܝܩܐܝܬ ܡܬܪܝܡ ܐܢܬ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܫܠܝܚܐ : ܘܠܗ ܐܢܬ ܥܒ̣ܕܬ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܟܡ̣̇ܬ ܘܒܚܟܡܬܐ ܒ̇ܪܝܬܐ ܡܢ̇ܦܩ
Sahd:BookPerf . ܘܗܠܝܢ ܕܝܢ̣ ܐܝܠܝܢ . ܡܠܟܐ̈ ܡ̇ܢ ܘܫܠܝܛܢܐ̈ ܆ ܐܘ ܐܢܬ ܐܘ ܚܝܘܬܐ̈ . ܐܠܐ ܓܠ̣ܝܐ ܗ̣ܝ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܐ̇ܡܪ
JnEph:ActsEastSaints . ܘܘܟܢܐ ܒܣܓܝܐܬܐ̈ . ܒܟܘܠ X ܝܘܡ ܡ̇ܪܬܐ ܘܘܐ ܠܝ . ܘܐܢܐ ܐܢܬ ܐܘ ܒܪܐ ܕܝܠܝ ܇ ³ܕܗ̣ܘ ܐܠܗܐ ܒܪܘܝܟX ܐܠܦܟ ܆ ܛܪ ܘܚ̇ܝܐ
Shub:BookGifts . ܘܥܘܠ ܘܛܦܝ ܬܪܥܟ . ܘܫܠܡ ܨܠܝܒܐ ܘܨܠܐ ܘܗܝܕܝܢ ܦܘܩ ܡܠܠ ܐܢܬ : ܡܐ ܕܦ̇ܓܥ ܒܟ ܣܓܘܪ ܠܗ ܡܢ ܠܗܠ ܆ ܘܫܐ̇ܠ ܫܠܡܗ ܟܕ ܫܠܐ
P:Isa [AB] . ܘܩܕܠܟ ܓܝܕܐ ܗܘ ܕܦܪܙܠܐ . ܘܒܝܬ ܥܝܢܝܟ̈ ܢܚܫܐ . ܘܚܘܝܬܟ ܐܢܬ ܐܢܝܢ ܠܟܘܢ . ܘܡܢ ܫܠܝܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܘܐܬܝܢ̈ . ܝܕܥ ܐܢܐ ܕܩܫܐ
P:Mark [AB] . ܘܫܠܝܬ ܪܘܚܐ . ܘܗܘܐ ܢܘܚܐ ܪܒܐ . ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ . ܠܡܢܐ ܐܢܬ ܕܐܒܕܝܢ ܚܢܢ . ܘܩܡ ܘܟܐܐ ܒܪܘܚܐ . ܘܐܡܪ ܠܝܡܐ . ܫܠܝ ܁ ܙܓܝܪ
BarEbr:CandSanc . ܘܬܘܒ . ܘܗ̇ܝ ܕܥܠ ܟܠ ²⁵ܫ̇ܠܝܛ ܐܢܬ . ܕܥܠ ܟܠ ܬܚܘ̣ܣ ܐ . . ܐܢܬ ܠܗ ²⁴ܥܠ ܟܠ . ܘܬܘܒ . ܟܕ ܓܝܪ ܟܐܢܐ ܐܝܬܝܟ . ܟܠ ܡ ܡܕܒܪ
PhiloxMab:Disc . ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܩܐܡ ܐܢܬ ܒܚܐܪܘܬܗܘܢ ܕܪܘܚܢܐ̈ ܇ ܥܕܡܐ ܐܢܬ ܕܢܦܫܐ ܪܗܛ ܐܢܬ . ܘܕܬܐܬܐ ܠܕܡܘܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܚܦܝܛ
PhiloxMab:Disc . ܠܚܐܪܘܬܐ ܗܘ ܠܡ ܐܬܩܪܝܬܘܢ ܐܚܝ̈ . ܒܠܚܘܕ ܠܐ ܬܗܘܐ ܐܢܬ ܗܕܐ ܆ ܕܠܐ ܬܫܬܪܓܪܓ ܒܚܘܫܒܐ̈ ܕܚܐܪܘܬܐ . ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܥܒܕܐ
P:Acts [AB] . ܡܛܠ ܕܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܆ ܝܕܥܝܢܢ ܕܥܠ ܐܢܫ ܠܐ ܡܩܒܠ . ܘܐܩܝܡܘ ܐܢܬ ܠܢ ܡܕܡ ܕܒܝܫ ܥܠܝܟ . ܨܒܝܢܢ ܕܝܢ ܕܢܫܡܥ ܡܢܟ ܡܕܡ ܕܡܬܪܥܐ
SynWestSyr . ܡܛܠ ܢܛܘܪܬܐ ܕܝܘܡܐ ܕܥܪܘܒܬܐ . ܝܥܩܘܒ . ܠܐ ܐܫܠܡ̣ܬ ܠܢ ܐܢܬ ܗܕܐ . ܡܚܝܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܩܢܘܢܐ̈ . X X17ܝܘܚܢܢ . ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ
MartStPhokSinop . ܡܢ ܐܝܢܐ ܐܠܗܐ ܕܚܠ ܐܢܬ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܒܪ ܐܢܐ ܕܩܘܡܬܐ ܐܢܬ . ܘܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥ ܐܢܬ ܠܦܘܩܕܢܝ . ܥܠ ܡܢܐ ܬܟܝܠ