simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:TenMem ܕܝܢ ܐܘ̇ ܛܥܝܐ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܪܥܝܢܟ ܆ ܣܬܟܠܘ ܘܚܙܘ ܥܡ ܡܢ̣ܘ ܐܢܬ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܢܚ̣ܬ ܡܢ ܫܡܝܐ ܡܐܝܬ . ܘܫ̣ܪܐ ܒܒܬܘܠܬܐ .
IsaacAnt:memHom ܕܝܢ ܒܨܒܝܢܟ ܡܘܬܟ : ܘܡܢ ܨܒܝܢܟ ܚܝܘܬܟ ܀ ܠܘܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܢܬ ܐܟܡܪܬܗ̇ ܀ ܕܠܐ ܒܨܒܝܐ ܓܝܪ ܡܐܬ : ܥܘܠܐ ܒܟܪܣܐ ܕܝܠܕܬܗ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܘܩܝܐ ܗ̇ܘ ܐܚܪܝܐ ܚ̇ܙܩ ܐܢܬ ܇ ܘܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܐ̇ܙܠ ܐܢܬ ܒܪܘܚܐ XXܡܬܦ̇ܪܣ ܘܡܟ̇ܢܫ ܠܗ̇ ܠܗܘܦܘܬܣܝܣ ܕܝܠܗ .
P:John [AB] ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ ܒܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܆ ܥܢܐ ܗܘ ܕܐܬܐܣܝ ܂ ܘܐܡܪ . ܡܢܘ ܐܢܬ ܠܒܪ . ܘܫܡܥ ܝܫܘܥ ܕܐܦܩܘܗܝ ܠܒܪ ܆ ܘܐܫܟܚܗ ܂ ܘܐܡܪ ܠܗ .
Ath:ExposPs ܗܟܝܠ ܠܡ ܐܘ ܡܪܝܐ . ܦ ܗܫܐ ܣܥܘܪܝܗ̇ ܠܓܦܬܐ |ܘܬܩܢܝܗ̇ . ܐܢܬ ܫܡܝܢܐ̈ . ܘܦܫ̣ܛ ܫܒܫܬܝܗ̇̈ ܡܢ ܝܡܐ ܕܗܢܕܘ ܘܥܕܡܐ ܠܦܪܬ .
SevAnt:LuqJul ܐܗܦܟܬ X Xܦܝܟܝ̈ ܡܢܝ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܠܒܣܬܪܟܝ ܬܗܦܟܝܢ . ܐܢܬ ܐܘܪܫܠܡ . Xܢܘ ²ܢܕܚܠ ܥܠܝܟܝ . ܡܢܘ ܢܗܦܘܟ ܠܫܠܡܟܝ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܝܢ ܟܕ ܩܪܝܬ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܬܗ̇ ܠܡܠܬܐ . ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܘܢܩܦܢ̈ ܘܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܠܐ ܡܦܪܫܐܝܬ ܡܟܢܢ .
P:ApocBar [AB] ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ . ܚܘܪ ܒܒܥܘܬܝ . ܐܢܬ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܢܬ ܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܡܛܪ . ܘܫܘܠܡܗܘܢ ܕܙܒܢܐ̈ ܥܕ ܠܐ ܢܐܬܘܢ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܣ̇ܓܕ ܐܢܬ ܠܗ ܆ ܐܝܟ XX ܕܠܥ̇ܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ . ܐܢܬ ܗ̇ܢܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܓܕܦܢ̣ܐ ܘܥ̇ܒܪ ܥܠ ܢܡܘܣܐ .
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܥ̣ܒܝܐܝܬ ܚ̇ܙܐ ܐܢܬ ܐܘ- ܦܐܪܝܫܝܐ ܆ ܠܓ̣ܫܬܐ ܕܐ̣ ܝܕܐ ܐܢܬ ܕܣܓ̇ܝ ܐܫ̣ܬܒܩ ܠܗ . ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܠܗ . ܬܪܝܨܐܝܬ ܪ̈ ܢܬ .
JacSer:Epist ܂ ܐܠܗܐ ܝ ܝܠܕܟ 0ܝ ·ܝ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܘܪܘܚܐ̣ ܂ ܘܒܕܡܐ ܕܒܪܗ̣ ܐܢܬ ܬܬܚܕ ܂ ܦܪܕܝܣܐ ܚ̇ܐܪ ܠܟ̣ ܂ ܒܝܬX 1ܟܘܒܐ̈ ܡܢܐ ܝ- 1ܒܥ̇ܐ
JnDalya:Epist . ܘܐܢ ܒܗܕܐ ܡܨܥܝܐ ܠܐ ܢ̣ܣܒܬ ܆ ܠܬܪܝܢܐ X ⁵ܒܫܘ̣ܡܠܝܐ ܐܢܬ ܗ ܆ ܐܦ ܠܕ ܩܕܡܝܟ ܝ ⁵ܐܬ ܢ̇ܗܪܘ ܒܢܘܗܪܗܘܢ ܚ̇ܙܐ X X 50
PhiloxMab:TenMem ܒܛܥܘܝܬܟ ܠܝܘܠܦܢܐ ܟܠܗ̇ ܕܟܬܒܐ̈ ܫܒ̣ܩܬ ܠܡܫܠܡܢܘܬܐ ܐܢܬ . ܘܒܗ̇ܝ ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܆ ܗܘܝܘ ܩܘܪܒܢܐ ܘܕܒܚܐ ܀ 80ܐܠܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܠܗܐܐܚܬ ܐܢܘܢ ܠܓܘܒܐ ܕܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܀ ܘܐܦ : ܐܪܡܝܐ : ܐܢܬ : ܟܕ : ܒܫܡܐ : ܕܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܆ ܡܬܚܫܚ : ܗ̣ܘܐ : ܐܡ̇ܪ :
SevAnt:LuqJul ܫܚܠܦܬܝܗܝ ܠܟܬܒܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܘܣ̣ܡܬ ܝܘܡܢܐ ܘܡܚܪ ܐܢܬ : ܗܐ ܡܦܩ ܐܢܢܐ ܕܝܘܐ̈ : ܘܐܣܘܬܐ̈ ܣ̇ܥܪ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܘܡܚܪ :
P:Kings [AB] ܝܕܥ ܐܢܬ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ ܕܝܕܥ ܠܒܟ : ܕܥܒܕܬ ܠܕܘܝܕ ܐܒܝ : ܐܢܬ ܡܘܡܬܗ ܕܡܪܝܐ ܘܦܘܩܕܢܐ ܕܦܩܕܬܟ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܠܫܡܥܝ :
P:Kings [AB] ܝܡܝܬ ܒܡܪܝܐ ܐܠܗܟ ܠܐܡܬܟ : ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܪܟܝ ܢܡܠܟ ܒܬܪܝ : ܐܢܬ . ܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ : ܡܐ ܠܟܝ ܒܪܬܫܒܥ . ܐܡܪܐ ܠܗ : ܡܪܝ ܡܠܟܐ :
P:Ezek [AB] ܘܟܠܗ ܚܝܠܟ : ܘܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܥܡܟ : ܠܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܢܬ ܣܡܠܟ : ܘܓܐܪܝܟ̈ ܡܢ ܝܡܝܢܟ . ܘܒܛܘܪܐ̈ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܬܦܠ :
AntiTriThWrit ܡܠܝܐ̈ ܡܢ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܆ ܘܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܕܒܬܪ ܦܣܩܗܝܢ ܬܬܚܫܚ ܐܢܬ ܡܕܝܢ ܟܕ ܝ̇ܠܦ ܐܢܬ ܘܒܗܕܐ ¹ܠܗܪܛܝܩܘ̈ ܡܬܕܡ̇ܐ ܐܢܬ : ܟܕ X
SevAnt:Epist ܆ ܕܨܒܝܢܐ ܡܝܬܪܐ ܗܘ̣ܝ . ܘܠܐ ܬܚܘܪX ܒܒܢܝܢܫܐ̈ X ܕܒܣܕܩܐ ܐܢܬ ܢܒܥ̣ܐ ܘܕܠܐ ܢܒܥܝ̣ܐ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܒܗܘܢܟ ܢܣ̇ܒ XX XX