simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ²⁴ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܦ ܩܪܒܐ̈ ܘܕܡܘܬ̣ܐ̈ : ܒܗܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܗ̇ܘܝܢ ܐܢܬ ܚܒܝܒ : ²³ܕܥ̣ ܚܬܝ̣ܬܐܝܬ̣ ܕܒܡܫܘܚܬܐ ܕܢܦܫܢܘܬܐ ܩ̇ܐܡ
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܩܫ̣ܐ ܥܠܝܟ ܠܐ ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ : ܠܘ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܐܢܬ ܕܒܣܪܐ ܕܢܩ̣ܝܦܝܢ ܠܗ . ܐܢܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܣ̇ܥܪ
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܘܗܢܐ ܪܬܚܐ ܘܗܕܐ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܥܡܠܐ̈ X⁰ܡܢ ܫܐܕܐXẌ ܐܢܬ ܒܥܘܡܩܐ ܕܦܣ̇ܩ ܣܒܪܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܠܗ ܇ ܕܡܢ ܫܐܕܐ̈ Xܛ̇ܥܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܘܥ̣̇ܬܕ ܡܟܝܠ X ܠܕܘܝܕ ܒܪ ܐܝܫܝ ܕܢܣ̣ܩ ܘܢ̇ܡܠܟ ܒܨܗܝܘܢ ܐܢܬ ܕܥ̣ ܚܬܝܬܐܝܬ ܕܒܐܩܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܡܫܘܚܬܐ ܕܢܦܫܢܘܬܐ ܩ̇ܐܡ
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܡܚܪܪܝ̈ ܕܝܢ ܡܢ ܕܘܒܪܘܗܝ̈ ܚܕ ܡܢ ܐܠܦ . ܡܛܠܗܕܐ ܐܦ ܐܢܬ ܡܦܩܬܐ̈ ܕܡܢ ܥܠܡܐ . ܢܦ̣ܝܩܝ̈ ܡܢ ܥܠܡܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܫ̣ܟܚ
JosephḤazz:epStgsMonasLife . ܡܛܠ ܕܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܦ ¹⁰ܡܢ XX XX ܩܪܝܢܐ ܕܗ̇ܠܝܢ : ܐܢܬ . ܟܕ ܩܢܘܢܐ ܕܡܛܘܢܝܐ̣̇X¹ ܗ̇ܘX ¹ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܡܫ̇ܡܠܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife : ܐܝܟ . ܢܐܪܬܘܢ ܚܩܠܬܟ ܘܢܟܣܝܟ̈ . ܘܡܐ ܕܐܬܡ̣ܠܝ ܠܒܗ ܐܢܬ ܠܟ ܒܢܝ̈ ܓܢܣܟ̈ ܘܛܘܗܡܟ . ܕܡ̇ܣܟܝܢ ܠܗܕܐ ܕܥ̇ܒܕ
JosephḤazz:epStgsMonasLife : ܘܗ̇ܘܝܐ ܚܪܬܟ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܥ̇ܟܪ ܘܕܓ̣ܚܙܝ ܘܕܣܟܪܝܘܛܐ ܇ ܐܢܬ ܕܢ̇ܣܒXܐܢܬ ܡ̣ܠܟܐ ܡܢ ܡܫܒܠܢܟ : ܠܐ ܬܫ̣ܠܡ ܠܡܠ̣ܟܐ ܕܢܣܒ
JosephḤazz:epStgsMonasLife : ܚܘܪ ܒܗ ܕܐܦ X XXX ܗ̣ܘ ܐܨܛܥ̣ܪ ܡܛܠܬܟ . Xܘܕܝܘܝܐ ܐܢܬ ܐܢܬ ܡܢ XXXX X ܚܘܘܬܐ̈ . ܫܡ̣ܥ ܒܦܣܝܩܬܐ̈ . ܡܐ ܕܡܨܛ̇ܥܪ
JosephḤazz:epStgsMonasLife : ܠܘ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܚ̣̇ܘܐ ܐܢܬ̣ . ܐܠܐ ܠܨܒܝܢܟ ܦ̇ܠܚ ܐܢܬ ܀ ܐܢܬ ܕܪܚ̇ܡ ܐܢܬ ܣ̇ܥܪ ܐܢܬ . ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܩܫ̣ܐ ܥܠܝܟ ܠܐ ܣ̇ܥܪ
JosephḤazz:epStgsMonasLife : ܡܬܝܕܥܢܐܝܬ ܢܗܠܠ ܒܣܘܟܠܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̈ . ܘܦܘܡܟ ܐܢܬ ܡܢ ܐ ܠܦ̈ ܒܪܘܚܩܐ . ܚܙܝ ܐܘ̇ ܐܚܝ : ܕܗܘܢܟ ²⁸ܡܐ ܕܡܫ̣̇ܡܫ
JosephḤazz:epStgsMonasLife : ܣ̣ܝܡ ܠܟ ܝܕܥܐ ܗܢܐ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢܐ ¹³ܠܟ ¹⁴ܒܠܒܟ : ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܐܢܬ ܒܗ̇ . ܐܢܕܝܢ ܡܫܒܠܢܐ ܠܝܬ ܠܟ : ܘܦܪܘܫܘܬܐ ܕܪܘܚܐ̈ ܩ̣ܢܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife X 67 ܒܗ̇ . ܐܢܕܝܢ ܡܫܒܠܢܐ ܠܝܬ ܠܟ : ܘܦܪܘܫܘܬܐ ܕܪܘܚܐ̈ ܐܢܬ ܐܬܓ̇ܪܓܚ ܩܕܡܘܗܝ : ܕܢ̇ܠܦܟ ¹²ܐܘܪܚܐ ܬܪܝXܬܐ ܕܪܕ̇ܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife X ܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ . ܗܕܐ ܐܬ̇ܐ ܬܗܘ̣ܐ ܠܟ ܥܠ ܬܪܡܝ̣ܬܐX 6X ⁷⁸ܩ ܐܢܬ ܠܗ ܚܙܬܐ ܕܫܘܦܪܐ ܕܩܢܘܡܗ ܒܥܕܢ ܨܠܘܬܐ . ܡܐ ܕܝܢ ܕܩ̇ܐܡ
JosephḤazz:epStgsMonasLife X ܠܒܪ : Xܒܪ ܫܥܬܗX ⁷¹ܩܠܝܬܟ ܩܒܪܟXXX1X7 X² ܗ̇ܘܝܐ . ⁷³ ܐܢܬ ܗ̣ܘܐ . ܘܡ̇ܠܟ ܠܗ ܠܐܚܐ . Xܕܐܢ ܠܐXX ⁰ܥ̇ܪܩ ⁷⁰ܐܢܬ ܘܢ̇ܦܩ
JosephḤazz:epStgsMonasLife X ܢܘܟܬܬܐ̈ ܕܚܘܘܬܐ̈ ⁴⁰ܚܪܡܢܐ̈ : ܠܐ ܡܫܬ̣ܘܐ ܐܢܬ ܠܡܥ̣ܠ ܐܢܬ ܛܘܦܣܐX ⁴³ܝܗ̣ܒ ܠܢ ⁴⁴ܒܗܕܐ . Xܕܐܢ ܠܐXX ⁴ܡܣ̣̇ܝܒܪ
JosephḤazz:epStgsMonasLife XX 104 XX⁸⁰ܒܫܢܝܟẌ ⁸⁰ܡܢ ܚܕܘܬܐXX ⁸⁰ܕܢ̇ܨܦܐ ܒܠܒܟ ܀ ܐܢܬ ܫܠܗܒܝܬܐ ܕܢܘܪܐ . ܕܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܐܦ ܠܐܪܥܐ XXX⁸ܠܒ̇ܟ
JosephḤazz:epStgsMonasLife Xܒܗ ܡܝ̣ܐXXẌ ܡܬܚ̣̇ܒܠ . X⁰ܐܢܕܝܢ ܣ̇ܒܥ ܪܬܚܗ̇X⁷ ܐܢܬ X⁴ܡܐ ܕܡܬܥܒܕ : ܐܢܗ̣ܘ ܕܠܐ ܡܫܬܓ̣ܪ ܒܢܘܪܐ : ܘܪܡ̇ܐ
JosephḤazz:epStgsMonasLife Xܘܡܡ̇ܠܟ ܐܢܬX ²²ܒܨܗܝܘܢ : ²³ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܕܥ̇ܟܐ²⁴ ܒܗ̇ ܐܢܬ ²⁰ܡܪܢ ܗܘ̇ܐ ܠܟ Xܗܕܝܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐX : ²¹ ܥܕܡܐ ܕܥ̇ܐܠ
JosephḤazz:epStgsMonasLife Xܠܒܪ ܡܢܗ̇XX . ⁰ܘܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܦ̇ܓܥܝܢ ܒܗ̇ ܐܢܬ ܩܪܒܐ : X ܡܚ̣̇ܡܣܢ XXXX33 ܐܢܬ ܒܓܘ ܩܠܝܬܟ : ܟܕ ܠܐ ܢ̇ܦܩ